Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120042
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Juknevičienė, Vika
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Muzikos reikšmė Lietuvos kino industrijoje. "Tadas Blinda. Pradžia" ir "Kolekcionierė" atvejų analizė
Other Title: The significance of music in Lithuanian film industry. "Tadas Blinda:The Beginning" and "The Collectress" case studies
Extent: 86 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: kino muzika;kino industrijos;sinchroniškumas;komercinis kinas;film music;film industry;synchronicity;commercial cinema
Abstract: Muzikos reikšmė nuo pat jos atsiradimo buvo vertinama trejopai – vieni teoretikai teigė, kad kinas be muzikos yra menkavertė meno forma; kiti samprotavo, kad muzika trukdo žiūrovui gilintis į regimą vaizdą; treti galvojo, jog muzika yra puiki priemonė, sąlygojanti filmo populiarumą. Skirtingos autorių nuomonės formavo muzikos reikšmės kino industrijoje neapibrėžtumą. Šiame tiriamojo pobūdžio darbe siekiama atskleisti kino muzikos svarbą šiuolaikinėje Lietuvos kino industrijoje remiantis D. Ulvydo ir K. Buožytės atvejų pavyzdžiais. Šio darbo problema yra formuluojama tiriamuoju klausimu: kiek efektyviai muzika yra panaudojama kuriant meninę ir ekonominę kino filmo vertę Lietuvoje? Kino muzikos reikšmės vertinimas pradedamas nuo teorinės darbo dalies, kurioje apžvelgiamos teorinės kino muzikos sampratos, apibūdinama filmo garsinė struktūra ir nurodomos pagrindinės kino muzikos rūšys. Taip pat šioje dalyje yra išskiriamos filmo kūrimo proceso pakopos, atskleidžiama kuriose iš jų dalyvauja muzika bei gilinamasi į kino muzikos funkcionalumą. Tiriamojoje darbo dalyje analizuojami Lietuvos kino industrijos XXI a. muzikos braižą atspindintys filmai – tiriami pasirinktų atvejų muzikiniai savitumai ir muzikos finansiniai aspektai. Darbo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti pasirenkama kokybinė darbo metodologija – pusiau struktūruoti interviu su filmų „Kolekcionierė“ ir „Tadas Blinda. Pradžia“ kompozitoriais, režisieriais, prodiuseriais atskleidė filmų kūrėjų norėtas įgyvendinti ir realizuotas intencijas, susijusias su kino muzika. Darbo tyrimo unikalumui taip pat svarbūs buvo mokslinės literatūros, straipsnių, dokumentų, internetinių šaltinių analizė bei lyginamasis ir aprašomasis darbo metodai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad šiuolaikinėje Lietuvos kino industrijoje kino muzikos meninė vertė yra reikšmingesnė nei finansinės jos pritaikymo ypatybės. Muzikai kurti ir viešinti yra skiriamos per mažos lėšos, todėl filmų garso takeliai yra platinami tik tiek, kiek anonsuojami patys filmai.
The significance of music since its inception has been considered in three ways – some film theorists argued that film without music is novelettish art form; the others reasoned that music disturbs viewer to plumb the visible image; the third one thought that music is a great tool, causing film‘s popularity. Different opinions of authors shaped the uncertainty of film music in film industry. This research aims to reveal the importance of music in modern Lithuanian film industry with reference of D. Ulvydas ir K. Buožyte case examples. The problem of research is formulated by question: how effectively the music is used in the creation of artistic and economic value of the film in Lithuania? Evaluation of film music significance starts from theoretical part of research, which provides an overview of theoretical concepts of film music and description of film sound structure, identifies the main types of film music. The film production process stages are described in order to discover where music is involved. Moreover, the film music functionality is defined in this section too. The exploratory part provides an analysis of films of the twenty – first century Lithuanian film industry where artistic and economic aspects of film music are studied. The aim and tasks of this research were realized selecting the qualitative methodology of work – semi – structured interviews with films‘ “Collectress” and “Tadas Blinda. The Beginning” composers, directors and producers who were asked to reveal their wished to implement and realized film music intentions. The scientific literature, articles, documents and online sources were also important for uniqueness of research. The results of research revealed that film music artistic value in the modern Lithuanian film industry is more significant than the financial characteristics of its application. Limited financial resources for music creation and promotion restrict the movie soundtracks distribution therefore film music is publicized only with films.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120042
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.