Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120030
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jakaitienė, Vaida
Title: Moterų po reabilitacijos pagal Minesotos modelio programą blaivybės motyvai ir atkryčiai
Other Title: Reasons of sobriety and relapses of women after the rehabilitation program, according to the Minnesota model
Extent: 80 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: alkoholizmas;abstinencijos sindromas;atkrytis;potrauminis stresinis sindromas (PTSS);Alcoholism;Abstinence syndrome;Relapse;Posttraumatic Stress Disorder
Abstract: Darbe atlikta teorinė priklausomybės nuo alkoholio išsivystymo, alkoholizmo dinamikos, alkoholio nutraukimo bei atkryčių analizė. Tyrimo tikslas - atskleisti moterų po reabilitacijos pagal Minesotos modelio programą blaivybės motyvacijos bei atkryčių veiksnius. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas pusiau struktūruotas giluminis interviu, kuris į tiriamąjį reiškinį – priklausomų nuo alkoholio moterų blaivybės motyvus ir atkryčius – leidžia žvelgti iš tiriamųjų perspektyvos bei atskleisti subjektyvius jų požiūrius, nuostatas ir lūkesčius. Teorinis metodologinis pagrindimas – socialinio konstravimo teorija. Empiriniai duomenys apie moterų po reabilitacijos pagal Minesotos modelio programą blaivybės motyvus ir atkryčius buvo renkami vadovaujantis fenomenologiniu principu, analizuojant asmens ir aplinkos sąveiką, atskleidžiami asmenų tarpusavio sąveikos ypatumai. Tyrimas atliktas Panevėžio mieste. Tyrime dalyvavo 5 moterys, priklausomos nuo alkoholio ir praėjusios gydymą pagal Minesotos modelio programą. 3 iš jų lankančios AA susirinkimus, 1 – nelankanti ir 1 – lankanti retai. Interviu truko 1,5-2 valandas. Atlikus tyrimą išryškėjo, kad moterų alkoholizmo išsivystymą įtakoja psichologinės būdo savybės, susijusios su ankstyvojoje vaikystėje sukonstruotomis vertybių sistemomis. Tyrimo metu atskleistas ir kitas svarbus alkoholizmo vystymosi aspektas – potrauminio streso sindromas, kuris išsivysto esant stipriems išgyvenimams ar po trauminio įvykio: sutuoktinio smurto, artimųjų netekties ir kt. Alkoholis tampa priemone stresui įveikti. Svaigalų vartojimo nutraukimui svarbus aspektas yra begalinis noras išsivaduoti iš fizinių bei dvasinių kančių, kurį gali sustiprinti artimiausias socialinis tinklas. Tyrimo metu atskleista, kad atkryčius sąlygoja alkoholizmo ligos dinamika, kur atkrytis priskiriamas sveikimo proceso etapui. Atkryčiams įtakos turi nemaloni emocinė būsena, susijusi su senų įpročių pasireiškimu sąmonėje, tarpasmeniniai konfliktai bei socialinis spaudimas, kurie kartu ar kiekvienas atskirai sukelia stresą ir moterys patiria emocinę krizę. Sveikstančioms moterims svarbus neteistinas priėmimas, išsikalbėjimas, išklausymas bei nuolatinė savikontrolė, kurią padeda išlaikyti nuolatinis AA grupių lankymas.
The work contains theoretical analysis carried out on the dependence on alcohol development, alcoholism dynamics, alcohol interruption and relapse. The objective of the study is to reveal the factors of motivation for sobriety and relapse of women after the rehabilitation program, according to the Minnesota model. In order to achieve the study objective, semi-structured deep interview has been chosen that allows the phenomenon of study – the reasons of sobriety of alcohol-dependent women – to be looked at from the perspective of people being studied and to reveal their subjective views, attitudes and expectations. The theoretical methodological justification is the theory of social construction. Empirical data about the reasons of sobriety and relapses of women after the rehabilitation program, according to the Minnesota model have been collected in accordance with the phenomenological approach; person-environment interaction analysis reveals the features of interactions between the persons. The study was conducted in Panevėžys city. The study included five women dependent on alcohol, and who passed the treatment according to the Minnesota model program: three of them attending the AA meetings, and one who does not attend, and the other one – who attends rarely. Interviews lasted from 1.5 to 2 hours. The study showed that the development of alcoholism in women is affected by the features of psychological mode associated with value systems constructed in the early childhood. The study also revealed other important aspect of the development of alcoholism - post-traumatic stress syndrome, which develops in case of strong experiences or following traumatic event: spouse abuse, bereavement and so on. Alcohol becomes a means to cope with stress. Key aspect to stop the consumption of strong drinks is an immense desire to get rid of the physical and mental suffering, which may be enhanced by the immediate social network. The study discovered that the relapses are caused by the dynamics of alcoholism disease, where relapse is attributed to the phase of recovery process. Relapses are also affected by unpleasant emotional state associated with the manifestation of old habits in mind, interpersonal conflicts and social pressures, which cause stress together or individually, and the women experience an emotional crisis. Acceptance which is not triable, plain speaking, listening and permanent self-control is very important for recovering women, and constant attendance at AA groups helps them to keep that.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120030
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

58
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.