Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120014
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žigas, Arūnas
Title: Vaiko individualios socialinės globos planavimo pagrįstumas vaikų globos namuose
Other Title: The basis of child’s individual social care plan in child care home
Extent: 79 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: vaikas;globa;planavimas;child;care;and planning
Abstract: Tyrimo klausimas: ar vaiko individualios socialinės globos plano (ISGP) pagrįstumą lemia tinkamas vaiko poreikių vertinimas ir reikiamų priemonių numatymas tiems poreikiams tenkinti? Tyrimo tikslas: įvertinti vaiko individualaus socialinės globos plano pagrįstumą vaikų globos namuose. Tyrimo uždaviniai: išnagrinėti vaiko poreikių vertinimą kaip pagalbos vaikui planavimo pagrindą, apibūdinti vaiko individualios socialinės globos plane numatytų veiklų pobūdį, išnagrinėti socialinių darbuotojų vaidmenį, įgyvendinant vaiko individualios socialinės globos planą. Siekiant atsleisti ISGP pagrįstumą, buvo pasirinktas kokybinis atvejų studijos tyrimas. Tyrime nagrinėti 5 vaikų globos namuose gyvenančių vaikų atvejai. Kiekvieno tyrime nagrinėto vaiko stuacija buvo įvardinta kaip atskiras tyrimo atvejis. Atvejo empirinę medžiagą sudarė šie socialinio darbo su vaikais dokumentai. dokumentuose esantys vaiko poreikių aprašų ir globos plano turinys sudarė šio tyrimo duomenis. Tyrimo duomenys analizuoti naudojant temų analizę. Siekiant atsakyti į tyrime iškeltus klausimus, išskirtos temos buvo analizuojamos ieškant panašumų, skirtumų, išimčių. Atliktas tyrimas atskleidė, kad vaikų globos namuose gyvenančių vaikų poreikiai pateikiami individualios socialinės globos planuose yra daugiau panašūs nei skirtingi. Poreikių panašumas gali reikšti, kad vaiko globos įstaigoje gyvenančių vaikų poreikiai yra bendri visiems vaikams: poreikis palaikyti ryšius su šeimos nariais, pagalba mokymosi procese, bendravimo įgūdžių formavimas, konfliktų sprendimo galimybės, saviraiškos plėtotė. Kita vertus, tai kelia pavojų, socialinio darbo individualumo principui, kada pametama vaiko unikali istorija ir jam vienam būdingos patirtys. Apibūdinant vaiko ISGP numatytų veiklų pobūdį plane, remiantis išskirtomis vaiko savybėmis ir poreikiais, yra numatomos teikti paslaugos, pagalba, aplinkos pritaikymas ir kt. Šios veiklos atitinka išskirtas poreikių sritis Tačiau veiklų formuluotės ir numatomi veiksmai yra gana formalizuoti, kas daro prielaidas, jog vaiko ir socialinio darbuotojo bendravimas realybėje gali būti formalus. Tyrėjo pastebėjimu, realybėje bendravimas su vaikais dažniau esti neformalus, kalbantis su vaikais visais jiems rūpimais klausimais, o ne tik tais, kurie numatyti formaliame plane. Tad galvojant apie plano pagrįstumą, kyla klausimas, kaip sudarant planą išvengti tų formalių posakių apie numatomas veiklas. Įgyvendindamas vaiko ISGP, socialinis darbuotojas atlieka konsultanto, tarpininko, mokytojo, įgalintojo, elgesio keitėjo vaidmenis.
Issue of the research: is the child’s individual social care plan (ISCP) predicated on the reasonable assessment of the child’s needs and the proper planning of means to satisfy them? Aim of the research: to assess the validity of the child’s individual social care plan in the children foster home. Tasks of the research: to analyze the child’s needs assessment as the base for planning his/ her social care, to describe the nature of activities intended in the child’s individual social care plan, to analyze the role of a social worker who implements the child’s individual social care plan. In order to reveal the validity of the ISCP the qualitative research of the case studies was chosen. The research has dealt with the cases of five children living in a foster home. Situation of each child analyzed in the research was designated as an individual research case. The empirical material of a case consisted of the following documents concerning the social work with children. Research data was analyzed using the topic analysis. In order to bring the issues of the research to a close the distinguished topics were analyzed looking for similarities, differences and exceptions. The research has shown that, according to the individual social care plans, the needs of children living in the foster home have more similarities than differences. The similarity of needs may imply that children from the foster home share the needs common to all children: communication with the family members, getting help in the process of learning, building up communicational skills, possibilities to deal with conflicts, development of self-expression. On the other hand, there is a menace to the principle of individuality, inherent in the social work, when the unique history of a child and his/ her particular experiences are lost. Describing the nature of activities intended in the ISCP according to the features of a child and his/ her preferential needs, the target services, assistance, environmental adjustment, etc. are foreseen. These activities correspond to the preferential spheres of needs. However, activities formulation and the pre-planned actions are rather formalized, which supposes that actual communication between a child and a social worker may be formal. The researcher has noticed that everyday communication with children is more often informal; it deals with all questions that are important to children and is not restricted to the items foreseen in the plan. Thus, considering the validity of a plan, the question is how to avoid formal phrases concerning the intended activities. While implementing the child’s ISCP, social worker appears as a consultant, a mediator, a teacher, a representative or a person who helps to find alternative modes of behaviour.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120014
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
arunas_zigas_md.pdf879.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

137
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.