Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119996
Type of publication: master thesis
Field of Science: Chemija / Chemistry (N003)
Author(s): Orentaitė, Irma
Title: Neigiamo krūvio analičių sulaikymo faktoriaus reguliavimas micelinėje elektrokinetinėje kapiliarinėje chromatografijoje pridedant chlorido anijonų
Other Title: Regulation of the retention factor for negatively charged analytes in micellar electrokinetic capillary chromatography additing chloride ions
Extent: 58 p.
Date: 31-May-2010
Keywords: sulaikymo faktorius;pseudoefektyvusis judris;efektyvusis judris;MEKC;katijoninės PAM;retention factor;pseudoeffectives mobilities;effectives mobilities;MECC;cationic surfactants
Abstract: Silpnai rūgštinių medžiagų atskyrimas, panaudojant katijonines paviršiaus aktyvias medžiagas ir chlorido anijonus nėra aptartas literatūroje, tačiau yra labai veiksmingas metodas. Šiame metode yra pritaikoma jonų mainų chromatografijoje naudojama teorija; mainai vyksta tarp disociavusių analičių anijonų ir chlorido anijonų. Keičiant pH ir chlorido jonų koncentraciją, galima reguliuoti silpnai rūgštinių analičių sulaikymo faktorius. Darbo tikslas: Įvertinti sulaikymo faktorių pokyčius neigiamo krūvio analitėms micelinėje elektrokinetinėje kapiliarinėje chromatografijoje (MEKC), panaudojant katijoninę paviršiaus aktyvią medžiagą tetradeciltrimetilamoniobromidą (TTAB) ir pridedant chlorido anijonų. Eksperimentinė dalis. Parinkus tinkamas pKa reikšmes turinčias analites ir nustačius jų migracijos laikus, buvo apskaičiuoti elektroforeziniai judriai ir sulaikymo faktoriai visoms tirtoms analitėms. Gauti rezultatai įvertinti, tyrinėjant pH ir chloridų koncentracijos įtaką. Šie rezultatai analizuojami, taikant jonų mainų chromatografijos teoriją. Rezultatai. Nustačius analičių migracijos laikus, buvo apskaičiuoti elektroforeziniai judriai ir sulaikymo faktoriai tirtoms analitėms. Pseudoefektyvusis disociavusių analičių judris ir sulaikymo faktorius priklauso nuo chlorido anijonų koncentracijos. Disociavusių analičių pseudoefektyvusis judris ir sulaikymo faktoriaus vertė mažėja, didėjant chlorido jonų koncentracijai. Micelinėje elektrokinetinėje kapiliarinėje chromatografijoje galima taikyti jonų mainų chromatografijos teoriją. Pilnai disociavusių analičių polinkis yra artimas –1, pusiau disociavusių analičių polinkis yra artimas –0,5.
Separation of weak acidic solutes by using cationic surfactant and chloride anions it is not described in any literature, therefore it is a very useful method. In this method theory of ion–exchange chromatography is used; exchange goes between anions of dissociated solutes and chloride anions. By changing pH and concentration of chloride anions it is possible to regulate retention factors of weak acidic solutes. Purpose of study: Determinate the changes of retention factors of weak acidic solutes in micellar electrokinetic capillary chromatography, while cationic surfactants tetradecyltrimethylammonium bromide (TTAB) and chloride anions as additives are used. Part of experimentation. By selecting suitable pKS values of solutes and determined of migration times, the electrophoretic mobilities and retention factors were calculated. The evaluation of results, be investigating influence of pH and concentration of chloride anions. Those results were analyzed by using the theory of ion–exchange chromatography. Results. In this work the migration time of solutes, electrophoretic mobilities and retention factors of solutes were calculated. Pseudoeffectives mobilities of dissociated solutes and retention factors belongs of concentration of chloride anions. Pseudoeffectives mobilities and retention factors of dissociates solutes decrease by growing up concentration of chloride ions. The theory of ion–exchange chromatography can be used In micellar electrokinetic capillary chromatography. The slope of fully dissociated solutes is nearly to –1, the slope of partly dissociated analytes is nearly –0,5.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119996
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.