Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119991
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorObelenienė, Birutė-
dc.contributor.authorLepinaitienė, Milda-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:21:16Z-
dc.date.available2020-12-22T20:21:16Z-
dc.date.issued2012-01-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119991-
dc.description.abstractŠio magistro darbo tikslas - nustatyti šiuolaikinių animacinių filmukų vaidmenį vaikų auklėjimui. Vaikai daug laiko praleidžia prie televizoriaus, didelę jų žiūrimų laidų dalį užima šiuolaikiniai animaciniai filmai, pasižymintys gana agresyviu ir seksualizuojančiu turiniu, todėl darbe keliami probleminiai klausimai dėl jų skiepijamų vertybių, galimo poveikio vaikams bei neigiamos įtakos vaikų auklėjimui. Darbe iškelti uždaviniai: nustatyti vaikų auklėjimo šeimoje proceso prigimtį; apžvelgti vertybių formavimo šeimoje veiksnius ir išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka šiuolaikiniai animaciniai filmukai vaikų auklėjime; nustatyti šiuolaikinių animacinių filmukų turinio ir išorinių išraiškos priemonių galimą poveikį vaikų auklėjimui šeimoje. Realizuojant darbo uždavinius atlikti tyrimai, kurių tikslas – išsiaiškinti, kokį vaidmenį vaikų auklėjime šeimoje atlieka šiuolaikiniai animaciniai filmukai. Tyrimų metodologija: teorinė mokslinės literatūros ir šaltinių struktūrinė, lyginamoji bei aspektinė analizė, kiekybinis – anketinė apklausa, kokybinis - (fokus) diskusijų grupė, duomenys apdoroti turinio (content) ir SPSS analizės būdu. Magistro darbą sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis skirta situacijos analizės pristatymui, įvertinami Lietuvos bei užsienio mokslininkų tyrimų nagrinėjama tema rezultatai. Antroje darbo dalyje aprašoma atlikto tyrimo metodika bei jos pritaikymas konkrečiai situacijai, atskleidžiama darbe atlikto tyrimo eiga, analizuojami jo duomenys, pateikiami rezultatai. Taip pat aprašomos galimos neigiamo poveikio prevencinės priemonės bei rekomendacijos. Darbe daromos išvados, kad auklėjimo proceso prigimtis - tai patirties perdavimas. Šio proceso netolygumą sąlygoja asmenybės vystymosi netolygumai. Pirmaisiais savo gyvenimo metais vaikas pasižymi ypatingu imlumu naujai informacijai ir savitu jos įsisavinimo būdu. Šeima – esminis kiekvieno vaiko pagrindas. Vaikų auklėjimui, jų suvokimui, pažinimui, lavinimui tiesiogiai turi įtakos tai, kad vaikai šiuolaikinėse šeimose yra tiesiog palikti „patys sau“ ir jų užimtumas šeimose apsiriboja begaliniu televizoriaus žiūrėjimu.lt
dc.description.abstractThe goal of this paper is to determine the role of modern animated cartoon films and their influence to the children education. A great majority of time children spend near TV sets and the greatest part of their time take modern animated cartoon films, which are full of aggression and sexual aspect in it‘s content. Therefore the paper analyses the problematic issues about the instilled values, possible influence for the children and the negative influence for the education of the children. The tasks of the paper: to determine the nature and the birthright of the educational process of the children in the family; to review the factors of the formation of the values in the family and to make clear what role the modern animated cartoon films perform in the education of the children; to determine the possible influence for the education of the children by modern cartoon films and their external expression of the values. While realizing the tasks of the paper the investigations were made the purpose of which is to make clear what role in the education of the children in the family perform the modern cartoon films. The methodology of the investigation: theoretical scientific literature‘s and it‘s sources structural, comparative and aspective analysis, quantity questionnaire interrogatory, qualitative – (focus) discussion group, data were processed in content and SPSS analysis way. The paper is formed of two parts. The first part shows situational analysis presentation, it also assesses and evaluates the results of Lithuanian and foreign scientific researches based on the issue. The second part of the paper reveals the methodology of the performed investigation and shows how it is adapted to the concrete situation. The paper presents the performed investigation course, it analyses the data and shows the results. It also discuses the possible negative means of prevention and gives recomendations. The paper draws the conclusion that the nature of education process is the handing over of the experience. The inconsistence of this process causes the inconsistence of personality development. Already during the very first years of his/her life the child is noted for a particular suspectability for new information and it‘s special realization. Family is the basic foundation of every child. A great influence for children education, their life realization, cognition and development in modern families, is made when children are left „to themselves“ and their leisure is restricted to TV watching only, and it is a great drawback.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent73 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectanimacijalt
dc.subjectauklėjimaslt
dc.subjectšeimalt
dc.subjectanimated cartoon filmsen
dc.subjectfamilyen
dc.subjecteducationen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleŠiuolaikinių animacinių filmų vaidmuo vaikų auklėjimui šeimojelt
dc.title.alternativeThe role of modern animation in education of children in the familyen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.