Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119921
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Urnikienė, Vida
Title: Gerontologinis socialinis darbas: profesinio identiteto pateikimas studentų baigiamuosiuose darbuose
Other Title: Gerontological social work: presentation of professional identity in students’ research papers
Extent: 103 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: socialinis darbas;gerontologija;profesinis identitetas;social work;gerontology;professional identity
Abstract: Socialinis darbas – gana jauna, kintanti ir tebesivystanti profesija, o socialinio darbo gerontologijos srityje patirtis dar mažesnė. Socialinio darbo gerontologijos srityje profesijos identitetas dar tik formuojasi. Kiekvienoje šalyje yra savitas kontekstas, kurį įtakoja politinė, ekonominė ir socialinė padėtis. Apie socialinio darbo profesinį identitetą gerontologijos srityje Lietuvoje kalbama labai mažai, daugiau vyrauja nuomonė, kad seniems žmonėms reikalingos slaugos paslaugos. Nėra aiškus socialinio darbo pobūdis, veiklos laukas šioje srityje, tebevyksta diskusijos dėl vartotinų sąvokų. Šio darbo tikslas yra atskleisti kaip socialinio darbo bakalaurai konstruoja socialinio darbo gerontologijos profesinį identitetą baigiamuosiuose darbuose. Socialinio darbo gerontologijos srityje profesinio identiteto atskleidimui buvo pasitelktas kokybinis tyrimas. Tyrime remtasi grindžiamąja teorija. Grindžiamosios teorijos tyrime tyrėjai turi esminį tikslą – generuoti savarankišką teoriją, tačiau iki to laiko nereikia suformuoti teorinio rėmo. Suformuota teorija turi būti pagrįsta iš konkretaus tiriamo konteksto, ypač koncentruojantis į žmonių veiksmus, sąveikas ir socialinius procesus. Taikydamas grindžiamąją teoriją, tyrėjas, pasirėmęs pirminės analizės rezultatais, subjektyviai įprasmina analizuojamus tekstus, iš naujo interpretuoja jų idėjas. Todėl atlikta dokumentų analizė leido pamatyti bakalauro darbuose konstruojamą socialinio darbo gerontologijos srityje identitetą. Iš viso tyrimui buvo pasirinkta 10 bakalauro baigiamųjų darbų, parašytų 2009 – 2011 metais. Darbų atrankai naudoti raktiniai žodžiai: pagyvenę, seni žmonės, paslaugos į namus, senelių globos namai. Atsirenkant darbus analizei svarbi buvo ir darbų kokybė, kuri siejama su darbo įvertinimu. Todėl buvo analizuojami darbai tik įvertinti dešimt, devyniais ar aštuoniais balais. Žemiau įvertintų darbų buvo atsisakyta. Taip pat darbai pasirinkti iš skirtingų sričių: stacionarios globos paslaugos; bendruomeninės paslaugos; pagalba namuose. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad bakalaurų baigiamuosiuose darbuose socialinio darbo profesinis identitetas konstruojamas atskleidžiant socialinio darbo pobūdį, kuris siejamas su atskira paslaugų teikimo sritimi. Socialinio darbo identitetas priklauso nuo klientų ypatumų, nes klientas yra socialinio darbo esmė. Tyrimo metu atsiskleidė socialinių darbuotojų profesinių mokėjimų reikšmė socialinio darbo identitetui gerontologijos srities praktikoje, nes nuo socialinio darbuotojo profesinių mokėjimų priklauso socialinio darbo sėkmė.
Social work – is a relatively new, changing and still developing profession, and experience in the field of social work gerontology is even more limited. Professional identity in the field of social work gerontology is still being formed. Every country has its own context, which is influenced by political, economic and social standing. Professional identity of social work in the field of gerontology is barely discussed in Lithuania; it is mostly thought that the elderly need nursing services. The nature of social work and the field of activities are unknown, there are discussions still going on about the concepts to use. The aim of this research is to reveal how the bachelor students of social work construct the professional identity of social work gerontology in their research papers. In order to reveal social identity in the field of social work gerontology qualitative analysis was employed. The research was based on the grounded theory. The essential aim of the researchers of the grounded theory – is to generate an independent theory, yet before that one does not need a theoretical framework. The formed theory has to be based on a specific context, especially if one concentrates on human actions, interactions and social processes. Applying the grounded theory, the researcher, having referred to the results of the primary analysis, gives a sense to the texts under analysis, re-interprets their ideas. Therefore, the document analysis that was carried out allowed one to see the constructed identity in the field of social work gerontology in bachelor theses. The total number of bachelor theses that were chosen for the research was 10, written during the period of 2009 – 2011. The key words for paper selection included: the elderly, old people, home services, the elderly care home. The quality of the papers, associated with the evaluation of the paper, was also important for selecting papers for the analysis. Therefore, only papers evaluated by ten, nine, and eight were analysed. The papers that were evaluated less were rejected. Also, the papers included different areas: institutional care services; community services; domestic care services. The results of the research reveal that professional identity of social work in bachelor theses is constructed uncovering the nature of social work, associated with a distinct field of service delivery. The identity of social work depends on the peculiarities of a client because the client is the essence of social work. The research reveals that the professional qualifications of social workers are important for the identity of social work in the field of gerontology in practice because the success of social work depends on the social worker’s professional qualifications.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119921
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

78
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.