Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119876
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Audzevičienė, Rūta
Title: Socialinio darbo etikos dimensijų raiška stacionariose globos įstaigose
Other Title: Manifestation of sthical social work dimensions in an in-patient care institution
Extent: 67 p.
Date: 3-Dec-2007
Keywords: socialinė etika;socialinis darbas;globa;social ethics;social service;caring
Abstract: Šiame darbe kreipiamas dėmesys į socialinio darbuotojo, dirbančio stacionarioje globos įstaigoje etikos dimensijų raišką. Darbe siekiama atskleisti asmeninių savybių, vertybių, profesinių vertybių, organizacijos kultūros ir socialinio darbo proceso svarbias etikos dimensijas. Pateikti etiškas socialinio darbo globos sampratas, bei sunkumus šioje srityje. Tyrimo tikslas – analizuoti socialinio darbo etikos dimensijų raišką stacionariose globos įstaigose. Tyrimo objektas – socialinio darbo etikos dimensijos. Darbe atliktas kiekybinis tyrimas, kuris siekė nustatyti socialinio darbuotojo, dirbančio stacionarioje globos įstaigoje etikos dimensijų raišką. Tyrimo metu gauti šie rezultatai: Socialiniai darbuotojai kliento interesus gina išnaudodami visas galimybes; gerbia klientą nepriklausomai nuo jo asmeninių vertybių ir nuostatų. Kliento poreikiai yra svarbūs globos darbuotojui ir stengiamasi į juos atsižvelgti. Socialinis darbuotojas yra atsakingas už kliento fizinį ir psichinį saugumą. Globos įstaigų darbuotojų nuomone, klientai turi mokytis spręsti problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų. Darbe daromos išvados, jog socialinis darbuotojas turi atsižvelgti į asmeninę, organizacinę ir procesinę etikos dimensijas, jas sieti tarpusavyje, tam kad turėtų platesnį žvilgsnį į atliekamo darbo specifiką, bei jį galėtų atlikti etiškai. Stacionarios globos įstaigos darbuotojui svarbu laikytis etikos principų ir jais vadovautis savo darbe atsižvelgiant į srities specifiškumą. Socialinis darbuotojas ir kiti darbuotojai, dirbantys stacionarioje globos įstaigoje turi žinoti etikos principų įgyvendinimo problemiškumą globos įstaigose ir stengtis to išvengti, atliekant darbą etiškai, kuriant etišką organizacijos kultūrą, bendradarbiaujant su kitais specialistais, bei laikantis tvirtų asmeninių ir profesinių atikos normų darbe su klientu ir bendradarbiais.
This project work was carried out with the main focus on the manifestation of ethical dimensions of the social worker working in an in-patient care institution. It is aimed at revealing personal qualities, values, professional values, organizational culture and important ethical dimensions of the social work process. The goal is to present the ethical care terms of social work and the difficulties emerging in this sphere. The purpose of the research is to analyse the manifestation of ethical social work dimensions in an in-patient care institution. The quantitative research was carried out in the direction of ethical dimensions to establish their manifestation among social workers working in an in-patient care institution. The following results were obtained: social workers stand for their client interests using all the posibilities; respect the client under any of his/her values or principles. The client needs are essiantial in the social worker’s job and are taken into consideration. The social worker is responsible for the physical and psychical safety of the client. The workers of care institutions are of the opinion that clients are supposed to solve problems and search for the ways to solve them. In conclusion, the social worker has to take into consideration personal, organisational and professional ethical dimensions linking them togeher in order to have a broader view to the specifics of the job they do and to perform it in the ethical manner. For the social worker, it is very important to follow the ethical principles in their job with regard to the job specification. The social worker and other employees working in an in-patient care institution must know the problematic aspect of fulfilment of the ethical principles in a care institution and seek to avoid that by ethically perfoming their work, creating ethical organisational culture, coolaborating with other specialists, and keeping to strict personal principles as well as the norms of professional ethics with both clients and colleagues in their job.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119876
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

21
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.