Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119872
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Stundžienė, Vilma
Title: Motyvacinių veiksnių sąsajos su policijos pareigūnų ketinimais teikti Pirmąją pagalbą ir šių ketinimų pokyčiais po Pirmosios pagalbos mokymų
Other Title: Connections between Motivational Factors, Police Officers’ Intentions to Provide First Aid and Changes in These Intentions after First Aid Training
Extent: 71 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: Pirmoji pagalba;vidinė motyvacija;savideterminacija;first aid;intrinsic motivation;self-determination
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti motyvacinių veiksnių sąsajas su policijos pareigūnų ketinimais teikti Pirmąją pagalbą ir šių ketinimų pokyčiais po Pirmosios pagalbos mokymų. Darbe analizuojami 111 policijos pareigūnų duomenys. Pareigūnų pasiskirstymas pagal lytį - 84 (75,7%) vyrai ir 27 (24,3%) moterys; amžius svyruoja nuo 21 iki 54 metų ir amžiaus vidurkis - 37,04 metų. Tyrimui panaudotas šio darbo autorės klausimynas, sudarytas remiantis Planuoto elgesio (Ajzen, 1991) bei Savideterminacijos (Ryan, Deci, 2012) teorijomis. Remiantis teoriniais konstruktais, buvo analizuojami pareigūnų ketinimus suteikti Pirmąją pagalbą veikiantys veiksniai: pareigūnų suvokiama socialinė norma, subjektyvi kompetencija, prasmingumo darbe jausmas, bendras saviveiksmingumas, specifinis mokymosi saviveiksmingumas, savideterminacija, vidinė ir išorinė motyvacija. Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Krizių tyrimo centru, organizuojančiu Pirmosios pagalbos mokymus. Dalyviai pildė klausimyną prieš ir po mokymų. Nustatyta, kad prieš mokymus, pareigūnai, kuriems būdinga stipriau išreikšta savideterminacija bei saviveiksmingumas, nurodo didesnius ketinimus suteikti Pirmąją pagalbą; kai po mokymų, su didesniais pareigūnų ketinimais susijęs prasmės darbe jausmas. Tolimesni tyrimo rezultatai parodė, kad nei bendrieji motyvaciniai (savideterminacija, saviveiksmingumas, prasmės darbe jausmas), nei specifiniai motyvaciniai (vidinė ir išorinė motyvacija) veiksniai neleidžia numatyti pareigūnų socialinės normos, kompetencijos ir ketinimų teikti pagalbą pokyčių mokymų metu. Taip pat, nustatyta, kad su pareigūnų socialinės normos, kompetencijos bei ketinimų suteikti Pirmąją pagalbą pokyčiais po mokymų nesusijusi ir palankesnė pareigūnų motyvacija mokytis (t. y. didesnė vidinė motyvacija, didesnis pasitikėjimas savo gebėjimais išmokti ir palankesnis mokymų instruktorių darbo vertinimas). Tačiau, nustatyta, kad po mokymų sustiprėjo pareigūnų suvokiama socialinė norma ir padidėjo kompetencija bei ketinimai suteikti Pirmąją pagalbą; todėl vertinama reikšminga Pirmosios pagalbos mokymų intervencija, didinanti kompetenciją bei aktyvinanti išorinės elgesio reguliacijos integravimo procesus, taigi, motyvuojanti savideterminuotam elgesiui.
The purpose of the present research paper is to assess connections between motivational factors, police officers’ intentions to provide first aid and changes in these intentions after first aid training. The paper analyzes data in relation to 111 police officers. The distribution of police officers according to the sex is 84 men (75.7%) and 27 women (24.3%), and the age range is from 21 to 54 with the average age being 37.04. The research includes a questionnaire which was prepared by the author of the master’s thesis on the basis of theories of Planned behaviour (Ajzen, 1991) and Self-determination (Ryan, Deci, 2012). Based on the theoretical constructs, the paper analyzes the following factors which affect police officers’ intentions to provide first aid: officers’ perception of social norms, subjective competence, sense of meaning in work, general self-efficacy, specific learner’s self-efficacy, self-determination, intrinsic and extrinsic motivation. The research was performed in collaboration with the Crisis Research Centre which organizes first aid training courses. Participants completed the questionnaire prior to and after training. It was established that before training courses police officers with stronger self-determination and self-efficacy expressed greater intentions to provide first aid, when after training there is a link between greater intentions of police officers and a sense of meaning at work. Further research results revealed that during the training courses neither general motivational factors (self-determination, self-efficacy, a sense of meaning in work) nor specific motivational factors (intrinsic and extrinsic motivation) allow predicting changes in police officers’ social norms, competences and intentions to provide first aid. It was also determined that there is no connection between post-training changes in police officers’ social norms, competences and intentions to provide first aid and police officers’ more favourable motivation to learn (i.e. greater intrinsic motivation, greater confidence in one’s learning capabilities and more favourable evaluation of training instructors’ performance). However, it was determined that after the training course police officers had a stronger perception of social norms and greater competences and intentions to provide first aid, therefore, first aid training intervention is of great significance, as it increases competence, activates integration processes of external behavioural control and motivates self-determined behaviour.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119872
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.