Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119827
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Sabašinskaitė, Jūratė
Supervisor: Jonutytė, Jurga
Title: Vartotojiškumas kaip technologijomis konstruojama tiesa
Other Title: Consumption as the truth constructed by the means as technologies
Extent: 71 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: vartojimas;tiesa;menas;technologija;kritika;consumption;truth;art;technology;criticism
Abstract: Visais laikais žinios buvo reikalingos tam, kad atmintyje išsaugotų patirtį bei skatintų pažinimą. Nuo modernybės epochos tiesos ieškojimo tikslai kinta. Masinė medija, kaip priemonė perduoti technologijų dėka gaunamas žinias, pažangos eroje virstančias informacija, visuomenėje yra priimama taip neabejotinos tiesos šaltinis. Tačiau kaip pastebi filosofai J.-F. Lyotard‘as bei J. Baudrillard‘as, visada yra kažkas, kas reguliuoja, kuri informacija gali pasiekti vartotojus, o kokią verta nutylėti. Todėl naujuoju medijos skleidžiamos „tiesos“ kriterijumi tampa nauda, kurią apsprendžia ideologizuotos (pvz., rinkos) struktūros. Visa tai veda link kalbėjimo be „tiesos“, be „tikrovės“. Lieka tik vartotojų „tiesa“ – tik tai, ką jiems reikia žinoti. Pati ideologijų problematika dažniausiai yra analizuojama vartojimo kultūros kontekstuose. Nes būtent per tam tikrų dalykų vartojimą yra lengviausia pasiekti norimą valstybėje vyraujančios santvarkos rezultatą. O industrijų gaminamas menas yra toji sritis, kuri vis dar sugeba pasislėpti po meno, kaip savaime vertingo, skraiste. Kintant tiesos sampratai, neliekant tiesos kaip žinių atitikimo objektyviai tikrovei, kinta ir požiūris į vertybes. Vartotojų visuomenėje savaime suprantama atrodo tai, jog tai, kas modernu, yra geriau už tai, kas nemodernu. Vertybės tampa instrumentais, padedančiais manipuliuoti žmonėmis. Tačiau tokią nuomonę formuojanti propaganda, skelbiama viešojoje erdvėje ir dėka medijos pasiekianti kiekvieną, gali būti atpažinta ir atskleista, kaip ne tiesa. Darbe parodoma, kaip technologijomis konstruojama „tiesa“ ir kaip ji keičia vartotojų visuomenę. Pirmose dvejose darbo dalyse aptariama, kaip informacija ir meno reprodukcijos veikia individo pasaulėžiūrą – paverčia jį sukonstruotos „tiesos“ vartotoju. Trečioji dalis skirta aptarti dėl technologijomis konstruojamos „tiesos“ susiformavusioms individo tapatybės formoms. Ketvirtoji dalis skirta aptarti, kaip atpažinti objektyvią tiesą. Joje teigiama, jog beatodairišką paklusnumą dirbtinai kuriamoms ir pagal situaciją pritaikomoms nuostatoms, kurios pristatomos kaip visuomeninės vertybės, griauna kritinis mąstymas, išsilavinimas gaunant žinias, o ne tik informaciją bei individualus kūrybingumas. Kritinis žvilgsnis, sąmoningumas ir gebėjimas atsirinkti bei patikrinti informaciją gali būti kelias iš vartotojų visuomenėje kuriamos laimės iliuzijos į tikrovę, kurioje žmogus pats kuria savo gyvenimą.
Knowledge was necessary for people all the times to save experience in memory and to encourage acquisition. The purpose of knowledge changes from modern times. Mass media is the mean to pass acquired knowledge thanks to new technologies. Knowledge in advanced era becomes as information and people consider it as the source of the truth. Famous philosophers J. F. Lyotard and J. Baudrillard observe that always there is something what regulates which sort of information should reach consumers and which kind of truth shouldn’t be spoken about. The new criterion of “truth” becomes the profit which is defined by ideological (e.g. market) structure. Such understanding leads toward lie, speaking without reality. Consumers get the only “truth” - what they need to know. The problems of ideology are usually analyzed in consumers’ cultural contexts. It is easier to reach a desired order in the country through the use of special things. The art made by industries in the sphere which manages to hide itself under the valuable art. The understanding of the truth, as objective reality, changes, the point of view changes according to the values. The community of consumers understands that things which are modern, it is better than old things. Values become as instruments helping to manipulate with people. However, this opinion is spread in a local space and reaches everybody due to mass media and this opinion can be revealed as not the truth. It is shown how is constructing the “truth” and how it changes the community of consumers. In first two parts is considering, how information and reproductions of art, changes the view of individual. How it makes him the user of the constructed “truth”. In the third part is talking about how the constructed “truth” forms his identity. In the fourth part is considering, how to recognize the objective truth. Critical thinking, education and individual creativity break the artificial understanding according to the values of community. Critical sight, consciousness, ability to choose and check information could be considered as the way to understand the created illusion of happiness and help people to create their own life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119827
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.