Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119779
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Svirskaitė, Julija
Title: Halofilinių archėjų Haloarcula hispanica virusinės infekcijos tyrimas
Other Title: Research of halophilic archaea Haloarcula hispanica infecation
Extent: 62 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: archėjos;Haloarcula hispanica;infekcija;SH1;lizė;archaea;Haloarcula hispanica;infection;SH1;lysis
Abstract: Senais laikais, kai žemėje dar nebuvo deguonies, manoma, kad pirmieji ją apgyvendinusieji vienaląsčiai buvo archėjos, kurios prisitaikė prie ekstremalių augimo sąlygų: aukštos temperatūros, mažo pH ir pan. Vykdydamos sudėtingus biocheminius virsmus, mūsų žemėje susidarė sąlygos, palankios atsirasti kitokioms gyvybės rūšims, tokioms kaip bakterijos, eukariotai, po to ir daugialąsčiai. Žmonija priklausoma nuo bakterijų gausos ir įvairumo, bakterijos – nuo virusų, taip gaunasi uždaras ratas, kuris parodo, jog virusai, nors ir netiesiogiai, veikia mūsų gyvenimą ir aplinką. Nors šiais laikais archėjos užima nišas, kurios yra panašios į pirmykštes, tokias kaip druskų ežerai, rūgštūs telkiniai, karštosios versmės ir pan., jos dalyvauja medžiagų cikluose ir šiais laikais. Dėl šių ekstremalių sąlygų, gana sunku pritaikyti tobulas sąlygas jų laboratoriniam kultivavimui. Archėjos irgi turi savo virusus, kurie keičia ir formuoja archėjų populiacijas. Jei tvirtinsime, jog pirmieji vienaląsčiai buvo archėjos, tada labai svarbu suprasti jų priešus – virusus. Kadangi bakterijų virusai buvo daug plačiau tiriami, yra galimybė pasirinkti virusų palyginimui panašių pagal struktūrą ar infekcinį ciklą. Šio darbo tikslas - ištirti archėjų viruso SH1 ir jo analogo, enterobakterijų viruso PRD1, infekcinius ciklus. Ištyrus pilną viruso PRD1 infekcinį ciklą, paaiškėjo, kad ląstelių lizė prasideda praėjus 50 minučių nuo viruso įdėjimo ir yra dviejų pakopų. Siekiant optimizuoti Haloarculus hispanica ląstelių augimą, tyrimo metu nustatytas optimalus terpės pH ir parinkta efektyviausia aeracija. Fenil dikarboundekaboranas (PCB- ) terpėje mažina ląstelių augimo greitį. Tirdami Har. hispanica ir jos virusų tarpusavio sąveiką adsorbcijos metu, nustatėme, jog SH1 virusas nedaro poveikio ląstelių membranos vientisumui bei kvėpavimui. HIS1 taip pat nesukėlė pastebimų infekuojamos ląstelės membranos laidumo pokyčių. Ištyrus virusų SH1 ir HIS2 infekcinius ciklus, paaiškėjo, jog SH1 virusas yra lizuojantis ir ima išeiti iš ląstelės šeštą valandą po infekavimo. HIS2 virusas nėra lizuojantis. Virusai ima pamažu išeidinėti iš ląstelių jau ketvirtą infekcijos valandą ir tai pasireiškia kaip sulėtėjęs suspensijos optinio tankio augimas. Palyginus kolboje ir potenciometrinių matavimų inde atliekamą Har. hispanica infekciją SH1 virusu, buvo nustatyta, kad geresnė aeracija ne tik greitina ląstelių augimą (ląstelės užauga 6 valandomis greičiau), bet ir pagerina viruso išeigą (18 kartų per pirmas 6 valandas) bei pagreitina lizę. Lizė sukelia ląstelių membranų suardymą, viduląstelinio ATP išsiliejimą į terpę, stabdo ląstelių kvėpavimą ir sukelia optinio tankio mažėjimą.
In ancient times, when on earth was no oxygen, it is believed that the first cell has to accommodate, was Archaea, which have adapted to the extreme growth conditions: high temperature, low pH, and so on. As part of the complex biochemical transformations, as result our land created conditions favorable for alternative modes of life, such as bacteria, eukaryotes, and then multicellular. Mankind is dependent on bacterial abundance and diversity, as well as bacteria on viruses. It create a vicious circle, which indicates that the virus, albeit indirectly, affects our lives and the environment. Although nowadays archaea occupy niches that are similar to the primitive, such as salt lakes, sour reservoirs, hot springs, and so on., They are involved in cycles of matter in these times also. Due to these extreme conditions it is hard to customize the perfect conditions for their laboratory cultivation. Archaea also have their own viruses, which change and shape Archaea populations. If we claim that the first cell was the Archaea, then it is very important to understand their enemies - viruses. As bacterial viruses were more widely studied, it is possible to choose to compare virus similar in structure or the infectious cycle. The aim - to explore infectious cycles of Archaeal virus SH1 and its analogue, enterobacterial virus PRD1. Examination of the full infectious cycle of PRD1 virus showed that cell lysis begins within 50 minutes after the insertion of the virus and there are two steps. In order to optimize the Haloarculus hispanica cell growth, the study determined the optimal pH and selected the most effective aeration. Presence of phenil dicarboundecaborane (PCB-) in medium reduces cell growth rate. By studying Har. hispanica and its virus interaction during adsorption, we found that the SH1 virus does not affect the integrity of the cell membrane and respiration. HIS1 also did not cause noticeable changes in cell membrane permeability. After examination of infectious cycles of SH1 and HIS2 viruses, it appeared that SH1 virus cause lysis and starts to get out of the cell the sixth hour after infestation. HIS2 virus do not cause lysis. Viruses starts slowly come out of cells for the fourth hour of infection, and it is manifested as a slow increase in optical density of suspension. Compared Har. hispanica SH1 virus infection in flask and vessel of potentiometric measurements, it was found that better aeration not only accelerates the growth of cells (cells grow faster by 6 hours), but also improves the yield of virus (18-fold during the first 6 hours) and accelerates lysis. Lysis caused the disruption of cell membranes, intracellular ATP spill in the medium, inhibits cellular respiration and optical density loss.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119779
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.