Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119769
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Staradumskytė, Daiva
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Geriamojo ir atvirų vandens telkinių užterštumo mikroorganizmais tyrimas Kauno ir Marijampolės regionuose
Other Title: Drinking and Recreational Water Contamination by Microorganisms in Kaunas and Marijampolė Regions
Extent: 108 p.
Date: 28-Jun-2016
Keywords: Mikrobiologija;geriamas vanduo;koliforminės bakterijos;pseudomonas;bioplėvelės.;Microbiology;drinking water;coliform bacteria;pseudomonas;biophilms.
Abstract: Vanduo, tai svarbiausias gyvybės šaltinis žmogui ir gyvajai gamtai. Geriamojo vandens tarša – svarbi problema Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ypač jautrūs taršai yra individualūs ar centralizuotai tiekiamo vandens šuliniai kaimo vietovėse. Mūsų šalis turi pakankamai vandens išteklių, tačiau labai svarbu užtikrinti jų gerą kokybę. Dėl taršos blogėjanti vandens kokybė riboja vandens naudojimą, kelia grėsmę mūsų sveikatai ir vandens ekosistemoms funkcionuoti, taip pat sumažina naudojimui tinkamų vandens išteklių kiekį. Šio darbo rezultatai leido įvertinti geriamojo ir atvirų vandens telkinių mikrobiologinę kokybę. Iki šiol palyginamųjų vandens sistemos tyrimų buvo atlikta labai nedaug. Šių tyrimų metu buvo išanalizuoti ir įvertinti Kauno ir Marijampolės regionų geriamojo vandens įvairių tiekimo sistemų mikrobiologinė vandens būklė, panaudojant ne tik įprastus mikrobiologinius metodus, bet ir molekulinius. Lietuvoje geriamojo vandens mikrobiologinė kokybė vertinama tik remiantis teisės aktu reglamentuojančiu Lietuvoje geriamojo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2003, t.y. vertinami pagal tris mikrobiologinius rodiklius: koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių (E.coli) ir fekalinių enterokokų (Enterococcus faecium) skaičius (mikrobiologiškai švariame vandenyje visiškai negali būti šių mikroorganizmų). Pirmą kartą Lietuvoje, pasinaudojant molekuliniais metodais, be šių trijų fekalinės taršos indikatorių, rodančių fekalinę vandens taršą, buvo identifikuota ir kitų mikroorganizmų, tokių kaip Pseudomonas spp., Aeromonas spp, Acinetobacter spp., CDC No1 grupės bakterijų.
Water is the most important source of life for humans and wildlife. Drinking water pollution is a major problem in Lithuania and the rest of the world. Private water wells and wells used for central supply in rural areas are particularly sensitive to pollution. Lithuania has sufficient water resources, but it is very important to ensure good quality of water. As a result of pollution water quality is deteriorating. This restricts the use of water and poses a threat to our health and the functioning of aquatic ecosystems. Furthermore, this reduces the number of available water sources for consumption. Earlier studies conducted in Lithuania evaluated the microbiological quality of drinking water only on the basis of the legislation on quality requirements for drinking water (HN 24: 2003) i.e. it was evaluated according to the three microbiological indicators: coliform bacteria, Escherichia coli, and faecal enterococci (Enterococcus faecium) count (microbiologically clean water should not contain any microorganisms). In addition to these three indicators of faecal water contamination, the present research for the first time in Lithuania identifies other microorganisms, such as Pseudomonas spp., Aeromonas spp, Acinetobacter spp., and bacteria of CDC group No-1 using molecular methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119769
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.