Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119763
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Surgailytė, Benita
Title: Ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti organizuotą grupę nuo nusikalstamo susivienijimo?
Other Title: Do Lithuanian Legal Regulations Set Forth Criteria for Separating an Organized Group From a Criminal Organization?
Extent: 45 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: Nusikalstamas susivienijimas;organizuota grupė;organizuotas nusikalstamumas.;Criminal association;organised group;organised crime.
Abstract: Organizuotas nusikalstamumas visame pasaulyje pripažįstamas kaip pavojingas reiškinys. Kovai su šiuo reiškiniu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies 25 straipsnio 3, 4 dalyse, yra įtvirtintos dvi bendrininkavimo formos - organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Šioms bendrininkavimo formoms Lietuvos baudžiamasis įstatymas numato panašius kriterijus tokius kaip: vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas, vykdomų nusikaltimų sunkumas (apysunkiai, sunkus ir labai sunkus nusikaltimai). Teismai priimdami sprendimus bylose dėl organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo veiklos vertina fakultatyvius baudžiamajame įstatyme nenumatytus šių bendrininkavimo formų požymius, tokius kaip: organizuotos grupės išankstinis susitarimas, hierarchinė struktūra, bendras biudžetas (kasa) ir t.t. Šiame darbe iškelta problema dėl organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo atribojimo. Siekiant nustatyti ar numatyti požymiai įgalina atriboti organizuotą grupę nuo nusikalstamo susivienijimo, istoriniu aspektu nagrinėjami organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo apibrėžimai ir jų požymių kaita. Aptariamos organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo sampratos, analizuojama organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo teismų praktika, kurioje išskiriami šių bendrininkavimo formų požymiai, palyginami jų skirtumai, panašumai, identifikuojami galimi atribojimo kriterijai. Lyginamuoju tyrimo metodu analizuojamas užsienio valstybių teisinis reguliavimas. Darbo objektas – organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo reguliavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Darbo tikslas – nustatyti ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti organizuotą grupę nuo nusikalstamo susivienijimo. Tyrime naudojami aprašomasis, dokumentų analizės, lyginamasis, apibendrinimo metodai. Išanalizavus Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus, mokslinę literatūrą, teismų praktiką, nustatyta, kad dabartinis šių dviejų bendrininkavimo formų teisinis reguliavimas neįgalina atriboti organizuotos grupės nuo nusikalstamo susivienijimo. Teismų praktikoje remiamasi papildomais baudžiamajame neįtvirtintais požymiais kurie interpretuojami skirtingai.
Organised crime is recognised worldwide as a dangerous phenomenon. To combat this phenomenon, there are two forms of organised crime – an organised group and a criminal association established in parts 3, 4 of article 25 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania. To these forms of association, the Lithuanian Criminal code determines similar criteria such as: the distribution of roles and tasks, the difficulty of the crimes committed (moderate, difficult and very difficult crimes), etc. When making decisions in cases on an organised group and the actions of a criminal association, courts take into account optional signs that are not provided by criminal law for such forms of association, such as: the prior agreement of the organised group, hierarchical structure, overall budget (cash) and so on. The problem raised in this work is for the separation of an organised group and a criminal association. When seeking to determine whether the signs provided enable us to separate organised group from a criminal association, the definitions and the change of signs of an organised group and a criminal association are studied on the historical aspect. The concepts of an organised group and a criminal association are discussed, the practise of an organised group and a criminal association are analysed, in which all signs of those forms of association are investigated, the differences, similarities are compared. The legal regulation of foreign countries is analysed by the comparative method. The object of the work is the regulation of an organised group and a criminal association in Lithuanian criminal law and in foreign countries. The objective of the work is to determine whether the criteria established in legal regulation can separate an organised group and a criminal association. The descriptive, document analysis, comparative and the summative methods are used in the investigation. Once the criminal law, scientific literature, case law were analysed, it was determined that the current legal regulation of these two forms of association does not enable us to separate an organised group and a criminal association. In case law, optional signs that are not established in criminal law, which are adapted differently, are relied on.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119763
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
benita_surgailyte_md.pdf696.56 kBAdobe PDF   Until 2021-05-23View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.