Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119752
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karpinskaitė, Giedrė
Title: Adaptacijos įveikimo būdai ir galimybės tradiciniame ugdyme, po mokymo(-si) netradiciniame ugdyme
Other Title: Ways of Overcoming Adaptation and Opportunities in Traditional Education, After Learning in Non-Traditional Education System
Extent: 47 p.
Date: 26-May-2016
Keywords: Adaptacija;tradicinis ugdymas;netradicinis ugdymas.;Adaptation;traditional education;non-traditional education.
Abstract: Kiekvienas žmogus gyvenime susiduria su adaptacija bei jos problemomis, kurios su amžiaus tarpsniais keičiasi įvairiais būdais ir veiksmais sąlygoja žmogaus gyvavimą. Netradicinio ugdymo šalininkai pripažįsta, kad vaikai mokosi skirtingai, todėl ir mokomi turi būti skirtingai, o ne pagal vieną bendrąją programą. Mokyklos neprivalo būti vienodos ir jų sukuriama mokymosi aplinka turėtų skirtis. Pabaigus mokymą(-si) netradicinio ugdymo mokykloje ir perėjus mokytis į tradicines mokyklas, vaikams keičiasi ne vien tik fizinės, bet ir vertybinės bei socialinės sąlygos, kurios sukelia intensyvią adaptacijos įtampą bei problemas. Visi šie teiginiai leidžia formuluoti problemą: nėra pakankamai būdų ir galimybių, padedančių spręsti adaptacijos problemas, su kuriomis susiduria vaikai, pereinantys iš netradicinės ugdymo sistemos į tradicinę. Tikslas. Nustatyti galimybes ir būdus, padedančius spręsti vaikų, pereinančių iš netradicinio ugdymo į tradicinio ugdymo sistemą, adaptacijos problemas. Tyrimo objektas. Būdai ir galimybės padedantys spręsti adaptacijos problemas. Uždaviniai: 1. Pateikti netradicinio ugdymo proceso paskirtį ir sampratą. 2. Įvardinti adaptacijos probleminius veiksnius, su kuriais susiduriama pereinant iš tradicinio ugdymo į netradicinio ugdymo sistemą. 3. Išsiaiškinti probleminius adaptacijos veiksnius pereinant iš netradicinės į tradicinę ugdymo sistemą ir pateikti galimus jų sprendimo pasiūlymus. Tyrimo metodai: Teoriniai: mokslinės literatūros, straipsnių analizė. Mokslinės literatūros, dokumentų, straipsnių analizė buvo atlikta siekiant atskleisti tradicinio ir netradicinio ugdymo sampratas, ugdymo proceso skirtumus bei vaikų, baigusių netradicinio ugdymo pradinę pakopą, adaptavimosi veiksnius tradiciniame ugdyme. Vėliau gauti literatūrinės analizės rezultatai buvo lyginami ir apibendrinami. Empiriniai: Interviu; turinio (content) duomenų analizė. Gautų rezultatų reikšmingumas: Magistriniame darbe yra analizuojami aspektai, kurie yra aktualūs šiandien. Atlikto tyrimo rezultatai gali būti naudingi ir reikšmingi mokyklų vadovams, pedagogams ir jų padėjėjams, tėvams ir vaikams, kurie ketina tęsti mokymą(-si) tradiciniame bei netradiciniame ugdyme.
Through life each person faces adaptation and its problems, which change in many ways at different age and thus affect the human life. The supporters of non-traditional education agree that children learn differently therefore they should be taught differently but not by single general program. Schools are not required to be the same and the educational environment created by them could differ. After completing learning in non-traditional school and starting attending traditional school, physical as well as valuable and social conditions change, which results in intensive tension and problems of adaptation. All these statements allow formulating the problem: there are not enough ways and opportunities to solve the adaptation problems of children moving from non-traditional educational system to traditional one. Purpose. To identify the opportunities and ways that could help to solve the adaption problems for children moving from non-traditional education system to traditional one Object of research. Ways and opportunities that could help to solve the adaption problems. Objectives: 4. To submit the purpose and concept of non-traditional education process. 5. To specify the problematic factors of adaptation, which are met while moving from traditional to non-traditional education system. 6. To find out problematic factors of adaptation while moving from non-traditional to traditional education system and provide possible solutions. Methodology: Theoretical: analysis of scientific literature and articles. The analysis of scientific literature, documents and articles was carried out in order to reveal the concepts of traditional and non-traditional educations, differences of education processes as well as adaptation factors in traditional education for children who have completed the first stage of non-traditional education. The results of literature analysis have been compared and summarized. Empirical: Interview; analysis of content data. Significance of the results obtained: the master thesis analyses the aspects, which are relevant today. The results of the research may be useful and significant for principals, teachers and their assistants as well as parents, with the assistance of teachers, to educate children, who intend to continue learning in traditional and non-traditional education system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119752
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.