Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119714
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Karažaitė, Eglė
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: Europos ir JAV santykiai saugumo srityje po 2009-ųjų metų
Other Title: European and U.S. relations in security domain after 2009
Extent: 73 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Europa;JAV;transatlantinė partnerystė.;European;U.S.;transatlantic partnership.
Abstract: Dėl bendrų vertybių sutapimo, Europa ir JAV šiandien yra artimiausios partnerės, o tarpusavio santykių išorės branduolys – transatlantinė partnerystė yra viena reikšmingiausių partnerysčių pasaulyje. Šiame darbe bus analizuojami JAV ir Europos santykiai saugumo srityje nuo 2009-ųjų metų, atėjus naujam Prezidentui ir jo administracijai į JAV valdžią. Šis naujas etapas JAV politikoje, Europos ir JAV transatlantinių santykių bei Europos Sąjungos saugumo politikos atnaujinimas tikėtina turėjo įtakos Europos - JAV santykiams po 2009-ųjų metų. Kadangi trūksta nuoseklių tyrimų Europos ir JAV santykių saugumo srityje tematika, todėl svarbu atlikti išsamesnę analizę, išaiškinant Europos vaidmenį pasikeitusių JAV pareigūnų retorikoje bei Europos ir JAV santykių saugumo srityje vyraujančias tendencijas. Tyrimo objektas yra Europos ir JAV santykiai saugumo srityje po 2009-ųjų metų. Darbo tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti Europos ir JAV santykius saugumo srityje po 2009-ųjų metų. Šiam tikslui pasiekti, yra išsikelti 5 uždaviniai: pristatyti tarptautinių santykių teoriją realizmą, pagrindines jo idėjas ir tipus, išskiriant klasikinį realizmą; išanalizuoti Europos vaidmenį, išaiškinant pagrindinius Europos galios resursus bei JAV interesus Europos atžvilgiu; išanalizuoti Europos veiksnį oficialioje JAV retorikoje po 2009 metų, išskiriant Europos, kaip tarptautinio aktoriaus vaidmenį ir vertinimus saugumo srityje; atlikti Europos ir JAV tarpusavio sąveikavimo tyrimą, išaiškinant abiejų tarptautinių aktorių santykių ypatumus saugumo srityje po 2009-ųjų metų, nustatant tarpusavio santykių intensyvumą, vertinimus bei tarpusavio santykių priežastis. Darbo ginamieji teiginiai/hipotezės yra: Europos, kaip tarptautinio aktoriaus vaidmuo, sprendžiant saugumo klausimus, Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio politikoje yra reikšmingas; Europos ir JAV santykiai saugumo srityje, sprendžiant tarptautinius saugumo klausimus, yra glaudūs, intensyvūs ir vertinami teigiamai. Europa yra reikšmingas veikėjas, turintis didelius ekonominius ir karinius galios resursus. Taip pat dėl geopolitinio plitimo ir didėjančios įtakos kaimyniniams regionams bei dėl didelių galios resursų, JAV suinteresuota laikyti Europa glaudžiausia partnere. JAV retorikoje paaiškėjo, kad Europa yra laikoma svarbiausia partnere kovojant su saugumo problemomis ir siekiant palaikyti taiką pasaulyje. Antra vertus, tyrimo rezultatai pasitelkiant Įvykių rinkinio metodą parodė, kad Europos ir JAV santykiai saugumo srityje yra kontraversiški, aptiktas ne tik tarpusavio bendradarbiavimas, bet ir santykių priešpriešos.
Because of the common shared values, Europe and United States today are the closest partners and external nucleus of its relations is – the transatlantic partnership which is one of the most important partnerships in the world. In this Master thesis the U.S. and European security relations after 2009 will be analyzed, when the new President and Administration came to the U.S. government. It is believed that this new phase in U.S. policy, resumption of European - U.S transatlantic relations and the European Union's security policy may have influenced European – U.S. relations after 2009. Because of the lack information and research on European – U.S. relations on security issue, it is important to carry out a more detailed analysis, clarifying the role of Europe in the rhetoric of U.S. officials and to find out what are the trends of European- U.S. relations in the field of security. The object of research is the European and U.S. security relations after 2009. The aim is to analyze and to assess the European and U.S. relations in security field after 2009. To achieve this, these following objectives will be implemented: to introduce international relations theory of realism, the key concepts and types of realism, distinguishing the classical realism; to analyze the role of Europe, clarifying European power resources and U.S. interests towards Europe; to analyze the factor of Europe in the official U.S. rhetoric after 2009, highlighting the role of Europe as an international actor in international security; to carry out European and U.S. mutual interaction research, clarifying the peculiarities of relationship between the two international actors in security after 2009, identifying the intensity of relationship, evaluations, and explaining the reasons of such kind of relationship. Master defended propositions/hypotheses are: the role of Europe, as an international actor in security affairs and in the United States Foreign policy is significant; European and U.S. relationship in security domain is close, intense and positively evaluated. With a major economic and military power resources Europe is recognized as significant international player. Because of the European geopolitical spread, growing impact on neighboring regions and the power resources, the U.S. seeks a close cooperation with Europe. After analyzing U.S. rhetoric towards European it became clear that Europe is considered to be the most important partner in the fight against the security problems and to maintain peace in the world. On the other hand, the results of the Event data set method showed that the European and U.S. security relationship is controversial.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119714
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.