Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119712
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Taraskevičiūtė, Birutė
Title: Paauglių savaiminis ir savivaldus mokymasis internalizuojant vertybes artimoje socialinėje ir medijų aplinkoje
Other Title: Self-contained and Self-managed Learning of the Teenager through Internalization of Values in Close Social and Media Environments
Extent: 176 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Savivaldus mokymasis;vertybių internalizavimas;artimoji aplinka;medijos;grindžiamoji teorija;Self-directed learning;internalization of values;close social environment;media;grounded theory
Abstract: Tyrimo problema. Vertybines nuostatas labiausiai formuoja artimoji socialinė aplinka – tėvai, kurie yra pirmieji vaiko moralės mokytojai, demonstruojantys vaidmenis, susijusius su vertybiniais pasirinkimais. Įtaką paaugliui daro mokyklos socialinė aplinka – mokytojas, kurio asmuo dažnai tampa sektinu pavyzdžiu, autoritetu, kurio norima teirautis patarimų įvairiais klausimais, susijusiais su vertybėmis. Paaugliai, būdami skirtingose aplinkose, yra veikiami nevienodų veiksnių, lemiančių jų pasirinkimus ir veiklą, todėl keliami šie tyrimo klausimai: 1. Kokios savaiminio ir savivaldaus mokymosi charakteristikos paaugliui internalizuojant vertybes artimoje socialinėje ir medijų aplinkoje? 2. Kokie artimosios socialinės ir medijų aplinkos bruožai paaugliui internalizuojant vertybes? Tyrimo objektas. Paauglių savaiminis ir savivaldus mokymasis internalizuojant vertybes. Tyrimo tikslas. Suformuoti grindžiamąją teoriją apie savaiminį ir savivaldų mokymąsi paaugliams internalizuojant vertybes artimoje socialinėje ir medijų aplinkoje. Tyrimo metodai. Šiame darbe vykdyta teorinės medžiagos, mokslinių straipsnių ir mokslo darbų apžvalga: analizuojami, vertinami, sisteminami teoriniai duomenys, susiję su tyrimo problema. Empirinio tyrimo duomenys renkami atliekant pusiau struktūruotą interviu, duomenys analizuojami formuojant grindžiamąją teoriją (pagal Strauss ir Corbin, 1990). Rezultatai. Analizuojant empirinio tyrimo duomenis suformuota grindžiamoji teorija. Fenomeno poziciją užimanti kategorija, susijusi su savaiminio ir savivaldaus mokymosi procesu, yra paauglio individualumo kūrimasis socialiniame kontekste. Šis reiškinys vyksta siekiant paaugliui kurti bendrystę su kitu, kai formuojasi vertybinės nuostatos ir išryškėja socialinio konteksto sąsajos su paauglio saviugda. Strategiškai svarbus paauglio socialinės kompetencijos plėtojimas, empatijos mokymasis, tikslingas medijų naudojimas. Reikšminga yra išorinė ir vidinė motyvacija veikti, dvasingumas ir pasitaikančios kliūtys. Visa tai lemia paauglio savivertės stiprinimą ir prasmės paauglio gyvenime suvokimą. Išvados: 1. Savaiminiam ir savivaldžiam mokymuisi, kuris grindžiamas vertybėmis, būdingi savivokos procesai. Esminis savaiminio ir savivaldaus mokymosi elementas internalizuojant vertybes – paauglio vertybinės saviugdos, mokymosi procesų, vykstančių natūraliai ir neintencionaliai arba sąmoningai ir tikslingai, patirties reflektavimas. 2. Ugdytojo ir ugdytinio interakcijos kokybė lemia savaiminio ir savivaldaus mokymosi procesus ir per pasitikėjimą kitu, bendrą veiklą, bendruomeniškumo patyrimą, palaikymą išryškėja pagrindinės socialinės aplinkos poveikio paauglio saviugdai charakteristikos. Tiriant medijų aplinkos poveikį išryškėjo savivaldaus mokymosi elementas – tikslingas medijų naudojimas ir veiksmų virtualioje erdvėje pasirinkimo pagrindimas. 3. Paauglių vertybinės saviugdos elementai internalizuojant vertybes išryškėja per paauglio individualumo kūrimąsi artimoje socialinėje ir medijų aplinkoje, paaugliui giliau, esmingiau suvokiant savo tapatybę, savitumą, vertybines nuostatas ir renkantis socialinių santykių kūrimo modelis.
Research problem. Value provisions mostly are formed by close social environment – parents who are the first children's moral teachers, demonstrating roles related to value based choises. Teenagers are influenced by the social environment at school – a teacher, whose personality often becomes an example, the authority who advices on various issues related to values. Teenagers, being in different environments, are influenced by different factors, are important for their choices and actions, and therefore such research questions arised: 1. What kind of self-contained and self-managed/self-directed learning characteristics are at work when a teenager is internalising the values of the close social and media environment? 2. What are the features of the close social and media environment when a teenager internalises the values? Research focus. Teenagers‘self-contained and self-managed/self-directed learning through internalization of values. Research purpose. To form a Grounded Theory about self-contained and self-managed/self-directed learning of the teenagers through internalization of values in the close social and media environment. Research methods. This research reviewed of theoretical material, research papers and scientific works: analyzed, evaluated, structured theoretical data related to the research problem. Empirical research data collected through semi-structured interviews, data analyzed forming the grounded theory (Strauss and Corbin, 1990). Outcomes. The analysis of empirical data formed the grounded theory. The phenomenon‘s position is occupied by the category related to self-contained and self-managed/self-directed learning process: it is the process of individuality establishment of the teenager in a social context. This phenomenon occurs through teenager seeking to create communion with others in the process of developing value provisions and interaction within teenagers‘ self-development and the social context. The development of teenagers‘ social competence, empathy training, intentional media use are strategically important. Significant is the external and internal motivation to act, spirituality and obstacles. All this leads to teenagers‘ self-esteem building and the understanding of the meaning in teenagers’ life. Conclusions: 1. Self-contained and self-managed/self-directed learning, based on the values, is inherent for self-awareness processes. The essential self-contained and self-managed/self-directed learning element through internalization of values is the reflection of experiences concerning teenage value-based self-education, learning processes, that occur naturally and non-intentionally or conciuosly and intentionally. 2. Educator and learner interaction determines the quality of self-contained and self-managed/self-directed learning process. Through trust of other, joint activities, community experiences, support, the major social environmental characteristics of the teenagers‘ self-development are highlighted. Through the research of the impact of the media environment, the purposeful use of media and argumentated cyberspace actions for this appeared as the element of self-managed/self-directed learning. 3. The elements of self-contained and self-managed/self-directed learning of the teenagers through internalization of values revealed during the individuality of teenager establishment in the close social and media environment. In this case teenagers are more fundamentally aware of their identity, uniqueness, value provisions and models chosen for developing social relations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119712
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.