Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119690
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ivašauskienė, Janina
Title: Vadovo veikla įtraukiant tėvus į bendrojo ugdymo mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, misijos įgyvendinimą
Other Title: Principle‘s of a Learning School Activity, Enhancing Parental Involvement into Community
Extent: 74 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Bendrojo ugdymo mokykla;besimokanti organizacija;mokyklos misija;tėvų į(si)traukimo formos;Basic school;learning organization;school mission;principle‘s activity;basic school community
Abstract: Tyrimo aktualumas. Kintantis požiūris į mokyklos vadovo, mokytojo, mokinių, jų tėvų veiklą ir dalyvavimą mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, gyvenime verčia ieškoti atsakymų, kaip ši veikla turi keistis, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla dirbtų veiksmingai ir patenkintų visuomenės poreikius. Šiandieniniai kaitos procesai iš vadovo reikalauja naujoviško, kūrybiško mąstymo, nes švietimo organizacijos valdymas įgauna vis kitas sparčiai kintančias formas. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pažangą, bet ir psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais, tolimesnę veiklą gyvenime. Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą mokykloje yra sudėtingas reiškinys, todėl vadovas turi rūpintis ir užtikrinti visų mokyklos bendruomenės narių kokybišką bendravimą ir efektyvų bendradarbiavimą, grįstą lygiavertės partnerystės principais. Tyrimo probleminis klausimas. Kokia vadovo veikla yra veiksminga įtraukiant tėvus į bendrojo ugdymo mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, misijos įgyvendinimą? Tyrimo objektas. Vadovo vaidmuo formuojant mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenę ir įtraukiant tėvus į mokyklos veiklą. Tyrimo tikslas. Įvertinti vadovo veiklą įtraukiant tėvus į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, misijos įgyvendinimą. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, bendrojo ugdymo mokyklų vadovų ir N mokyklos tėvų apklausa. Empirinio tyrimo tipas. Mišrus tyrimas (kokybinis ir kiekybinis). Kokybiniu tyrimu apklausti 4 įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklų vadovai. Kokybinio tyrimo instrumentas – interviu. Taikyta kokybinio turinio (content) analizė: induktyvus tipas. Išanalizavus kokybinio tyrimo rezultatus, išryškėjo kiekybinio tyrimo poreikis. Kiekybiniame tyrime dalyvavo Lietuvos N miesto N pagrindinės mokyklos mokinių tėvai (247 respondentai). Kiekybinio tyrimo instrumentas – klausimynas. Kiekybiniu tyrimu siekta identifikuoti tėvų į(si)traukimo į mokyklos veiklą lūkesčius. Išvados. Lietuvoje vyrauja individualistinis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo pobūdis, kuris pasižymi vienakrypte komunikacija iš viršaus žemyn, pasigendama lygiavertės partnerystės principų raiškos. Mokyklos misijos įgyvendinimo sėkmės garantas – gerai suformuotos komandos, į kurias įtraukiami mokinių tėvai. Tėvų įtraukimo į mokyklos bendruomenės veiklą formos ir jų efektyvumas bei veiksmingumas skiriasi priklausomai nuo mokyklos tipo. Vadovų inicijuojamos N mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos dažniausiai atitinka tėvų lūkesčius.
Relevance of research paper: changing viewpoint to school principle, teachers, students and their parents‘ activities and their involvement into school life, requires the answer to what must be done for Lithuanian basic school to work effectively and satify society needs. Current processes of change require innovative and creative thought from the headmaster, as educational organization‘s management acquires new and variable forms. Parents engagement into their children‘s schooling is a very difficult phenomenon, that is why the principle should ensure the qualitative communication and effective cooperation of all the school community members. Being active school community members, parents contribute to school management and acquire the decision-making, coordination, planning and assessment competences. Research problem: What activity of a principle is effective when involving parents into basic school‘s, as a learning organization‘s, mission‘s implementation? Research focus: Principle‘s activity in shaping school‘s, as a learning organization‘s, community and involving parents into school life. Purpose of research. To evaluate the principle‘s activity of involving parents into school‘s, as a learning organization‘s, mission‘s implementation. Methods. The analysis of scientific literature and documents, a survey of N schools‘ principles and parents. Research type. A mixed survey (qualitative and quantitative) was used. Four principles of different basic schools were examined using a qualitative survey. The instrument of a qualitative survey was an interview. A general inductive approach for qualitative content analysis was applied. After the analysis of a qualitative survey, it became clear that a quantitative survey was needed. Parents (247 respondents), from Lithuania‘s city N, from N basic schools‘, were participating in a quantitative survey. The instrument of a quantitative survey was a questionnaire. The purpose of a quantitative survey was to identfy the expectations of parental involvement into N school‘s activity. Conclusions. The individualistic cooperation between school and family prevails in Lithuania. The one-way, top-down communication is specific for individualistic cooperation. The expression of equal partnership principles‘ is missing. The guarantor of a successful school‘s mission‘s implementation is a good team that includes student‘s parents. Parental involvement into school community‘s activity and its effectiveness differ depending on the type of school. N schools‘ principles ensure inovative forms of cooperation and collaboration that are mostly consistent with parents‘ expectations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119690
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.