Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGustaitienė, Asta-
dc.contributor.authorJuškaitė, Justina-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:03:29Z-
dc.date.available2020-12-22T20:03:29Z-
dc.date.issued2015-05-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119663-
dc.description.abstractMagistro darbe analizuotos lūžio idėjos ir laisvėjimo perspektyva 1988–1991 metų lietuvių kultūros almanachuose. Tokią temą pasirinkti paskatino tai, kad nemažai istorikų, sociologų, filosofų, kultūros istorikų, literatūrologų tyrinėtos Lietuvoje Nepriklausomybės pervartos, Sąjūdžio laiku vykę literatūros lauko permainų procesai, vertybinių nuostatų pasikeitimai, pakitę požiūriai į rašytojus, kūrybą, kultūrinę spaudą, tačiau kompleksiškai, sociokultūriniu aspektu įvykęs lūžio momentas, laisvėjimo perspektyva, pasikeitusios idėjos, vertybės 1988–1991 metų lietuvių kultūros almanachuose mažai analizuotos. Išsamiau šio laikotarpio kultūros almanachus tyrinėjo literatūrologai L. Jakonytė, M. Kvietkauskas. Kiti literatūros tyrinėtojai istorikai, rašytojai (E. Baliutytė, V. Kubilius, L. Peleckis-Kaktavičiusis, S. Geda) pavienius leidinius aptardavo Atgimimo laikotarpio kultūros, literatūros kontekste. Todėl darbe sistemingai analizuojami 1988–1991 metais leisti kultūros almanachai, išryškinant juose bendras to meto tendencijas, prasidedančio laisvėjimo, permainų momentus. Tikslui pasiekti kelti tokie uždaviniai: teorinėje darbo dalyje apžvelgti ir pristatyti aktualiausius mokslininkų Pierre‘o Bourdieu, Dominique Maingueneau, Pierre‘o Barberr‘o teorinius svarstymus; pristatyti ir aptarti 1988–1991 metais pasirodžiusius kultūrinius, literatūrinius almanachus, jų atsiradimo aplinkybes, koncepcijas, užimamą vietą literatūros istorijos kontekste; atskleisti centruose („Veidai“, „Atodangos“, „Proskyna“, „Sietynas“ „Regnum“, „Miestelėnai“) ir regionuose („Baltija“, „Varpai“) leistuose almanachuose išryškėjusius svarbiausius permainų momentus, lūžio idėjas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nemažai 1988–1991 metais leistų kultūrinių almanachų atliko reikšmingą bei išskirtinį vaidmenį to meto Lietuvos Atgimimo laikotarpio kultūros ir literatūros kontekste. Šiame darbe analizuojamuose šaltiniuose atsiskleidė literatūros lauke vykstantys pokyčiai. Kultūros almanachuose aptinkamos reikšmingos lūžio ir permainų idėjos, kurios siejasi su savęs identifikavimo veiksniais, sąmonės laisvėjimu per to meto visuomenės, kultūros, meno ir literatūros refleksijas, kūrybos suvokimą nelaisvės / laisvės sąlygomis, praeities istorijos, kultūros pažinimą, į paviršių keliamas anksčiau uždraustas politinio gyvenimo, rezistencinių kovų, egzodo, tremtinių literatūros temas.lt
dc.description.abstractThe ideas of fracture and the prospect of liberation in Lithuanian cultural almanacs, 1988–1991, are analyses in the master thesis. A choice of the theme was encouraged by the fact that the literary field processes and values changes, changes in attitudes towards writers, creation, cultural press, that took place in the time of the Reform Movement of Lithuania and Lithuanian independence process, were investigated by a number of historians, sociologists, philosophers, cultural historians and literary critics, but a complex, socio-cultural aspects turning point moment, the prospect of liberation, changed ideas and values in Lithuanian culture almanacs in 1988-1991 year were poorly analysed. Cultural almanacs of this period had been analysed more comprehensively by literary critics L. Jakonyte and M. Kvietkauskas. Other literary historians, researchers and writers (E. Baliutyte V. Kubilius, L. Peleckis-Kaktaviciusis, S. Geda) had discussed individual publications in the context of Rebirth period cultural and literature. Therefore, the work systematically analyses the cultural almanacs published in 1988-1991, highlighting the general current trends of the time, the starting moments of liberation and changes. To reach the aim the following objectives were set: to review and present in the theoretical part of the work the most relevant theoretical consideration of such scientists as Pierre‘o Bourdieu, Dominique Maingueneau and Pierre‘o Barberr‘o; to present and discuss the cultural and literary almanacs, which appeared in 1988–1991, the circumstances of their origin, concepts, the place that they take in the context of the literary history; to reveal the most important moments of changes and the ideas of fracture which showed up in the almanacs issued in centres („Veidai“, „Atodangos“, „Proskyna“, „Sietynas“ „Regnum“, „Miestelėnai“) and regions („Baltija“, „Varpai“). Having analysed cultural almanacs, published in 1988–1991, it became obvious that they played a significant and unique role in context of Lithuanian Rebirth period cultural and literature. This analyzes showed the sources revealed changes taking place in the field of literature. In cultural almanacs relevant ideas of fracture and changes were linked to factors of self-identification, liberation of conscious through society, culture, art and literary reflections of that time, perception of creation under conditions of captivity/freedom, past history, culture knowledge, raised themes that earlier were banned: political life, resistant fights, emigration as well as exiles literary.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent58 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectKultūros almanachailt
dc.subjectliteratūros laukaslt
dc.subjectAtgimimo laikotarpislt
dc.subjectlūžio idėjoslt
dc.subjectCultural almanacsen
dc.subjectliterary fielden
dc.subjectRebirth perioden
dc.subjectideas of fractureen
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleLūžio idėjos ir laisvėjimo perspektyva 1988–1991 metų lietuvių kultūros almanachuoselt
dc.title.alternativeThe Ideas of Fracture and the Prospect of Liberation in Lithuanian Cultural Almanacs, 1988–1991en
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptLituanistikos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.