Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119658
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Laucytė, Jovita
Title: Žurnalas „Rubinaitis“ sociokultūriniame lauke (1994–2015)
Other Title: The Magazine „Rubinaitis“ in the Sociocultural Field, 1994–2015
Extent: 169 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: „Rubinaitis“;sociokritika;vaikų literatūros kritika;literatūrinis kanonas;visuomenės nuomonė;“Rubinaitis”;sociocriticism;children‘s literature criticism;literary canon;public opinion
Abstract: Magistro darbe tyrinėjamas vaikų literatūros kritikos žurnalas „Rubinaitis“ sociokultūriniu požiūriu. Tyrimo šaltinis – 1994–2015 m. išleisti žurnalo numeriai. Tai vienintelis Lietuvoje leidžiamas specializuotas žurnalas apie vaikų knygas, todėl aktualu analizuoti, kokią vietą „Rubinaitis“ užima vaikų literatūros lauke, koks jo indėlis formuojant visuomenės nuomonę apie konkrečius kūrinius ir skaitymo įpročius. Teorinėje darbo dalyje daugiausia dėmesio skiriama literatūros sociologijai ir sociokritikos teorijai apžvelgti. Pamatiniu elementu pasirenkama prancūzų sociologo P. Bourdieu sukurta literatūros lauko teorija, paranki analizuojant „Rubinaičio“ reikšmę visuomenėje. Taip pat remiamasi prancūzų sociologo P. Barberio, lietuvių sociologų L. Jakonytės, M. Šidlausko, T. Laukkonėn darbais. Siekiant išsiaiškinti „Rubinaičio“ įtaką formuojant visuomenės požiūrį į vaikų literatūrą, buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 115 tiesiogiai su vaikų literatūra susijusių respondentų (bibliotekininkų, mokytojų, vaikų darželių auklėtojų, tėvų). Tyrimas parodė, kad dauguma apklaustųjų pasitiki žurnale „Rubinaitis“ pateikiamais kūrinių vaikams vertinimais ir rinkdamiesi knygas atsižvelgia į kritikų rekomendacijas. Paaiškėjo, kad autoritetingiausiais straipsnių autoriais respondentai laiko K. Urbą, L. Žvironaitę, G. Adomaitytę, L. Jakonytę, N. Mikalauskienę, G. Skabeikytę-Kazlauskienę. Remiantis apklausos dalyvių palankiu autorių vertinimu, darbe pasirinktais aspektais analizuojami K. Urbos (įžanginių straipsnių tematika), L. Žvironaitės (žaidimiškumas poezijoje vaikams; metų knygų apžvalgos), G. Skabeikytės-Kazlauskienės ir N. Mikalauskienės (mitologiniai ir tautosakiniai elementai) straipsniai. Darbo įvade iškelta hipotezė, kad žurnalas „Rubinaitis“ turi galios literatūriniame lauke formuoti vaikų literatūros kanoną, pasitvirtino. Buvo tiriama, kaip dažnai „Rubinaityje“ tyrinėti, įvertinti ir pripažinti kūriniai įtraukiami į literatūros vadovėlius ir tampa kanoniniais tekstais. Kaip pavyzdį apžvelgiant L. Abraitytės sudarytus 5–6 klasių vadovėlius pastebėta, kad kai kurie „Rubinaityje“ aptarti tekstai yra į juos įtraukti. Tai rodo, kad kompetentingų vaikų literatūros kritikų viešai „Rubinaityje“ publikuojama nuomonė gali daryti įtaką kanonui. Darbu patvirtinama, kad žurnalas „Rubinaitis“ turi įtakos formuojant visuomenės literatūrinį skonį ir literatūros kanoną.
The magazine on criticism of the children‘s literature in the sociocultural field is analysed in the MA thesis. The object of this work are the issues published from 1994 till 2015. It is the only specialised magazine in Lithuania about books for children, therefore, it is important to analyse its role in the field of the children‘s literature and its contribution to the formation of public opinion about certain literary works and reading habits. In the theoretical part of the work, the main focus is placed on the review of sociology of literature and a theory of sociocriticism. A Theory of Literary Field by French sociologist P. Bourdieu was chosen as the underlying element of the analysis because it is relevant to the investigation of the importance of „Rubinaitis“ to the society. The works of French sociologist P. Barber and Lithuanian sociologists L. Jakonytė, M. Šidlauskas, T. Laukkonėn are also refered to in the MA thesis. The survey of 115 respondents directly involved in the children‘s literature (librarians, school and kindergarten teachers and parents) was carried out in order to determine the influence of the „Rubinaitis“ on the formation of public attitude to the children‘s literature. The survey revealed that the majority of respondents rely on the evaluation of works for children presented in the „Rubinaitis“ and take recommendations into account when choosing books. It emerged that K. Urba, L. Žvironaitė, G. Adomaitytė, L. Jakonytė, N. Mikalauskienė, G. Skabeikytė-Kazlauskienė are thought to be the most authoritative authors of the articles. With reference to the positive evaluation of the authors by the respondents, articles by K. Urba (topics of the introductory articles), L. Žvironaitė (game elements in the poetry for children; the reviews of the book of the year), G. Skabeikytė -Kazlauskienė and N. Mikalauskienė (mythological and folklore elements) are analysed according to the selected aspects. The hypothesis that the „Rubinaitis“ has influence on the formation of the canon of the children‘s literature in the literary field was confirmed. It was researched how often works analised, evaluated and recognised in the „Rubinaitis“ are included in the textbooks of literature and become canonical. The analysis of textbooks for students of the fifth and sixth forms by L. Abraitytė disclosed that some of the texts reviewed in the „Rubinaitis“ are included. It reveals that the opinion of competent critics of the children‘s literature which is published in the magazine can influence the canon. The MA thesis confirms that the magazine „Rubinaitis“ has influence on the formation of the literary taste of the society and the canon of literature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119658
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.