Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119655
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Žilinskaitė, Jurgita
Title: Atlikėjų, dirbančių pedagogais, veiklos valstybinis reglamentavimas
Other Title: National regulation of activity of the performers, who work as pedagogues
Extent: 56 p.
Date: 4-Jun-2015
Keywords: Atlikėjiška veikla;pedagoginė veikla;valstybinis reglamentavimas;darbo režimas;Performers' activity;pedagogical activity;national regulation;work regime
Abstract: Šiame tiriamajame darbe pristatoma kultūros ir švietimo visuomeninių struktūrų veikla valstybinio valdymo aspektu. Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, jog tema yra aktuali ir reikalaujanti išsamesnių tyrinėjimų. Tyrimo problema – Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas imperatyvus darbo santykių reglamentavimas turėtų sąlygoti teisingą, teisės normoms neprieštaraujantį kultūros ir ugdymo institucijų darbuotojų veiklos pobūdį. Problemos kyla, kai atlikėjų ir pedagogų, dirbančių keliose darbovietėse ir pagal kelias darbo sutartis, veikloje susiduriama su darbo režimo bei poilsio laiko derinimo ypatumais, įgyvendinant šalies įstatymus. Tyrimo objektas – atlikėjų, dirbančių pedagogais, darbo santykių valstybinis reglamentavimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti atlikėjų, dirbančių pedagogais, veiklos sąveiką valstybinio reglamentavimo aspektu. Tyrimo uždaviniai: • apžvelgti atlikėjų ir pedagogų veiklos sąsajas mokslinėje literatūroje, • atlikti norminių dokumentų, reglamentuojančių atlikėjų, dirbančių pedagogais, veiklą, analizę, • atskleisti kultūros ir švietimo institucijų darbuotojų požiūrį į jų veiklos valstybinį administravimą. Tyrimo metodai: • mokslinės literatūros analizė, • dokumentų analizė, • pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo rezultatai. Atlikta dokumentų analizė ir pusiau struktūruotas interviu tyrimas parodė, kad įstatymų leidėjo ir atlikėjų, dirbančių pedagogais požiūris į jų veiklos reglamentavimą nesutampa. Tyrimo duomenų analizė leidžia teigti, jog atlikėjų ir pedagogų veiklos derinimo faktinės galimybės prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, o tinkamą įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų įgyvendinimą riboja kultūros įstaigų vidaus norminiai dokumentai, kurie, nors ir neprieštarauja įstatymams, tačiau yra labiau palankūs darbuotojams, dirbantiems keliose darbovietėse ir pagal kelias darbo sutartis.
Activity of cultural and educational public structures is presented in this research work in relation to national administration. Performed analysis of scientific literature revealed that the subject is relevant and requires a more detailed examination. The problem of the research – imperative regulation of labor relations established in laws of the Republic of Lithuania should determine the right character of activity of employees of cultural and educational institutions that does not object to legal norms. Problems arise when the activity of pedagogues and performers working in several workplaces and under several employment contracts faces peculiarities of matching work regime and time for rest, implementing national laws. The object of the research – national regulation of labor relations of performers working as pedagogues. The aim of the research – to analyze and assess activity interaction of performers, working as pedagogues in the aspect of national regulation. The objectives of the research: • To review activity connections of performers and pedagogues in the scientific literature, • To perform the analysis of normative documents regulating activity of performers working as pedagogues, • To reveal the view of employees of cultural and educational institutions towards national administration of their activity. Methods of the research: • Analysis of scientific literature, Document analysis, Half-structured interview. The results of the research. Performed document analysis and half-structured interview showed that the view of legislators and performers working as pedagogues towards regulation of their activity does not match. The analysis of research data allows stating that factual circumstances of matching activity of pedagogues and performers object to imperative law provisions. Proper implementation of laws and accompanying legal acts is limited by internal normative acts of cultural institutions, that, even though do not object to laws, however, are more favorable to employees working in several workplaces and under several employment contracts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119655
Affiliation(s): Muzikos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.