Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119651
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Mačiulytė, Kristina
Title: Atviro darbo su jaunimu samprata ir patirtis: naujos realybės konstravimas
Other Title: Open youth work conception and experience: constructing the new reality
Extent: 88 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: atviras darbas su jaunimu;mažiau galimybių turintis jaunimas;atviras jaunimo centras;open youth work;youth;open youth center
Abstract: Vakarų Europoje atviras darbas su jaunimu yra ilgametes tradicijas turinti darbo su jaunimu forma, 2006 m. pradėjusi tvirtintis ir Lietuvoje. Nors tokia darbo su jaunmu forma sparčiai populiarėja mūsų šalyje ir yra viena iš nedaugelio darbo formų, skirta mažiau motyvuotiems, socialinę atskirtį ar riziką patiriantiems bei mažiau galimybų turintiems jaunuoliams, tačiau atviras darbas su jaunimu yra mažai analizuojamas socialinio darbo kontekste. Siekiant atskleisti minėtos darbo su jaunimu formos daromą poveikį jaunuoliams, svarbu pažvelgti į tai, kaip patys jaunuoliai, kurie naudojasi atviro jaunimo centro teikiamomis paslaugomis vertina šią paslaugą. Tyrimo tikslas – aprašyti atviro darbo su jaunimu sampratą, remiantis atviro jaunimo centro paslaugomis besinaudojančių jaunuolių patirtimi. Uždaviniai: 1. Aprašyti, kaip jaunuoliai lankantys jaunimo centrą apibūdina santykių svarbą atviro darbo su jaunimu praktikoje. 2. Atskleisti atviro darbo su jaunimu erdvėje siūlomų veiklų reikšmę atvirą jaunimo centrą lankantiems jaunuoliams, remiantis jų patirtimi. 3. Aprašyti kokius jaunuoliai lankantys jaunimo centrą įvardina pokyčius jų gyvenime susietus su atviro darbo su jaunimu praktikoje. Siekiant atskleisti atviro darbo su jaunimu sampratą buvo naudojamas kokybinis tyrimas. Darbe buvo remiamasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine epistemologija. Buvo atliekami pusiau struktūruoti interviu su šešiais jaunuoliais, dalyvaujančiais atviro jaunimo centro veikloje. Pagrindinės išvados: Jaunuoliai, pereinamąjame laikotarpyje išgyvenantys didžiulę izoliaciją ir socialinių santykių trūkumą atvirame jaunimo centre socializacijos poreikį patenkina būdami kartu su kitais jaunais žmonėmis, kartu būdami saugioje erdvėje jie mokosi socialinių įgūdžių, atranda būdus savirealizacijai, įgauna praktinių įgūdžių ir gauna palydėjimą bei palaikymą iš draugais laikomų profesionalių darbuotojų.
Open youth work is the form of youth work whitch has a long tradition in Western Europe. This tipe of youth work in Lithuania started in 2006, and it‘s getting more and more popular in our country, and is one of few possibilities for youngsters with fewer opportunities, socially excluded or not organised youngsters. But this type of youth work is not analyzed in a field of social work. In order to reveal the impact of this kind of youth work it is important look through how do young people attending open youth center evaluate the services themselves. The aim of the research – describe the concept of open youth work according to the experience of young people who are using the services of open youth center. Tasks of the research: 1. To portray how do youth attennding an open youth center describes the importance of the relaions in the practice of open youth work. 2. To reveal the meaning of the acctivities whitch are happening in the space of open youth work according to the experience of the youngsters who are atttending the open youth center . 3. To describe the main changes of youth whis they would relate to the experience of open youth work practice. In order to reveal the concept of open yoth work the quantitative research was made. The work was based on an interpretative - constructivist ontology and subjectivist epistemology. It was carried out semi-structured interviews with six young people involved in the Open Youth Centre. The research revealed that youth in a transition period experiencing the social exclusion and lack of social relations needs of socialisation is satisfied while being with their peers in the safe environment in the open youth center where they also impove social and practical skills, find the way to self-realization thrugh the acctivities and gets the support from the professional workers who are concidered as friends.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119651
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

26
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.