Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119618
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kustienė, Aurelija;Nutautienė, Rasa
Title: Auditorių etikos pažeidimai ir jų prevencija
Other Title: Violations of audit ethics and their prevention
Is part of: Studijos – verslas – visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos : tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys = Studies – business – society: present and future insights : international conference proceedings. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija., 2020, t. 5
Extent: p. 90-102
Date: 2020
Keywords: Auditas;Auditorius;Profesinė etika;Pažeidimai;Prevencija;Audit;Auditor;Professional ethics;Violations;Prevention
Abstract: Auditorius, atlikdamas finansinių ataskaitų auditą ir viešai publikuodamas audito išvadą, privalo atstovauti visuomenės interesams. Todėl svarbu, kad auditorius turėtų ne tik dalykinių ir intelektinių kompetencijų, bet ir socialinių bei asmeninių kompetencijų, susijusių su etika ir vertybinėmis nuostatomis. Šiame straipsnyje keliama mokslinė problema – išsiaiškinti, kaip auditorių profesinės etikos principų laikymasis veikia audito išvadų patikimumą ir audito kokybę. Tyrimo objektas – auditoriaus profesinė etika ir jos pažeidimai. Tyrimo tikslas – ištyrus auditoriaus profesinę etiką ir ją reglamentuojančius principus, atskleisti auditorių profesinės etikos pažeidimus ir pasiūlyti prevencines priemones etikos problemoms spręsti. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros, teisės aktų analizė ir sintezė; loginė analizė; dokumentinė analizė. Straipsnyje tiriamas auditorių etikos reglamentavimas tarptautiniu bei nacionaliniu lygmeniu, analizuojama audito teisinė ir metodinė bazė, identifikuojami Lietuvos auditoriams privalomi etikos principai ir atskleidžiama jų esmė. Nustatyta, kad visuose audito reglamentuose, susijusiuose su etikos norminimu, yra minimas nepriklausomumas, sąžiningumas, objektyvumas, profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas bei konfidencialumas. Remiantis teorinio tyrimo rezultatais atliekamas empirinis tyrimas naudojant dokumentinės analizės metodą, t.y. analizuojamos audito kokybės užtikrinimo ataskaitos, kurios viešai publikuojamos audito įmonių ir auditorių viešąją priežiūrą vykdančios institucijos internetiniame puslapyje. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, pritaikius loginės analizės metodą identifikuojami auditorių etikos principų pažeidimai. Kaip rodo empirinio tyrimo rezultatai, pažeidimų kiekis ir pobūdis metai iš metų nesikeičia, todėl straipsnyje siūlomos priemonės[...]
The auditor must represent the public interest when auditing the financial reports and publishing the audit report publicly. It is important that the auditor has not only subject and intellectual competences, but also social and personal competences relating to ethics and values. The scientific problem posed by this article is to find out how compliance with the principles of professional ethics of auditors affects the reliability of audit findings and the quality of audits. The subject of the research is the auditor's professional ethics and its violations. The purpose of the study is to uncover violations of the auditors' professional ethics and to propose preventive measures to address ethical issues, after examining the auditor's professional ethics and regulating its principles. Research methods used: scientific and normative literature, analysis and synthesis of legislation; logical analysis; documentary analysis. The article examines the regulation of the ethics of auditors at international and national levels, analyses the legal and methodological basis of the audit, identifies ethical principles binding on Lithuanian auditors and reveals their essence. It has been established that all audit regulations relating to ethical governed by ethics refer to independence, integrity, objectivity, professional competence and the necessary diligence and confidentiality. On the basis of the results of the theoretical study, an empirical study is carried out using the documentary analysis method, i.e. the audit quality assurance reports are analysed, which are publicly published on the website of the public supervision institution of audit firms and auditors. After investigating the quality assurance reports of the Lithuanian auditors and audit firms for 2012–2019 period, it allowed determining the deficiencies of auditors and audit firms; applying a logical analysis method the weaknesses of the assessed [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119618
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.