Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119611
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dzervan, Alina
Title: Laisvalaikis ir paauglių vertybinės orientacijos
Other Title: Leisure and teenages values orientations
Extent: 81 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: laisvalaikis;vertybinės orientacijos;paauglys;leisure;teeneger;value orientation
Abstract: Svarbią paauglio gyvenimo dalį sudaro laisvalaikis, kurio metu vyksta aktyvus socialinės komunikacijos procesas. Todėl kalbant apie veiksnius, darančius įtaką paauglio psichosocialinei raidai, svarbus tampa laisvalaikio pasirinkimas. Labai svarbu pažinti paauglių laisvalaikio praleidimo būdus ir jų moralines vertybes. Vienas didžiausių bendro nusikalstamumo variklių šiandien yra vaikų ir paauglių neužimtumas. Sėkmingai išsprendus paauglių užimtumo problemą bei tikslingai organizuojant jų laisvalaikį, galima tikėtis teigiamų pokyčių šiose abiejose srityse. Magistro baigiamąjį darbą sudaro teorinė, metodinė ir praktinė dalys, darbo pabaigoje pateikiamos išvados. Pirmoje darbo dalyje analizuojama lietuvių ir užsienio autorių literatūra paauglių laisvalaikio organizavimo ir vertybinių orientacijų formavimosi tematika. Pateikiama laisvalaikio sampratų istorinė kaita, analizuojama šiuolaikinė laisvalaikio samprata, formos, funkcijos. Taip pat apžvelgiama laisvalaikio reikšmė paauglių vertybinių orientacijų ugdyme. Analizuojami veiksniai, įtakojantys paauglių vertybinių orientacijų formavimąsi: šeima, mokykla, žiniasklaida. Pateikiami laisvalaikio organizavimo edukologiniu aspektu pagrindai: apžvelgiama papildomo ugdymo reikšmė, funkcijos, formos, principai bei neformalaus ugdymo organizavimo principai. Antroje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodika ir organizavimas. Trečioje darbo dalyje atliekamas tyrimas, kurio tikslas - ištirti 7–10 klasių moksleivių popamokinę veiklą, neformaliojo ugdymo būrelių poreikį mokykloje, nustatyti vertybines orientacijas, kuriomis moksleiviai vadovaujasi gyvenime ir šeimoje bei nustatyti, koks ryšys yra tarp paauglio vertybių orientacijų ir jo laisvalaikio praleidimo būdų. Baigiamajame darbe naudojami metodai: lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų analizė, sisteminimas, lyginimas ir apibendrinimas; kiekybinis tyrimas (anketa), kokybinė paauglių veiklos analizė; statistinių duomenų analizė, naudojantis STATISTIC ir MS Office paketo programa EXCEL.
Leisure takes quite important place in teenages life, when the process of active social communication is going on. So when we are talking about the factors which affect psychological development of the teenages, the choice of leisure types becomes very important. It is very important to find out the types of teenages leisure activities also their moral values. The most powerfull engine of nowadays criminality - is vacancy of the kids and teenages. We could expect positive changes in both these areas if we would solve the problem of teenages employment and organize the leisure time specifically. This Master‘s final work consists of theoretical, methodical and practical parts, the findings are presented in the end of this work A literature of Lithuanian and foreign authors which describes the organization of teenages leisure and formation of teenages values orientations is analyzed in the first part of the work. There are presented historical change of leisure conceptions, the analysis of the contemporary conception of leisure, forms and fuctions of the leisure. We also take a look at the meaning of leisure time in education of formation of teenages values orientations. There is made analysis of the factors which affects the formation of teenages values orientations: family, school, mass media. There are given the basics for organization of the leisure in educology aspect: there are presented the meaning of additional education, functions, forms, principles and the principles of organization of informal education. The methodology and organization of the research are presented in the second part of the work. There is made research in the third part of the work. The aim of this research – to investigate the curricular activities of 7–10 graders, the need of informal education circles in the school, to identify the values orientations which students use in their life and family and to identify what is the connection between teenages values orientations ant the types of leisure spending. The methods used in this final work: the analysis of scientific literature of Lithuanian and foreign authors, organization, comparison and generalization, quantitative research (the form), qualitative analysis of teenages activities, statistical data analysis in which we used STATISTIC and MS Office software packege EXCEL.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119611
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

62
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.