Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119568
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Juonytė, Eglė
Title: Europos Sąjungos užsienio prekybos pokyčių vertinimas
Other Title: European Union foreign trade of changes in evaluation
Extent: 113 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: užsienio prekyba;prekybos balansas;Europos Sąjunga;užsienio prekybos politika;foreign trade;trade balance;European Union;foreign trade policy
Abstract: Užsienio prekyba yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos augimo ir socialinės gerovės skatinimo veiksnių. Europos Sąjungos užsienio prekyba yra iš tų sričių, kuri priklauso išimtinei Europos Komisijos kompetencijai. Su kiekvienu plėtros etapu ji tapo ne vien tik politiškai, bet ir ekonomiškai įtakinga tarptautinės sistemos dalyve. Europos valstybės dirbdamos kartu formuoja atvirą pasaulinę sistemą, kuri atsižvelgdama į visuomenės poreikius turi nuolatos keisti ir tobulinti užsienio prekybos politiką. ES užsienio prekybos politika formuojama remiantis dvejopų, priešingomis kryptimis veikiančių veiksnių. Iš vienos pusės Pasaulio prekybos organizacija spaudžia liberalizuoti, tačiau iš kitos pusės ES valstybės siekdamos išsaugoti savo pramonę ar žemės ūkį stengiasi priešintis šiam procesui. ES užsienio prekybos pokyčiai įtakoja valstybių narių verslą, tame tarpe ir Lietuvos verslą, bei jos vartotojų gyvenimą. ES užsienio prekyba itin svarbi Lietuvos eksporto ir importo srautams, nes Lietuvos ekonomika pasižymi itin dideliu ekonomikos atvirumu. Šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos užsienio prekybos ypatumus ir aptarti jos pokyčius. Darbo objektas yra Europos Sąjungos užsienio prekyba ir jos pokyčiai. Rengiant darbą buvo įvardinta problema – Europos Sąjungos užsienio prekybos politika ne visada atitinka ES valstybių narių verslo subjektų interesus, nes pernelyg sparčiai liberalizuojami importo, iš trečiųjų šalių, apribojimai. Tam, kad būtų pasiektas darbo tikslas buvo iškelti šie uždaviniai: 1. apibūdinti Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos formavimosi etapus ir teorinius aspektus; 2. išnagrinėti ir aptarti Europos Sąjungos užsienio prekybos pokyčius 2007 – 2012 metų laikotarpyje; 3. atskleisti Europos Sąjungos užsienio prekybos įtaką Lietuvos verslui; 4. suformuluoti išvadas dėl ES užsienio prekybos politikos atitikimo Lietuvos verslo subjektų interesus; 5. parengti rekomendacijas dėl neigiamų pasekmių Lietuvos ūkio subjektams mažinimo, toliau liberalizuojant ES užsienio prekybos politiką; 6. Suformuluoti pasiūlymus dėl Lietuvos eksporto skatinimo. Rengiant darbą buvo naudojami šie metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, Europos Sąjungos dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamasis metodas ir empirinis metodas – anketinė apklausa. Tyrimo metu pasitvirtino viena hipotezė iš dviejų. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika neatitinka Lietuvos verslo interesų. Hipotezė, kad 2007 – 2012 metais radikaliai pasikeitė Europos Sąjungos užsienio prekybos politika ir įvyko ženklūs struktūriniai pokyčiai, nepasitvirtino.
Foreign trade is one of the most important for each country’s economic growth and social well-being promotion factors. The European Union’s foreign trade is one of those areas that fall within the exclusive competence of the European Commission. With each stage of development, it has become not only politically, but also economically influential player in the international system. European countries are working together form an open global system, taking into account the needs of society must constantly change and improve the foreign trade policy. EU foreign trade policy is formed on the basis of two kinds, in opposite directions confounding factors. On one side of the World Trade Organization pushes liberalization, but on the other hand, the EU country in order to save their industry or agriculture, trying to resist the process. EU foreign trade changes affect the business of the Member States, including the Lithuanian business and the lives of consumers. EU foreign trade is particularly important Lithuania export and import flows, as Lithuania’s economy is characterized by very high economic openness. The aim of this study is to analyze the European Union’s foreign trade features and discuss the changes. The object of this is the European Union’s foreign trade and its changes. The preparation work was named the problem – the European Union’s foreign trade policy is not always in line with the EU Member States business entities interests, because too rapidly liberalized imports from third countries, limitations. In order to achieve the aim was to set the following objectives: 1. to describe the European Union’s foreign trade policy formation stages and theoretical aspects; 2. to examine and discuss the European Union’s foreign trade development from 2007 to 2012 years; 3. to expose the European Union for Foreign Trade on the Lithuanian business; 4. to formulate conclusions on the EU’s external trade policy compliance Lithuanian businesses interests; 5. to make recommendations on the negative consequences of Lithuanian economic entities reducing further liberalization of the EU’s external trade policy; 6. to formulate proposals for the Lithuanian export promotion. The preparation work has been used in the following methods: literature and document analysis, the European Union document analysis, statistical analysis, comparative method and empirical method – a questionnaire survey. The study confirmed the hypothesis of one of the two. The European Union’s foreign trade policy doesn’t Lithuanian business interests. A hypothesis, that 2007 – 2012 there was a radical change in the EU’s external trade policy and there were significant structural changes, was not confirmed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119568
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.