Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119545
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Hanusauskienė, Inga
Title: Muzikinių renginių organizavimo vadybiniai aspektai Kauno ir Kauno rajono mokyklose
Other Title: The aspects of musical events management in the city of Kaunas and Kaunas district school system
Extent: 89 p.
Date: 10-Jun-2009
Keywords: muzikinis ugdymas;vadyba;renginių organizavimas;musical training;management;case-musical events organization
Abstract: Muzikinis ugdymas – viena iš pagrindinių estetinio ugdymo sudedamųjų dalių. Muzikavimas teikia vaikui teigimų emocijų, kurios yra būtina sąlyga normaliam ir visapusiam vaiko vystymuisi. Esminiai mokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo tikslai yra „įauginti“ vaiką į tautos muzikinę kultūrą, formuoti gerą muzikinį skonį, estetinį muzikos suvokimą, lavinti muzikinius gabumus, mokėjimus bei įgūdžius. Muzikos vadyba – sudėtinga veikla, kuri užima ypatingą vietą mūsų besikeičiančioje visuomenėje. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti muzikinių renginių organizavimo vadybinius aspektus. Šiame darbe aptarti populiariausi mokinių muzikiniai konkursai, t.y. Dainų šventė, dainų dainelė ir Tramtatulis (liaudies kūrybos atlikėjų konkursas), nagrinėjami muzikinių renginių organizavimo aspektai bei jų vadyba, o taip pat muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje. Išanalizavus pedagoginę ir psichologinę bei muzikologinę literatūrą, paaiškėjo, kad naujoviškas požiūris į vadybą, šiuo atveju muzikinio renginio organizavimo valdymą, padeda siekti sėkmingų veiklos pokyčių. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad dauguma mokinių tik iš dalies patenkinti mokyklos organizuojamais renginiais, jų kokybe. Vienas iš pagrindinių vadovo - vadybininko sugebėjimų, reikalingų kiekvienam, tai sugebėjimą ir patirtį paversti veikla. Be didžiulio kūrybiškumo, intuicijos, kompetencijos įvairiose veiklos srityse, žinių, meninio jautrumo ir tolerancijos būtina meilė menui, entuziazmas. Tai ir yra pagrindinė varomoji muzikinės organizacijos vadovo jėga, padedanti įveikti visus jo veiklos kelyje iškylančius sunkumus.
Musical training is one of the basic components of aesthetical education. Exposure to music gives a child positive emotions, which are necessary for his normal and comprehensive development. The essential purpose of musical training among young children is to “grow the child into” the musical culture of the nation, form good musical taste, aesthetical understanding of music, cultivate musical abilities, knowledge and skills. Music Management is a complicated activity, which takes a very special place in our growing and changing society. The purpose of research is to clarify the aspects of the management of musical events. The paper discusses the most popular pupils musical competitions for example the Song Festival, “Dainu Dainele”, Tramtatulis (the competition for national music performers), analyzes aspects of musical events organization and management, musical education training in general education schools throughout Lithuania. After analyzing pedagogical, psychological and musical literature, it became clear, that new points of view to the management, in this case-musical events organization management, helps reaching successful changes in this area. Based on results of this research it can be said, that most of the pupils are only partly satisfied with the musical events that schools are offering and the quality of such events. One of the basic and most necessary qualities of the director-manager is the ability to turn experience into action. Besides huge creativity, intuition and competence in various areas of activity, knowledge, sensitivity to art, tolerance- love and enthusiasm to the art are the most crucial. That is director’s main motive power, which helps to overcome all the obstacles in his path of creative activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119545
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.