Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119514
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pečiukaitytė, Rita
Title: Profesinės mokyklos ugdymo kokybės vertinimas
Other Title: Educational quality evaluation of vocational school
Extent: 80 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: profesinė;mokykla;ugdymas;vertinimas;kokybė;education;quality;vocational;school;evaluation
Abstract: Švietimo įstaigos, kuri kartu plėtoja ir gamybinę veiklą statusas lemia ir išskirtinę tokios institucijos veiklos kokybės sampratą. Iškyla tam tikra pirminį profesinį pasiruošimą teikiančių mokyklų ugdymo kokybės, nuolatinio proceso tobulinimo vertinimo galimybių problema. Stebima aiškios švietimo kokybės sampratos stoka, nors Lietuvos profesinių mokyklų vadovų susirūpinimas profesinės sistemos prestižu bei plėtra neretai susijęs būtent su ugdymo kokybės samprata. Akivaizdu, jog pirminį profesinį pasiruošimą teikiančios mokyklos ugdymo kokybės vertinimas yra sudėtingas procesas: būtina nustatyti pagrindinius veiksnius, nuo kurių priklauso ugdymo kokybė, ir apibrėžti vertinimo kriterijus. Kiekvienos mokyklos ugdymo kokybe, be abejo, pirmiausia suinteresuoti jų vadovai, tačiau paslaugos kokybę vertina ir mokiniai, tėvai bei darbdaviai. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti veiksnius, kurie turi įtakos ugdymo kokybei, apžvelgti galimus vertinimo kriterijus naudojamus profesinėje mokykloje. Teorinėje darbo dalyje, remiantis įvairia moksline metodine medžiaga, apžvelgiamos dominuojančios veiklos kokybės sampratos, tinkančios profesinėms mokykloms, kartu glaustai aptariami ir ugdymo kokybės vertinimo būdai. Atsižvelgiant į tai, jog labai svarbu apibrėžti atskirų profesinės mokyklos darbo sričių vertinimo kriterijus, tyrime analizuojamos minėtų klientų grupių (mokinių, tėvų bei darbdavių) ugdymo kokybės sampratos, jos lyginamos su teorinėje darbo dalyje apžvelgtomis veiklos kokybės sampratomis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti, kaip profesinės mokyklos klientai apibrėžia ugdymo kokybę (t.y. išsiaiškinti jų kokybės sampratą) bei kuriuos kokybę užtikrinančius veiksnius jie išskiria kaip svarbiausius. 2. Palyginti teorinėje darbo dalyje pateiktas įvairių autorių ir tyrime dalyvavusių klientų nurodytas ugdymo kokybės veiksnių sampratas ir išsiaiškinti, kaip apibrėžiama profesinės mokyklos veiklos kokybe bei nustatyti ugdymo kokybės veiksnius. Iš atlikto tyrimo, kuriame bus siekiama išsiaiškinti, ką profesinės mokyklos klientai laiko ugdymo kokybe, galima daryti šias išvadas: Nors kokybiškam profesiniam ugdymui ( taip apibrėžiamas kokybiškas profesinis ugdymas teorinėje darbo dalyje ), teoriškai turėtų būti svarbūs visi socialiniai, asmeniniai, kūrybiniai, prisitaikymo gebėjimai bei bendrosios kompetencijos, tyrimo dalyvių nuomone, svarbiausi yra socialiniai (bendravimo, bendradarbiavimo, gebėjimo suprasti kitus) bei prisitaikymo (kruopštumo, kantrumo) gebėjimai, o nelabai svarbūs įvardijami kūrybiniai gebėjimai. Profesinių mokyklų klientai kokybišką profesinį pasirengimą pirmiausiai sieja ne su teorinių žinių, o su darbinių įgūdžių ugdymu. Tai suprantama, nes profesinių mokyklų misija kvalifikuotų darbuotojų rengimas.
The status of an educational institution, which also is engaged in production activities, determines the exceptional conception of quality of such institution’s activities. This, in turn, results in a problem of opportunity evaluation of educational quality and constant development of estimation potentials of vocational schools. It is obvious that educational quality evaluation of vocational schools is a complicated process: it is necessary to determine the main factors, which influence the quality of education, and define the criteria for evaluation. The heads of schools are the ones, who are most of all interested in the quality of education, although quality of services is also valued by students, parents and employers. The purpose of the research is to find out, which factors have the most influence on quality of education, also to review the possible criteria for evaluation, used in vocational schools. Based on various scientific materials, the theoretical part of the work includes review of the dominating concepts of activity quality, which can also be used for vocational schools. The possible ways for evaluating the educational quality are disputed as well. Baring in mind the importance of deciding on evaluation criteria for all the different fields of activities in vocational schools, the work includes analysis of quality conceptions of the above mentioned client groups (students, parents and employers). These conceptions are also compared to the activity quality conceptions, discussed in the theoretical part of the work. The tasks of the research are: 1. To find out how the clients of vocational schools determine educational quality (i.e., to ascertain their quality conception) and which factors, used for ensuring quality, they find as the most important. 2. To compare the various conceptions of educational quality, used by various authors and clients participating in the research, determine how the quality of vocational school’s activities is defined and describe the factors of educational quality. The following conclusions can be drawn from the research, which will help to determine, what the clients of vocational schools determine as educational quality: According to the participants in the research, the most important competences for quality vocational education are social (communication, cooperation, ability to understand each other) and adjusting (accurateness, patience) competences, while creative competences are considered as not so important (theoretically the main competences are social, personal, creative, adjusting competences). The clients of vocational schools associate quality education with practical skills and not with theoretical knowledge. This is understandable, as the main mission of vocational schools is to prepare qualified employees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119514
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.