Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119495
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Skarbalienė, Inga
Title: Socialinė pagalba vaikams iš socialinės rizikos šeimų dienos centre
Other Title: Social support for children from social risk families at day centre
Extent: 67 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: socialinė pagalba;socialinė rizika;vaikai;šeima;social help;social risk;children;family
Abstract: Magistrinio darbo tikslas- ištirti požiūrį į socialinę pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų dienos centre. Tyrimo tikslą sukonkretina darbe keliami uždaviniai: išanalizuoti socialinės rizikos šeimų ir vaikų problemas; išnagrinėti dienos centre teikiamos pagalbos socialinės vaikams iš socialinės rizikos šeimų, kryptis; ištirti socialinio darbuotojo funkcijas dienos centre, teikiant pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami teoriniai socialinės rizikos šeimų atsiradimo veiksniai, valstybės teikiamos socialinės paramos vaikams iš socialinės rizikos šeimų kryptys. Antroje darbo dalyje analizuojamos dienos centro galimybės ir projektai, teikiantys socialinę pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinio darbuotojo funkcijos organizuojant pagalbos veiklas dienos centre. Trečioje darbo dalyje apibendrinami kokybinio tyrimo duomenys bei apibendrinamas respondentų požiūris į teikiamą socialinę pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Tyrimo metu nustatėme, kad aktualiausiomis socialinės rizikos šeimų problemomis įvardijamas skurdas ir materialiniai nepritekliai, nedarbas, socialinių įgūdžių stoka, blogi šeimos narių tarpusavio santykiai. Tyrimas patvirtino hipotezę, kad vaikų užimtumo ir pamokų ruošimo, vaikų maitinimo veiklos, organizuojamos dienos centre, yra reikšmingiausios tėvams bei vaikams ir visų šeimų vertinamos teigiamai. Tyrimas atskleidė, kad šeimų ir darbuotojų-specialistų požiūris į dienos centre teikiamą pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų, yra teigiamas, pageidaujama toliau tęsti centro veiklas. Tyrimo metu atskleistos socialinio darbuotojo vykdomos funkcijos bei veiklos dienos centre, teikiant socialinę pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Teigiamiausiai vertinamos konsultavimo ir bendradarbiavimo su tėvais, vaikų užimtumo ir maitinimo veiklų organizavimas, bendradarbiavimas su kitomis bendruomeninėmis institucijomis. Rekomenduojame savivaldybės administracijai plėtoti paslaugų asortimentą bei apimtis dienos centre, o centro darbuotojams rekomenduojame stiprinti komandinio darbo metodo taikymą visose centro veiklose.
The goal of the master’s thesis is to study the approach to social support for children from social risk families at day centre. The goal of the study is defined more specifically by the objectives that the thesis addresses: analysing issues of social risk families and children; studying directions of social support for children from social risk families; investigating social worker functions at day centre relating to the offering of support to children from social risk families. Part one of the thesis addresses theoretical factors pertaining to the emergence of social risk families, directions of governmental social support for children from social risk families. Part two analyses the possibilities and projects on providing social support to children from social risk families and the functions of the social worker relating to the organising of support activities at day centre. Part three of the thesis summarises the data of the qualitative study and the respondents’ opinion on social support for children from social risk families. In the process of study we established that the most significant issues that social risk families are facing are identified to be those of poverty and deprivation, unemployment, lack of social skills, poor relations among family members. The study has supported the hypothesis that the activities of children’s occupation, homework, nourishment available from the day centre are most important to the parents and the children and are viewed as a positive thing by all families. The study has revealed that the attitude of families and specialist workers towards support to children available from the day centre is positive and there is a general wish that the day centre activities should be continued. The study has disclosed the functions of the social worker at the day centre relating to the offering of social support to children from social risk families. The activities of consultation and cooperation with parents, children’s occupation and nourishment as well as work with other communal institutions are seen in the most positive light. We recommend to the municipal administration developing the range and scope of services at the day centre, and to the centre’s staff we advise reinforcing the application of the team work approach across the activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119495
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.