Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119494
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žuvaga, Aleksandra
Title: Viešojo sektoriaus ekonomikos reguliavimo instrumentai ir jų efektyvumas
Other Title: The regulatory instruments and their effectiveness of the economy of public sector
Extent: 73 p.
Date: 20-May-2011
Keywords: viešasis sektorius;reguliavimo instrumentai;efektyvumo priemonės;public sector;regulatory instruments;efficiency instruments
Abstract: Viešojo administravimo specialistai, remdamiesi ekonomikos, vadybos žiniomis, moksliniais tyrimais, nuolat ieško įvairių būdų ir metodų, kaip efektyvinti šalies viešąjį sektorių. Visuotinai pripažįstama, kad viešojo administravimo efektyvumas yra daugiadimensinė sąvoka, todėl efektyvinimo veiksniai išskiriami ir priemonės jiems parenkamos kiekvienu atveju atskirai. Dėl to šiame darbe efektyvinimo didinimo veiksniais ir reguliavimo priemonėmis pasirinkti ekonomiai kos reguliavimo instrumentai siekiant, kad optimalūs rezultatai būtų pasiekti esant ribotiems ištekliams, o tikslai pasiekiami su minimaliais kaštais ir pastangomis. Labai svarbu pabrėžti, kad viešojo sektoriaus įstaigos yra labiau administraciniu požiūriu reglamentuotos, todėl šio sektoriaus organizacijų vadovai turi mažiau laisvės kuriant organizacijos misiją bei renkantis personalą, o dirbantieji šiame sektoriuje yra mažiau motyvuoti dėl finansinių paskatų ribotumo. Tai rodo, jog keisti padėtį viešajame sektoriuje yra sunku, todėl būtina rasti tinkamiausias ir efektyviausias priemones. Tyrimo tikslas: atlikti viešojo sektoriaus ekonomikos reguliavimo instrumentų efektyvumo analizę Lietuvoje ir pateikti jų tobulinimo kryptis. Tyrimo uždaviniai: 1. Pateikti viešojo sektoriaus sampratą, struktūrą, funkcijas ir jo ekonomikos reguliavimo instrumentus: viešojo sektoriaus finansinius svertus, rinkos reguliavimo ypatumus, visuomenės naudos optimizavimą ir fiskalinę bei socialinę politiką. 2. Apibūdinti viešojo sektoriaus vaidmenį šalies socialinei ir ekonominei plėtrai, pateikiant pagrindus tyrimo atlikimui. 3. Atlikti viešojo sektoriaus ekonomikos reguliavimo instrumentų efektyvumo analizę ir, remiantis gautais rezultatais, numatyti jų tobulinimo kryptis. 4. Pateikti tyrimo metu gautas išvadas. Tyrimo hipotezė: viešojo sektoriaus veiklos ir plėtros problemos efektyviausiai gali būti išsprendžiamos fiskalinės politikos ekonominio reguliavimo priemonėmis. Tyrimo metodai: vykdant tyrimą taikytas sisteminės analizės metodas, kuris leido atlikti išanalizuotų įvairių mokslinių šaltinių ir ekonominių statistinių duomenų sintezę, grindžiamą logine abstrakcija, statistinė gautų duomenų analizė, panaudojant statistinės programos paketą SPSS. Tyrimo metu nustatytos pagrindinės socialinės ir ekonominės priežastys, kurios lemia švietimo sistemos įstaigų problemų atsiradimą: šalies bendrojo lavinimo mokyklų reformos nuostatų netobulumas ir netobula švietimo sistemos darbuotojų atlyginimų sistema. Taip pat nustatytos pagrindinės respondentų siūlomos rekomendacijos švietimo įstaigų veiklos problemoms spręsti: didinti švietimo sistemos darbuotojų atlyginimus (fiskalinėmis priemonėmis); nuolat vertinti švietimo sistemos darbuotojų profesionalumą ir principingumą. Darbo hipotezė pagrįsta.
Using various analyses, researches, knowledge of economics and management, public administration specialists all over the world constantly searches for various ways and methods how to make national public sector more effective. It is globally recognized that efficiency of public administration is a multidimensional notion, thus effective factors are distinguished and means for them are selected separately for each case: in this paper economic regulatory instruments and their efficiency are chosen as effective factors and regulatory means, however, in most cases in economics and management, as it is accented, optimal results should be achieved while having limited resources and goals should be reached with minimal organizational expenses and effort. It is very important to emphasize that public institutions are more bureaucratic, leaders of this sector have less freedom in creating organization’s mission and choosing personnel; employees of this sector are less motivated because of financial stimulus. This shows how difficult is to improve situation in public sector, thus it is needed to find the most suitable and effective means. Aim: to conduct an analysis of efficiency of public sector economic regulatory instruments in Lithuania and to provide directions how they can be improved. Goals: 1. To provide conception of public sector, its structure, functions and economic regulatory instruments: public sector financial leverages, regulatory market peculiarities, optimization of society benefit, fiscal and social politics. 2. To describe the role of public sector in country's social and economic development providing the foundations for a research conducting. 3. To conduct the analysis of efficiency of public sector economic regulatory instruments and, according to the results, to anticipate the directions of their improvement. 4. To provide conclusions reached during the research. Hypothesis: problems of public sector activity and development most effectively might be solved by economic regulatory instrument: means of social politics. Methods: method of systemic was used in the research as it enabled to perform synthesis of various scientific sources and economic statistical data, reasoned by logical abstraction, statistical analysis of collected data using SPSS software. The research identified the main social and economic causes of problems of education system institutions: imperfect country’s school reforms regulations and incomplete employee payment system of education system. Also the majority of respondents suggested how to solve problems of education institutions: increase salaries of education system employees (by fiscal means); constantly evaluate professionalism and integrity of education system employees. The hypothesis of the paper is well-founded.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119494
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

88
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.