Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119490
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Mikalauskaitė, Ugnė
Title: Žmonių, besigydančių nuo priklausomybės ligų, dailės terapijos užsiėmimų patyrimas
Other Title: The experience of art-therapy courses by people, undergoing addiction treatment program
Extent: 67 p.
Date: 14-May-2007
Keywords: Dailės terapija;priklausomybės;fenomenologinis tyrimas;Art-therapy;addiction;phenomenological investigation
Abstract: Šiame magistro darbe buvo tiriamas nuo priklausomybės ligų besigydančių žmonių dailės terapijos užsiėmimų patyrimas. Tai – nauja, literatūroje mažai analizuojama, tyrimų sritis. Teorinėje darbo dalyje aptariama priklausomybių samprata, jų rūšys, kilmės teorijos ir poveikis. Taip pat atskleidžiamas dailės terapijos kaip psichosocialinio reabilitacijos metodo galimybės. Šio darbo tikslas – ištirti kaip konkretūs, nuo priklausomybės ligų besigydantys, žmonės patiria dailės terapijos užsiėmimus. Magistriniame darbe taikomas kokybinis fenomenologinis tyrimo metodas, remiantis P.Colaizzi metodologija. Pusiau struktūruoto interviu pagalba apklausti septyni priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje besigydantys asmenys. Tyrimas atliekamas tam tikrais etapais. 1) Suformuluojami išankstiniai tyrėjo įsitikinimai; 2) Sukuriamas tyrimo klausimynas; 3) Su kiekvienu tyrimo dalyviu atliekamas pusiau struktūruotas individualus interviu; 4) Visi interviu transkribuojami; 5) Iš kiekvieno interviu protokolo išrenkamos frazės ar sakiniai, kurie tiesiogiai siejasi su tiriamu fenomenu ir, jais remiantis, sudaromas reikšmingų teiginių sąrašas; 6) Kiekvienas reikšmingas teiginys interpretuojamas, atrandant teiginiuose slypinčias prasmes; 7) Organizuojama interpretuotų teiginių visuma bei sudaromas temų sąrašas; 8) Temų sąrašas integruojamas į išsamų tiriamo fenomeno aprašą; 9) Susitinkama su kiekvienu tyrimo dalyviu bei atliekamas tyrimo duomenų verifikavimas; 10) Remiantis tyrimo dalyvių komentarais, pataisymais, pastabomis bei prierašais suformuluojamas galutinis išsamus tiriamo fenomeno aprašas. Šio magistro darbo rezultatas – du dailės terapijos užsiėmimų patyrimo aprašai, atskleidžiantys autentiškus tyrimo dalyvių išgyvenimus ir patirtis bei pristatantys specifinę tiriamo fenomeno struktūrą. Apibūdinimuose atsispindi dailės terapijos užsiėmimų metu patirti jų poveikio rezultatai, juos sąlygojančios teigiamos ir neigiamos sąlygos bei tai, kaip tyrimo dalyviai suvokia dailės terapiją, kaip reiškinį. Suformuluoti apibūdinimai ne tik atkartoja, bet ir reikšmingai papildo bei praplečia teorinėje dalyje aprašytas prielaidas.
The main object of this master thesis is art therapy experience of people, having addiction problems, who are currently undergoing a special treatment program. This is a new investigation field that is very little analysed, so far. The theoretical part of the thesis discusses the conception of the addiction, its varieties, the theory of its origin, and its influence on people. Besides, art therapy is revealed as a possibility of a psychosocial rehabilitation method. The aim of the thesis – to investigate the impact of the art therapy courses on particular people, who are undergoing a special addiction treatment program. A qualitative phenomenological investigation method, based on P. Colaizzi methodology, was applied in the present master thesis. The investigation was carried out in the addict rehabilitation society, when seven persons, who were currently undergoing the treatment program, were involved into the investigation and interviewed by means of a half-structural interview procedure. The investigation was carried out in certain stages:1) the investigator defines his own preconceived assumptions; 2) the questionnaire is arranged; 3) all the participants of the investigation are interviewed personally using a half-structural interview procedure; 4) all the interviews are transcribed; 5) certain phrases and sentences are selected from each interview records that have a direct relationship with a phenomenon under the investigation, then a list of significant statements is drawn up, based on the material; 6) each significant statement is interpreted and then the presupposed meanings from these statements are defined; 7) the interpreted statements are summarized and a list of topics is arranged; 8) the list of topics is integrated into definite descriptions of the investigated phenomenon; 9) the investigator meets with each participant personally and makes investigation verification; 10) a final definite description of the investigated phenomenon is defined, based on the commentaries, corrections, remarks and notes of the investigated participants. The result of the present master thesis is – two descriptions of the art therapy experiences that reveal authentic feelings of the investigation participants, and that present specific structure of the investigated phenomenon. The descriptions reflect the impact of the art therapy courses, positive and negative circumstances that have influence on them and how the investigation participants perceive art therapy as a phenomenon. The defined descriptions not only echo, but also significantly supplement and extend the presumptions that were described in the theoretical part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119490
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.