Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119454
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Balsevičienė, Inga
Title: Vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampos laukas bei jo mažinimas švietimo veikla (Kaišiadorių rajono atveju)
Other Title: Intension field of relations between younger and older generations and relief of the intension with the help of education activity (the case of Kaišiadorys district)
Extent: 73 p.
Date: 16-May-2008
Keywords: jaunesnioji karta;vyresnioji karta;santykių įtampos laukas;Younger generation;older generation;intension field of relations
Abstract: Magistro darbo tema – vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampos laukas bei jo mažinimas švietimo veikla (Kaišiadorių rajono atveju). Tema aktuali, nes pastaruoju metu nebeišlaikoma pusiausvyra tarp kartų ir manoma, kad švietimas yra vienas iš būdų užtikrinti visaverčio senėjančios visuomenės gyvenimo galimybes. Darbas teoriškai ir praktiškai reikšmingas, nes vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampos lauko mažinimas švietimo veikla dar mažai tyrinėtas. Tyrimo objektas – vyresnioji ir jaunesnioji karta bei jų santykiai senstančioje visuomenėje. Tyrimo problema – vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampos laukas senstančioje visuomenėje. Tyrimo hipotezė: tarp kartų egzistuoja pakankamai ryškūs vertybinių orientacijų skirtumai. Tyrimo tikslas – atskleisti vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampos mažinimo švietimo veikla galimybes. Tikslas realizuojamas šiais uždaviniais: a) išanalizuoti vyresniosios ir jaunesniosios kartos situaciją; b) aptarti švietimo veiklos galimybes vyresniosios ir jaunesniosios kartos santykių įtampai mažinti; c) ištirti vyresniosios ir jaunesniosios kartos vertybes bei santykių tarp kartų formavimo švietimo veikla galimybes Kaišiadorių rajone. Tyrimo metodai: teorinė literatūros bei galiojančių teisės aktų analizė; Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, Kaišiadorių rajono nevalstybinių organizacijų parengtų dokumentų analizė; anketinė Kaišiadorių rajono gyventojų apklausa; tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Tyrimas atliktas 2007-2008 metais. Darbe analizuojama vyresniosios ir jaunesniosios kartos samprata, demografinė situacija šalyje, kartų puoselėjamos vertybės bei jų skirtumai, šalies politika kartų atžvilgiu, valstybinių ir nevalstybinių institucijų švietimo veikla, skirta kartų problemoms spręsti. Nagrinėjama Kaišiadorių rajono gyventojų vertybės bei požiūriai, švietimo veikla santykiams tarp kartų formuoti rajone. Tyrimo metu nustatyta, kad tarp kartų egzistuoja pakankamai ryškūs vertybinių orientacijų skirtumai, sukeliantys papildomas įtampas, keičiantis kartų situacijai ir senstant visuomenei. Tyrimas parodė, kad šalyje ir regione esama įvairios veiklos santykiams tarp kartų stiprinti, tačiau šias veiklas įvairios institucijos įgyvendina epizodiškai ir nesistemingai, todėl turi būti vienijamos visų suinteresuotųjų veikėjų pastangos formuoti pozityvius santykius tarp kartų.
The subject is very important, because nowadays balance between generations isn’t keep and, supposedly, education is one of the means to safeguard possibilities of life for a new senescent society. The paper is theoretically and practically significant because intension field of relations between younger and old generations almost aren’t still studied. The object of this study is the younger and older generations and their relations in the senescent society. The problem of the study is intension field of relations between younger and old generations in the senescent society. The hypothesis of this study: enough keen differences of values’ orientations between generations exist. The purpose of this study is to reveal the possibilities of relief of the intension field of relations between younger and older generations with the help of education activity. The purpose is reached by these goals: a) to analyze the situation of younger and older generations; b) to discuss what are the possibilities of education activity which can relief the intension field of relations between younger and older generations; c) to explore values of younger and older generations and possibilities of formation of relations between generations with the help of education activity in Kaisiadorys District. The methods of the study: analysis of scientific literature and law deeds, analysis of documents of Administration of Kaisiadorys District Municipality and Kaisiadorys non-governmental organizations, questionnaire of inhabitants of Kaisiadorys District, statistical analysis and generalization of data. The study was being executed in 2007-2008. In the study conception of younger and older generations, demographic situation in the country, generations’ values and differences of values, Lithuanian policy in regard to generations, education activity of state and non-state institutions in connection of solving the problems of generations are analyzed. Values and views of inhabitants of Kaisiadorys District, education activity which can form relations between generations are discussed. During the study it is clarified, that enough keen differences of values’ orientations between generations exist. These differences put a strain in the senescent society. The research showed that in the country and the concrete region there are various activities, which have to strengthen relations between generations, but these activities are implemented by various institutions episodically and non-systematically. For this reason forces of all interested actors have to be joined on purpose to form the positive relations between generations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119454
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.