Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVaicekauskienė, Violeta-
dc.contributor.authorSlavinskienė, Rima-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:51:56Z-
dc.date.available2020-12-22T17:51:56Z-
dc.date.issued2010-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119360-
dc.description.abstractPagrindinis darbo tikslas - ištirti socialinio darbuotojo, teikiančio pagalbą sutrikusios raidos vaiko šeimai, veiklos ypatumus. Remiantis numatytais uždaviniais, pirmoje darbo dalyje siekiama apibūdinti psichosocialines šeimos, auginančios sutrikusios raidos vaiką, problemas. Nagrinėjant šeimą kaip sistemą, aptariami šeimos bruožai, struktūra; atskleidžiama šeimos vieta vaiko gyvenime, įtaka vaiko vystymuisi. Atskleidžiami sutrikusios raidos (negalės) vaiko šeimos problemos. Antroje darbo dalyje nagrinėjami socialinės pagalbos sutrikusios raidos vaiko šeimai aspektai. Analizuojant teisinius dokumentus, apžvelgiama socialinės pagalbos šeimai sistema. Akcentuojama ankstyvosios reabilitacijos įstaigų veika, įtakojant vaiko raidos sutrikimų gydymui. Apibūdinant ankstyvosios reabilitacijos socialinio darbuotojo veiklos aspektus, teikiant socialinę pagalbą sutrikusios raidos vaiko šeimai, gilinamasi į pagalbos šeimai būdus, poveikį šeimos socializacijai. Trečioje – empirinėje dalyje apibendrinami kokybinio tyrimo duomenys. Tyrimo metu nustatyta, kad: 1) pagrindinės šeimos, auginančios sutrikusios raidos vaiką, psichosocialinės problemos yra: stresas šeimoje; materialinis nepriteklius; stigmatizacija; 2) ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje pagrindinės pagalbos šeimai kryptys yra: medicininė ir pedagoginė; 3) pagrindinės socialinės pagalbos kryptys šeimai: materialinių problemų sprendimas; psichologinės paramos teikimas; bendravimo tarp šeimos narių kaita; 4) ankstyvosios reabilitacijos tarnybos socialinis darbuotojas dažniausiai sprendžia ekonomines, tarpininkavimo, psichologines sutrikusios raidos vaiko šeimos problemas. Tyrimo metu iškelta hipotezė „ankstyvosios reabilitacijos tarnybos socialinio darbuotojo veikla yra kompleksinė, reikalaujanti specializuotų socialinės, medicininės, pedagoginės, psichologinės sričių žinių ir įgūdžių“, pasitvirtino.lt
dc.description.abstractThe main aim - to explore the social worker‘s specific activities providing assistance to family raising children with developmental problems. In accordance with these objectives in the first part of this work the aim is to describe the psychosocial problems in families with children with developmental problems. While examining the family as a system, discussing family features and structure, the place of family is disclosed in child's life, it‘s influence in a child's development. The problems of families with children with developmental problems are revealed. The second part deals with aspects of the social support to families raising child with impaired development. Analysing of legal documents gives an overview of the social family support system. Emphasis is on early rehabilitation institutions which influence the treatment of child development disorders. Characterizing the aspects of early rehabilitation social worker‘s practice, providing social support to families raising children with developmental problems, new ways to help the family, the impact of family socialization are explored. The third - empirical section summarizes the qualitative survey data. The study found that: 1) the main psychosocial problems of families raising child with impaired development are stress in the family, material deprivation, stigmatization, 2) the main family support areas in early rehabilitation service are medical and educational, 3) the main directions of social assistance to families: solving material problems, psychological assistance, communication change between family members, 4) early rehabilitation social worker mainly deals with economical, mediatorial, psychological problems of developmental problems of families raising child with impaired development. The study hypothesis \"early rehabilitation service social worker's practice is complex, requiring specialized social, medical, educational and psychological knowledge and skills“, has been confirmed.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent102 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectSocialinis darbaslt
dc.subjectšeimalt
dc.subjectsutrikusios raidos vaikaslt
dc.subjectSocial worken
dc.subjectfamilyen
dc.subjectchildren with developmental problemsen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleSocialinio darbuotojo veiklos ypatumai, teikiant pagalbą šeimai, auginančiai sutrikusios raidos vaikąlt
dc.title.alternativeSocial worker's specific activities, helping families raising child with impaired developmenten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.