Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119338
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Buitkutė, Ieva
Title: Suaugusiųjų pramoginio šokio mokymo(si) ypatumai
Other Title: Pecularities of adult ballroom dance training
Extent: 64 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: suaugusieji;pramoginis šokis;mokymasis;adults;ballroom dance;training
Abstract: Pastarųjų dešimtmečių ekonominiai, technologiniai ir socialiniai pokyčiai visose žmogaus gyvenimo srityse daugumą suaugusios visuomenės narių verčia nuolat mokytis. Suaugusiųjų švietimą Lietuvoje reglamentuoja nacionaliniai dokumentai ir įstatymai, kurie remiasi Europos Sąjungos švietimo dokumentais. Psichologų teigimu, tam tikros suaugusio žmogaus raidos stadijos daugiau priklauso nuo socialinio, nei nuo biologinio jo amžiaus, o sąmoningas savęs tobulinimas ir mokymasis – viena iš suaugusiųjų brandumo prielaidų. Šio darbo tikslas – išanalizuoti suaugusiųjų pramoginio šokio mokymo(si) ypatumus. Tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: 1) Pateikti suaugusiųjų mokymo(si) sampratą ir reglamentavimą Lietuvoje; 2) Išskirti pagrindinius suaugusiųjų mokymo(si) bruožus; 3) Išanalizuoti suaugusiųjų mokymo(si) motyvaciją ir jos psichologinius ypatumus; 4) Atskleisti pramoginio šokio mokymo(si) kaip kultūrinės ir meninės suaugusiųjų veiklos ypatumus; 5) Nustatyti suaugusiųjų ir jų šokio mokytojų požiūrį į suaugusiųjų pramoginio šokio mokymą ir mokymąsi. Remiantis švietimo dokumentais galima teigti, kad suaugusiųjų švietimą Lietuvoje reglamentuoja nacionaliniai dokumentai ir įstatymai, kurie remiasi Europos Sąjungos švietimo dokumentais. Suaugusiųjų švietimas gali būti traktuojamas kaip turimų tikslų įgyvendinimas turint aiškius veiklos motyvus. Nors patys motyvai mokytis yra persipynę tarpusavyje, tačiau siekis juos patenkinti yra esminis mokymosi variklis. Atliktos mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad suaugusiojo žmogaus psichologinio brandumo kriterijus kiekvienam asmeniui yra kitoks, o sąmoningas savęs tobulinimas ir mokymasis – viena iš suaugusiųjų brandumo prielaidų. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis daroma išvada, kad T. Petreikio šokių studija yra populiari, žinoma ir gerą vardą turinti šokio mokymosi įstaiga suaugusiems, kurioje norintys išmokti šokti patenkina savo lūkesčius.
Economical, technical and social changes of last decades induce most adults to learn constantly. In Lithuania the education of adults is regulated by national documents and laws which are based on educational documents of the European Union. According to psychologists, certain stages of human development depend more on social than biological age. Furthermore, learning and conscious refinement of oneself is one of the presumptions of adults’ maturity. The purpose of this work is to analyze the peculiarities of adults’ ballroom dancing education and learning. To reach the purpose there were five goals set: 1) Present the conception and regulation of adults’ education and learning in Lithuania; 2) To distinguish main features of adults’ education and learning; 3) To analyze the motivation and its psychological peculiarities of adults’ education and learning; 4) To reveal the peculiarities of ballroom dancing education and learning as cultural and artistic activity for adults; 5) To ascertain the attitude of adults and their dance teachers to adults’ ballroom dancing education and learning. On the strength of educational documents, it can be said that in Lithuania the education of adults is regulated by national documents and laws which are based on educational documents of the European Union. Adults’ education can be approached as implementation of goals having a specific activity motivation. Although, the motives to learn are closely intertwined, it is essential to fulfill them for learning itself. The analysis of scientific literature allows to state that the psychological maturity criterion is different for every person. Moreover, conscious development and education of oneself is one of the presumptions of adults’ maturity. With reference to the data of accomplished search the main conclusion can be drawn: T.Petreikis dance studio is a popular, well-know and appreciable. It has a reputation of dance training institution where adults willing to learn how to dance meet their expectations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119338
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.