Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119282
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dzedulionis, Ignas
Title: Šriftinės interpretacijos ir jų taikymas dailės pamokose
Other Title: Interpretation of hand-written characters and their aplication in art lessons
Extent: 86 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: Šriftinės interpretacijos;asmenybės raiška;techninės;plastinės ir kompozicinės išraiškos priemonės;interpretation of hand-written characters;person’s expression;technical;plastic and composition means of expressions
Abstract: Gebėjimu išraiškingai rašyti rūpinasi bendrojo lavinimo mokyklos, tėvai, draugai, bendramoksliai. Nuo aplinkos priklauso ar mokinys skirs pakankamai dėmesio savo raštui, ar ne. Kadangi šrifto formose pasireiškia mokinio individualus charakteris, nuotaikos, todėl negatyvi nuostata į rašymą gali paveikti vaiko charakterio vystimąsi, pasitikėjimą savimi. Tyrimo problema – mokinių kūrybiškumo ugdymas, pasitelkiant šriftinę interpretaciją. Tyrimo objektas – paauglių šriftinės interpretacijos. Tyrimo tikslas - atskleisti šriftinės interpretacijos ypatumus dailės pamokose, o Tyrimo hipoteze spėjama, kad šrifto mokymas dailės pamokose praplečia mokinių vizualinės raiškos diapazoną. Tyrimo uždaviniai: Apžvelgti metodinę literatūrą apie šrifto vystymąsi ir taikymo ypatumus; apibūdinti šrifto interpretacijos taikymo dailės pamokose ypatumus; atskleisti šriftinės interpretacijos vaidmenį paauglių vizualinėje raiškoje. Tyrime naudoti metodai: teoriniai, empiriniai (anketinė apklausa ir paauglių šriftinės interpretacijos darbų analizė) ir matematinės analizės metodas. Tyrimas vyko Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje 2007 vasario - kovo mėn., kuriuo norėta ištirti Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos paauglių šrifto mokymosi ypatumus. Darbų analizei atrinkti paauglių (12 - 16 metų) šriftinės interpretacijos 205 darbai. Anketinė apklausa atlikta su 45 minėtos mokyklos to paties amžiaus mokiniais. Anketa norima išsiaiškinti mokinių požiūrį, žinias ir įgūdžius šrifto ir kaligrafijos srityje. Konstatuojamasis tyrimas ir darbų analizė rodo, jog mokiniai noriai rašinėja, piešia ir kitaip improvizuoja. Dailumą keičia savybės, tokios kaip išraiškingumas, netradiciškumas ir originalumas. Šriftinės interpretacijos užduotys dailės pamokų metu suteikia palankias sąlygas paauglių mąstymo, meninio suvokimo ugdymui. Šriftinė interpretacija - asmenybės raiškos atvaizdas, pasireiškiantis meninio ugdymo procese, taikant netradicines šrifto užduočių formas. Tai jaudina ir teigiamai motyvuoja paauglius dirbti ir labiau pasitikėti savo jėgomis. Tiriamieji suvokia, kad jų rašysena skirtingose situacijose skiriasi, todėl yra pagrindo manyti, kad paauglys savo rašysena suvokia savo išskirtinumą bei norą išsiskirti savo rašysena iš kitų. Palankios darbo sąlygos ir įvairios netikėtos techninės, plastinės ir kompozicinės išraiškos priemonės sukuria prielaidą mokinių saviraiškai atsiskleisti. Jautrus, subtilus vertinimas, atsižvelgiant į vaiko individualias savybes, sudaro mokiniui galimybę vystyti savo individualią raišką
Schools, parents, friends and schoolmates take care of the ability to write expressively. Whether a pupil will pay enough attention to his handwriting or not depends on the environment. As individual nature of a learner reveals in hand-written characters, negative attitude to writing can influence the development of a child’s character and self-confidence. Research of the problem — development of schoolchildren’s creativeness with the help of interpretation of hand written characters. Object of the study (research) — teenagers’ Interpretations of hand-written characters. The aim of the research — to reveal the peculiarities of interpretation of hand-written characters in art lessons and the hypothesis of the study is supposed that hand-written characters in art lessons broaden schoolchildren’s range of visual impression. The objectives of the research — to look over methodical literature about development of hand-written characters and applying peculiarities, to describe the applying of interpretation hand written characters in art lessons, to reveal the role of interpretation of hand-written characters in teenagers visual expression. Methods used in the research: theoretical, empirical (the survey and analysis of teenagers’ interpretation of hand—written works) and the method of mathematical analysis. The research was accomplished at children and youth art school in Vilnius in February-March, 2007, with the help of which the peculiarities of learning interpretation of hand-written characters of teenagers at children and youth art school in Vilnius was investigated. 205 works of interpretation of hand-written characters of teenagers (age 12-16) were selected for analysis. The survey was done with 45 schoolchildren from the above mentioned school. The purpose of the survey was to find out the schoolchildren’s attitude, knowledge and skills in the field of hand-written characters. Statement research and analysis of the works show that pupils write will ingly, draw and improvise. Refinement is changed by such qualities as expressiveness and originality. The tasks of interpretation of hand-written characters in art lessons give favourble conditions for developing teenagers’ thinking and artistic perception. Interpretation of hand-written characters is a reflection of a person’s expression manifesting itself in the process of artistic teaching applying not traditional forms of hand — written characters tasks. It agitates and motivates the teenagers to work and be self — confident in their abilities. The persons, who are investigated, perceive that their handwriting differs in various situations therefore there are reasons to believe that a teenager understands his exclusiveness and wishes to be notable for his handwriting among others. Favourable conditions and various unexpected technical, plastic and composition expressions make a premise for pupils’ expression to open. Sensitive and subtle estimation, taking into consideration a child’s individual characteristics, gives a possibility for a learner to develop their individual expression.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119282
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.