Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119265
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jemeljanova, Viktorija
Title: 17-20 metų trumpųjų nuotolių bėgikių rengimo ypatumai
Other Title: Preparation specifics for 17-20 years old women short-distance runners
Extent: 68 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: trumpų nuotolių bėgikės;specialus fizinis parengtumas;varžybų rezultatai;koreliacija;short-distance runners;special physical fitness;competition results;correlation
Abstract: Sportininkus bėgimo takelyje ar šuolių sektoriuje skiria sekundės dalys ir centimetrai, tai kelia labai didelę tarpusavio konkurenciją, o tai skatina trenerius ir pačius sportininkus ieškoti naujovių treniruočių procese. Todėl, svarbu domėtis ir pasisemti naujų žinių, ir tinkamai jas pritaikius, suplanuoti treniruočių procesą, paremtą sporto treniruočių principais ir taisyklingai įvykdyti. Jaunųjų sportininkių rengimas yra labai aktualus sportininkams, treneriams, mokytojams, studentams. Manau, kad išanalizavus 8 jaunųjų trumpųjų nuotolių bėgikių fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo rodiklius ir jų kaitą, individualius sportininkių rezultatus, bus gauta vertinga informacija rengiant ir kitas jaunasias trumpųjų nuotolių bėgikes. Tyrimo tikslas – ištirti Vilniaus trumpųjų nuotolių bėgikių specialaus treniruotumo rodiklių kaitą ir ryšį su sportiniais rezultatais. Tam, kad tikslas būtų įgyvendintas buvo taikomi tokie metodai: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, dokumentų analizė ir apibendrinimas, testavimas, matematinė statistinė analizė. Analizuojant literatūros šaltinius susipažinta buvo su bėgikių rengimo ypatumais, t. y. lengvosios atletikos sportinio rengimo principais, bėgimo rezultatus lemiančiais veiksniais, mikrociklo struktūra, fizinėmis ypatybėmis ir jų lavinimu, specialiu fiziniu rengimu, priemonėmis ir metodais. Buvo nagrinėti oficialūs dokumentai: a) oficialiųjų varžybų protokolai, esantys interneto svetainėje adresu www.lengvoji.lt; b) specialūs Lietuvos ir užsienio leidiniai; c) sporto dienoraščiai. Testavimui buvo pasirinktos 8 panašaus pajėgumo trumpųjų nuotolių bėgikės iš Vilniaus, kurios atliko fizinio išsivystymo ir parengtumo testus. Matematinės statistikos dėka gauti duomenys buvo apdoroti, apskaičiuotas vidurkis ( ), paklaida ( ), standartinis nuokrypis (S) ir patikimumas (p), atlikta rodiklių koreliacija (r). Trumpų nuotolių bėgikių specialaus parengtumo rodiklių kaita rodo, kad dviejų metų bėgyje specialaus parengtumo testai kinta banguojančiai tačiau neženkliai. Pastebimas testų rezultatų pagerėjimas varžybinio periodo metu. Ištyrus trumpųjų nuotolių bėgikių specialaus parengtumo rodiklius nustačiau, kad dauguma sportininkių parodyti rezultatai buvo žemi ir tik viena bėgikė parodė vidutinius rezultatus (N. V.). Fizinio parengtumo rodikliai visų penkių testavimų metu keitėsi priklausomai nuo periodo. Todėl norint siekti aukštesnių rezultatų, reikia gerinti specialaus parengtumo rodiklius. Nustatyta, kad trumpųjų nuotolių bėgikių specialaus fizinio parengtumo rodikliai turi pastovius koreliacinius ryšius. 5-šuolis turi daugiausiai koreliacinių ryšių su kitais testais, todėl galima teigti, kad tai yra vienas iš informatyviausių testų nusakančių trumpųjų nuotolių bėgikių specialų parengtumą. Išanalizavus trumpųjų nuotolių bėgikių metinę treniruotę nustatyta, kad priklausomai nuo periodo keičiasi treniruočių skaičius savaitėje, treniruočių kryptys ir intensyvumas, poilsio dienų skaičius.
The athletes running track or jump sector are appointed by the seconds and centimeters, which gives rise to very high mutual competition, encourages coaches and athletes look for the most innovative training process. Therefore, it is important to take interest and learn new knowledge, and their proper application, planning of training process, based on the principles of sports training and meet regularly. The young athletes training is very important for athletes, coaches, teachers and students. I think that the analysis of eight young runners short-distance of physical development and physical fitness characteristics and their evolution, individual athletes will provide valuable information for the preparation of other young woman and short-distance runners. The aim of the study – to explore Vilniaus short-distance runners training special characteristics change and the relationship with athletic performance. For the purpose would be to implement such methods were applied: literature summary and analysis, documentation, analysis and aggregation, testing, mathematical statistical analysis. The analysis of literature sources have been acquainted with the characteristics of runners training, the athletic sports training principles of running the results of determinants, mikrocycle structure, physical properties and their education, special physical training, tools and techniques. To examine was the official documents: a) the official minutes of the competition in the internet web site www.lengvoji.lt; b) special Lithuanian foreign publications; c) sports blogs. For testing was to choose a similar capacity of 8 short-distance runners from Vilnius, who conducted the physical development and qualification tests. The mathematical statistics with data obtained from the treatment, the calculated mean and reliability, a correlation, the standard deviation, the variables. The sprinter special fitness variables change suggests that the two year course of special fitness tests vary but slightly wavy. The marked improvement in test scores racing period. The study of short-distance runners, I found a special fitness indicators that show the majority of athletes were low and only one athlete has averaged results (N. V.). The physical fitness indicators in the five exchanges during the test depending on the period. Therefore, in order to achieve better results, it is necessary to improve specific fitness indicators. It was found, that short-distance runners of special physical fitness variables are consistent correlation. The most correlations with other tests is 5-jump, suggesting that this is one of the most informative tests that characterize the short-distance runners special fitness. The analysis of short-distance runners the annual training, depending on the period of changing the number of workouts per week, practice directions and intensity, number of rest days.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119265
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

41
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.