Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119258
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bielinienė, Nijolė
Supervisor: Proškuvienė, Regina
Title: Slaugytojų kompetencijos kaitos tendencijos visuomenės poreikių raidos kontekste
Other Title: Trends of Nurses’ Competence Fluctuation in the Context of the Development of the Community Demands
Extent: 84 p.
Date: 4-Jun-2007
Keywords: slaugytojas;kompetencija;slaugos paslaugos;pacientai;vertinimas;nurse;competence;nursing service;patients;evaluation
Abstract: Slaugytojo, dirbančio bendruomenėje ar paciento šeimoje kompetencija įgauna didelę vertę slaugos kontekste. Šio specialisto kompetencijos glaudžiai susiję su slaugytojų teikiamų paslaugų apimtimi, paslaugų kokybe bei jų prieinamumu paslaugų gavėjams. Slaugytojo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos įgyja baigęs slaugos studijų programą, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, nuolat ją tobulindamas, atsižvelgiant į nuolatinę slaugos mokslo ir praktikos pažangą. Kadangi slaugytojai turi dirbti visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo kryptimi, todėl jiems būtinos naujos kompetencijos: pedagoginės, psichologijos, socialinės, vadybos, taip pat ir kitos papildomos žinios, kurias įgyja nuolat tobulindamasis. Profesinių kompetencijų dėka slaugytojai gali jaustis lygiaverčiais sveikatos priežiūros komandos nariais, tokiu būdu kelia specialybės savarankiškumą ir prestižą. Visuomenės poreikių kaita sąlygoja šių specialistų paslaugų apimtis. Kompetencijos vertinimo tyrimas yra nauja ir Lietuvoje mažai nagrinėta tema, o slaugytojų studijų programos visuomenės poreikių kaitos kontekste niekada nebuvo nagrinėtos, t.y. nebuvo lyginamos tarpusavyje pagal išsilavinimo lygius, programos planus ir turinį, suteikiamą profesinę kvalifikaciją. Temos mokslinį naujumą sudaro tai, kad nuo slaugytojų išsilavinimo lygio ir visuomenės poreikių kaitos priklauso teikiamų paslaugų apimtys, jų kokybė bei prieinamumas paslaugų gavėjams, o tai įtakoja visą sveikatos priežiūros sistemos kokybę. Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų kompetencijų kaitą visuomenės poreikių raidos kontekste. Tyrimo objektas apėmė slaugytojų kompetencijų, keičiantis visuomenės poreikiams, plėtrą. Realizuojant tyrimą buvo atlikta mokslinės literatūros, mokslinių publikacijų ir teisės aktų analizė; 3 skirtingų išsilavinimo lygių studijų programų turinių analizė ir lyginimas; 120 slaugytojų ir 120 pacientų apklausa pagal pateiktą klausimyną. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad slaugytojai, baigę medicinos mokyklas prieš 20-40 metų įgijo mažiau kompetencijų, o bendrosios praktikos slaugytojų programą baigę slaugytojai įgijo naujų bendrųjų bei specialiųjų – vadybos, administravimo, pedagogikos, psichologijos, sociologijos ir kitų kompetencijų bei jų paslaugos geriau tenkina visuomenės poreikius.
The nurse’s competence, who is working in the Community or in the patient’s family, becomes of utmost value in terms of care background. This specialist’s competence is closely related to the scope and the quality of nurses’ rendered services as well as their availability to services recipients. The nurse’s competence consists of knowledge, capabilities and skills, which have been acquired after the completion of care studies program and general practice nurse’s professional qualification, with its continual improvement on the basis of a continuous headway in care science and practice. Nurses must work for the public health preservation and enhancement, therefore, new competencies are obligatory to them: pedagogic, psychological, social, managerial and other additional knowledge, which is being acquired during continuous training. Thanks to professional competencies, nurses may feel equally-valued members of a health supervision team. In this way, a self-dependence and a prestige of this specialty are being raised. The scope of these specialists’ services is stipulated by the fluctuation of the community demands. In scientific terms, an investigation of competence evaluation is a new, low-investigated subject in Lithuania. The nurses studying programs have never been analyzed in the context of the fluctuation of the community demands i. e. they have not been compared mutually pursuant to education levels, program plans and content, awarded professional qualification. A scientific novelty of the subject is that the scope of rendered services, their quality and availability to services recipients depend upon the nurses’ education level and the fluctuation of the community demands. All this chain influences the quality of the whole health supervision system. A given goal of the investigation is to evaluate the fluctuation of the nurses’ competencies in the context of the development of the community demands. The presented investigation has been aimed at distinguishing the different education levels of care science with the acquired nurses’ competencies. The investigation object has enclosed the development of the nurses’ competencies in the light of the fluctuating community demands. By performing the investigation, an analysis of scientific literature, publications and legal regulations have been done; the analysis and the comparison of studying program content from 3 different education levels have been performed; as well as interviewing of 120 nurses and 120 patients has been conducted pursuant to a prepared questionnaire. The outcomes of the performed investigation have showed that the nurses, who graduated from medical schools 20-40 years ago, have acquired less competencies. Meanwhile the nurses, who completed general practice nurses programs, have acquired new general and special (managerial, administrational, pedagogic, psychological, sociological and other) competencies and their services better meet the community’s demands.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119258
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

173
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.