Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119245
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Norkienė, Lina
Supervisor: Grincevičienė, Vilija
Title: Regėjimo negalią turinčių asmenų socialinės integracijos proceso ir konkurencingumo atviroje darbo rinkoje aspektai
Other Title: Aspect of people having sight disability in the open market of employment and of social integration process
Extent: 96 p.
Date: 17-May-2007
Keywords: Negalia;Integracija;Reabilitacija;Disability;Integration;Rehabilitation
Abstract: Tiriamasis darbas, skirtas regos negalią turinčių asmenų situacijai dabartinėje visuomenėje ištirti. Nagrinėjami jau atlikti šioje srityje tyrimai, ir bendros darbines gyventojų nuostatas tiriančios apybraižos. Gilinamasi į regos negalės specifiką, įstayminės bazės teikaimas galimybes, jos pritaikymą, istorinę regos negalią turinčių asmenų įdarbinimo raidą, jų ugdymo paradigmas, teorines neregių ugdymo nuostatas, neregių ir silpnaregių mokinių rengimą gyvenimui, profesinį orientavimą. Kadangi šiuolaikiniame darbe labai svarbus yra kūrybinis darbuotojų potencialas - nagrinėjamos regos tiriamųjų meno suvokimo ir jų kūrybiniai sugebėjimai. Teorinį šio darbo pagrindą sudaro prof. R. Grigo įtampos laukų teorija. Apžvelgiamos ir kitos sociologinės bei ugdymo teorijų paradigmos, jų pritaikomumas tirti problemą. Tyrime naudota kiekybinė anketinė Lietuvos Respublikos RNT (regos negalią turinčių) asmenų apklausa ir kokybinio metodo giluminis interviu su sėkmingiausiai įvairiose veiklos srityse dirbančiais RNT žmonėmis. Nagrinėjamos pagrindinės problemos: RNT asmenų ugdymo ir rengimo darbo rinkai potencialios galimybės, visuomenės pasiruošimas priimti RNT darbuotojus, aplinkos pritaikymas, pačių neįgaliųjų nuostatos ir pasirengimas darbui atviroje darbo rinkoje, problemos, iškylančios darbiniuose kolektyvuose. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadas, kad visuomenė turi per mažai žinių apie RNT asmenų darbines kompetencijas. Specializuotos šalies ugdymo įstaigos nepakankamai parengia regos negalią turintį jaunimą gyvenimui ir konkurencijai atviroje darbo rinkoje. Visuomenėje vyrauja įsisenėjusios stereotipinės nuostatos, kad neįgalūs žmonės yra nepilnaverčiai, visuomenės išlaikytiniai. Šios nuostatos neigiamai įtakoja RNT asmenų integracijos procesą. Aplinka yra menkai pritaikyta RNT asmenims. Šis faktorius lemia mažesnį RNT asmenų mobilumą ir savarankiškumą, netiesiogiai įtakoja ir kitus gyvenimo faktorius. Yra skiriama per mažai dėmesio tinkamam aplinkos pritaikymui net minimaliomis sąnaudomis pasiekti. Darbo kolektyvuose santykiai su neregiais ir silpnaregiais susiklosto gana įvairiai ir juos tipizuoti sunku. Darbinės RNT asmenų nuostatos gana tipiškos ir logiškai teisingos. Jokių specifinių, tik šiai tiriamųjų aibei būdingų, tarpusavio santykių ypatumų nepastebėta, išskyrus bendruomenės uždarumą, didesnę menkiau išsilavinusių asmenų koncentraciją socialinėje Vilniaus įmonėje \"Liregus\". Prielaidos RNT asmenims dirbti atviroje darbo rinkoje yra. Rekomenduojama daugiau rūpintis šių asmenų konkrečiais poreikiais, bendrųjų socialinio būvio erdvių pritaikymu, įstatyminės bazės tobulinimu, jaunosios kartos kokybiškesniu ugdymu ir ruošimu gyvenimui. Tikslinga būtų toliau glaudinti valstybinių institucijų tarpusavio sąveiką, siekiant sėkmingesnio integracijos proceso programinių nuostatų įgyvendinimo. Siekti konkrečių rezultatų, tolesnio sėkmingo integracijos proceso plėtojimo.
This study examines the situation of people having sight disability in modern society. It analyses the data of various researches in this area and general outlines in residents’ attitudes towards employment. Theoretical background of this paper is a theory of tension fields by professor R.Grigas. In this study societal paradigms and their applicability to analysis of issues are reviewed. Disability is a physical or mental condition that makes it difficult for someone to use a part of their body properly, or to learn normally. It can be caused by physical, mental or sensory disorders, or by inappropriate therapy. These disorders, states or illnesses can be chronic or transient. Integration is systematic meeting of people who have different abilities for purposeful activity. Social integration is characteristics of the unity of different social groups’ and individual aims. Rehabilitation is coordinated and complex use of medical, social, pedagogical and professional means to achieve one’s maximal functional activity. Attitude is a way of thinking or acting. Attitude can be formed immediately or during a longer period of time acquiring special experience. In the study is used quantitative interviewing of people who live in Lithuania and have sight disability and deep interviewing of those who are successful in their activities. The main issues that are analyzed: how our society is prepared to accept workers having sight disability, how surrounding is adapted for them, how disabled people are prepared to work in an open market and what difficulties arise when working. The data of the research show that our society has not enough knowledge about the competences of disabled people. Special schools cannot prepare their students for life and competition in the open market of employment. Surrounding is poorly adapted for blind and people with sight disability. However, people having sight disability can work. More close community of such people is concentrated in social enterprise ‘Liregus’ in Vilnius. Attention should be paid to the needs of these people. They should be given appropriate education, better conditions for professional perfection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119245
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.