Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119217
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Voicechovskis, Pavelas
Supervisor: Pruskus, Valdas
Title: Studijų mainų ir tarptautiškumo vertinimas (VPU atvejis)
Other Title: The evaluation of studies’ interchange and internationality (VPU case)
Extent: 111 p.
Date: 14-May-2010
Keywords: aukštasis mokslas;studijų mainai;tarptautiškumas;mobilumas;studijų kokybė;high education;studies’ interchange;internationality;mobility;quality of studies
Abstract: Darbą atliko Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos ir politologijos katedros studentas Pavelas Voicechovskis. Darbo tema: Studijų mainų ir tarptautiškumo vertinimas (VPU atvejis). Darbo tikslas: išsiaiškinti studijų nuostatas ir dalyvavimo studijų mainuose motyvaciją bei dėstytojų požiūrį į studijų mainų svarbą eurointegracijos kontekste (VPU atveju). Darbo uždaviniai: 1. Aptarti eurointegracijos poveikį aukštajam mokslui, jo plėtrai ir studentų mobilumui; 2. Pateikti studijų tarptautiškumo sampratą; 3. Aptarti studijų mainų vaidmenį skatinant studijų tarptautiškumą; 4. Remiantis VPU atlikto tyrimo duomenimis išsiaiškinti studijų nuostatas ir dalyvavimo studijų mainuose motyvaciją, studijų mainų svarbą eurointegracijos kontekste. Darbo metodai: • Teorinės medžiagos, atliktų tyrimų ir švietimo dokumentų turinio analizė; • Statistinių duomenų analizė; • Anketinė studentų (lietuvių ir užsieniečių), dėstytojų apklausa. Tyrimo metu paaiškėjo, kad: 1. Lietuvių studentai daugiau suinteresuoti dalyvauti studijų mainuose nei užsienio studentai; 2. Užsienio studentai Lietuvoje, svarbiausiu studijų sunkumu įvardina sunkiai įsisavinamą mokslo literatūrą bei netobulą mokslo sistemą; 3. Dėstytojai svarbiausiu motyvu, skatinančiu studijų mainus, įvardina galimybę studijuoti pas puikius studijuojamos srities specialistus.
The work was made by Pavelas Voicechovskis, student of Sociology and polithology cathedral of Social sciences faculty of Vilnius pedagogical university. Theme of the Work is “The evaluation of studies’ interchange and internationality (VPU case)”. The purpose of the work is to ascertain the regulations of studies and motivation of the participation in the interchanges of studies as well as the attitude of the lecturers towards the importance of the studies interchanges in the context of Eurointegration (VPU case) Tasks of the Work: 1. To discuss the effect of the eurointegration to the high education, its development and the mobility of students; 2. To present the main peculiarities of internationality’s concept; 3. To analyse the role of studies interchange while stimulating the internationality of studies; 4. On the basis of VPU investigation data to find out the regulations of studies and motivation in the participation of studies interchange, importance of studies interchange in the contxt of eurointegration. Methods of the Work: • The analysis of theoretical material, fulfilled investigations’ and education documents’ • Analysis of statistic data; • The analysis of students’ and academics’ questionnaire interview During the investigation it emerged that: 1. Lithuanian students are more interested to take part in studies’ interchange than foreign students; 2. Aliens that study in Lithuania, name as studies’ difficulties (topic) the hardly understandable scientific literature and the imperfect studies' system. 3. Academics name as the main motive that foster the interchange of studies the perfect specialists.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119217
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.