Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119211
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Petronytė, Ramutė
Supervisor: Vasiliauskas, Romanas
Title: Edukacinių programų įtaka kultūrinio identiteto ugdymui muziejaus veiklos kontekste
Other Title: Influence of educational programmes on upbringing cultural identity in the context of museum practice
Extent: 64 p.
Date: 4-Jun-2007
Keywords: muziejaus edukacinė veikla;kultūrinė savimonė;kultūrinis indentitetas;education programmes of museum practice;cultural selt-perpetion;cultural identity
Abstract: Magistro darbo tema „Edukacinių programų įtaka kultūrinio identiteto ugdymui muziejaus veiklos kontekste“. Šio tyrimo tikslas – atskleisti muziejaus pedagoginės veiklos procesą ir jos dalyvių kultūrinio identiteto ugdymą edukacinių programų realizavimo kontekste. Tyrimo uždaviniai – išanalizuoti edukacinę veiklą Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Atskleisti muziejaus lankytojų požiūrį į edukacinę veiklą ir ryšių su visuomene ypatumus bei ištirti muziejų edukacinių programų veiksmingumą ugdant kultūrinį identitetą. Nustatyti veiksnius, lemiančius edukacinių programų realizavimą. Remiantis tyrimo duomenimis, parengti rekomendacijas muziejų edukacinių programų rengėjams. Teorinėje darbo dalyje aptarta muziejaus samprata ir bendras kultūros švietimo kontekstas. Išsiaiškinta edukacinių programų funkcija, jų reikšmė bei įtaka įvairioms amžiaus grupėms, apibrėžtas kultūrinis identitetas. Buvo atliktas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų empirinis tyrimas. Gautos tokios pagrindinės darbo išvados, kad edukacinės muziejų programos, atlikdamos savo funkciją – padėdamos pajusti senuosius papročius, tradicijas, prisiliesti prie senųjų amatų, išsaugodamos kultūrines vertybes, senuosius papročius, įtakoja kultūrinio identiteto ugdymą ir formavimą. Gautos išvados patvirtina hipotezę. Edukacinės programos yra reikšmingos visiems bendruomenės nariams, nes padeda patenkinti žinių poreikį, priartinti prie mūsų kultūros ištakų ir formuoti tautinę savimonę.
The topic of the Master degree essay is “Influence of educational programmes on upbringing cultural identity in the context of museum practice”. Aim of this research is to reveal the pedagogical aspect of museum practice and educational of cultural identity in the context of realization of educational programmes. Goals of the research are: To analyze educational practice of “The Sela”, A regional museum of Birzai region. To reveal attitudes museum visitors have towards the educational programmes and the peculiarities of public relations; to find out the efficiency of educational programmes in upbringing cultural identity: to measure elements for realization of educational programmes; to prepare recommendations for the organizers of future educational programmes using results of the research. Theoretical part of the essay speaks about notions of a museum and cultural context in general and function of the educational programmes is ascertained. There is also definition of cultural identity. Empirical research of museum visitors was held in “ The Sela” , Birzai regional museum. Some conclusions were made. They say that educational programmes in museums have done their function, helping to feel old customs and traditions, to touch old crafts, saving cultural values and old customs make influence on upbringing cultural identity and formation of it. All conclusions affirm the hypothesis of the research. Educational programmes in museums are significant and important for each member of the community as they help to fill the requirement of knowledge, to get acquainted to our cultural origin and to form our national self – awareness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119211
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.