Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119206
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rašimienė, Virginija
Supervisor: Burvytė, Sigita
Title: Socialinė pedagoginė pagalba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesį
Other Title: Social pedagogical assistance in educating pre-school age children
Extent: 77 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: elgesys;problemos;šeima;darželis;behavior;problems;families;pre-school
Abstract: Elgesio problemos vaikystėje kelia sunkumų ir pačiam vaikui, ir šeimai, ir darželio auklėtojoms, ir vaiko bendraamžiams. Atsižvelgiant į įvairius amžiaus tarpsnius, ikimokykliniame amžiuje vaikai yra agresyviausi. Didžioji dalis vaikus auginusių šeimų ar darželio auklėtojų gali pateikti daug pavyzdžių, kai tam tikros vaikų elgesio problemos buvo laikinos – atsirado ir, vaikui augant, praėjo. Vaiko pažintinė, socialinė ir emocinė raida ikimokykliniame amžiuje yra labai sparti, todėl dažnai tolimesnis vaiko vystymasis gali ir sustiprinti, ir sušvelninti nepageidaujamą vaiko elgesį. Tačiau mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad vaikystėje atsiradę elgesio sunkumai labai dažnai numato sunkumus ar netgi sutrikimus paauglystėje ar jau vaikui suaugus. Todėl ypač svarbu atpažinti, įvertinti ir kuo skubiau įveikti vaiko bei visos šeimos gyvenimą trikdančias elgesio problemas. Ikimokyklinis vaikų amžius - 3-5 gyvenimo metai – yra ypatingas. Šiuo gyvenimo tarpsniu jie pradeda pasitikėti kitais žmonėmis, esančiais už šeimos ribų; įgauna nepriklausomybės ir savikontrolės, mokosi perimti iniciatyvą ir įsitvirtinti socialiai priimtinais būdais. Baigiamojo magistro tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai: 1. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningo elgesio raišką; 2. Atskleisti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningą elgesį; 3. Nustatyti taisyklių reikšmę vaiko harmoningam elgesiui šeimoje ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose; 4. Atskleisti socialinės pedagoginės pagalbos tėvams ir auklėtojams, ugdant vaikų harmoningą elgesį, tinkamiausius būdus. Rašant darbą analizuota skirtinga literatūra. Tyrimo metu taikyta anketinė apklausa bei gautų duomenų analizė ir apibendrinimas. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad reikalinga socialinė pedagoginė pagalba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesį. Nustatyta, kad tėvams ir auklėtojams yra siektinas glaudus bendradarbiavimas norit, kad vaiko elgesys būtų harmoningas darželyje ir namuose.
Behavior problems in childhood cause trouble to children, their family members, nurseries and peers. Considering different ages, children of pre-school age tend to be the most aggressive. Timely and relevant assistance of a specialist helps to avoid unwanted consequences of behavior, sets up foundation for successful development of personality. Harmonious behavior – is considered to be sustainable behavior when a child feels calm emotionally and treats others according to behavior norms accepted in the society. The majority of families who raised children or nurseries may recall a number of instances when particular children’s behavior problems were temporary: problems occurred and children outgrew them. Cognitive, social and emotional development in pre-school age is rapid; therefore, further development of children may influence unwanted children’s behavior not in only in a positive but in a negative way as well. However, research suggests that behavior problems that occurred in childhood usually result in troubles and even disorders in teen-age stage or when children become adults. Accordingly, it is very important to recognize, consider and immediately tackle the behavior problems affecting children’s and their family lives. Pre-school age, i.e. 3-5 years, is special. At this age they start building up trust in other people outside the family, gain independence and self-control, learn take on the initiative and establish a position in socially acceptable ways. The following objectives have been set to achieve the purpose of the final Master’s thesis: 1. On the basis of analysis of theoretical scientific literature to reveal expression of pre-school children’s harmonious behavior and parents’ and nurseries’ need for social assistance in developing harmonious behavior of pre-school children; 2. To reveal parents’ and nurseries’ attitudes towards harmonious behavior of children and expressions of behavior in the process of development. 3. To establish the meaning of rules for harmonious behavior of children at home and in education institutions; 4. To identify the most effective ways of social pedagogical assistance to parents and nurseries in developing harmonious behavior of children. In preparation of the thesis, different sources of literature have been analyzed. When carrying out a research questionnaires were distributed and the received data has been analyzed. The result suggest that social pedagogical assistance is highly needed when developing behavior of pre-school children. It has been found that parents and nurseries should seek for close cooperation in order children’s behavior was harmonious at home and in nursery schools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119206
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.