Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119204
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Subačienė, Vilma
Title: Mokytojų požiūris į socialinių įgūdžių ugdymo problemas
Other Title: Teachers‘ attitude towards the problems of social skills development
Extent: 69 p.
Date: 19-Jun-2010
Keywords: Socialiniai įgūdžiai;ugdymo problemos;mokytojo vaidmuo;Social skills;training issues;the role of the teacher
Abstract: Magistro darbas: „Mokytojų požiūris į socialinių įgūdžių ugdymo problemas“ Darbo vadovas doc. dr. A. Žemgulienė, Vulniaus pedagoginis universitetas, ugdymo pagrindų katedra. Tyrimo objektas: pradinių klasių mokytojų požiūris į socialinių įgūdžių ugdymo problemas. Tyrimo problema: kaip ugdomi socialiniai įgūdžiai. Tyrimo tikslas: nagrinėti socialinių įgūdžių ugdymo sampratą, bei pradinių klasių mokytojų požiūrį į socialinių įgūdžių ugdymo problemas. Tyrimo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti socialinių įgūdžių samprata ir jų klasifikacija. 2. Išanalizuoti socialinių įgūdžių vaidmenį atnaujintose Bendrosiose programose. 3. Išanalizuoti lietuvių ir užsienio mokslinę literatūrą nagrinėjančią socialinių įgūdžių ugdymo problemą. 4. Nagrinėti pradinio ugdymo pedagogų požiūrį į socialinių įgūdžių ugdymo problemas, bei atlikti klausimyno analizę. Tyrimo metodai: mokytojų anketinė apklausa, kiekybinio tyrimo duomenų statistinė analizė ir apibendrinimo metodas. Tyrimo imtis: 112 – pradinių klasių mokytojų. Darbe nagrinėjama socialinių įgūdžių ugdymo pradinėse klasėse problematika. Socialinių įgūdžių ugdymo aktualumas grindžiamas teiginiu, kad nuo pradinių klasių pradėti ugdyti socialiniai įgūdžiai padės geresnei vaiko socializacijai ateityje. Šiandien visame pasaulyje siekiama to, kad kuo daugiau mokinių pasiektų kuo aukštesnių kognityvinių gebėjimų ne mechaniškai atkuriant žinias, bet pritaikant jas vis naujoms problemoms spręsti ir perduoti kitiems. Toks mokymosi tikslas ypatingai išryškina bendras (grupines, komandines) veiklas, kurioms labai svarbu išsiugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžius. Jau šiandieninė visuomenė yra dinamiška ir komunikuojanti, todėl tikėtina, jog šių įgūdžių vis daugiau reikės ateityje. Taigi, mokyti suvokti save ir kitus aktualu mokyti jau nuo pradinių klasių. Magistriniame darbe pristatytas tyrimas parodo, kaip siekiama išsiaiškinti ar pradinių klasių mokytojai yra susipažinę su socialinių įgūdžių ugdymu: kaip apibūdina gebėjimą ir įgūdį; ar yra išsinagrinėję šiuo aspektu Bendrąsias programas (2008); kokias žino ir kokias taiko specialiai socialiniams įgūdžiams ugdyti skirtas programas; kaip šiandien mokyklose vaikai reaguoja į įvairias situacijas. Iš atsakymų į klausimus paaiškėjo, jog ne visas šiuo metu siūlomas pradinukų socialinių įgūdžių ugdymo programas mokytojai taiko savo darbe, o su kai kuriomis iš jų (pvz.: Antras žingsnis (Second Step)) nėra pakankamai susipažinę. Bet mokytojai naudoja daug įvairių mokymo metodų, kurių pagalba siekia ugdyti socialinius įgūdžius. Taip pat paaiškėjo, jog šiandien mokyklose daug agresyviai nusiteikusių mokinių, kuriems būtina pagalba ne tik iš mokytojų, bet ir iš tėvų bei visuomenės.
Master paper work: „Teachers‘ attitude towards the problems of social skills development“ Darbo vadovas doc. dr. A. Žemgulienė, Vulniaus pedagoginis universitetas, ugdymo pagrindų katedra. Supervisor Senior lecturer Doc. A. Žemgulienė, Vilnius Pedagogical University, Department of Educational Basics The subject of the research is primary school teachers‘ attitude towards the issues of social skills training. The question of the research is how social skills are developed. The aim of research is to analyse the conception of social skills development as well as primary school teachers‘ attitude towards the issues of social skills training. The tasks of research are: 1. To unclose the conception of social skills and their classification. 2. To analyse the role of social skills in the Curriculum Framework. 3. To analyse Lithuanian and foreign scientific literature on social skills development. 4. To analyse primary school teachers‘ attitude towards the issues of social skills development as well as to carry out the evaluation of the questionnaire. The methods of research: teachers‘ questionnaire, statistical analysis of the data of the quantitative research and the method of generalization. Target group of the research: 112 primary school teachers. The paper work deals with the topic of social skills training in primary classes. The relevance of social skills training is predicated on the statement that social skills being trained in primary classes enhance child’s future socialization. Nowadays, the main goal worldwide is for as many children as possible to gain higher social skills not by mechanical reproduction of knowledge but by its application for solving new problems and transferring it to others. This kind of learning goals particularly highlights collective (group and team) activities where communicative and co-operative skills are of great relevance. Current society is fast-moving and communicating, so these skills are likely to be even more needed in future. Therefore, teaching to find oneself and others is very important in primary classes. The research presented in the master paper work shows the ways to find out whether primary school teachers are acquainted with social skills training: how they define abilities and skills, whether they have considered the Curriculum Framework (2008) in this aspect, what social skills training programmes they know and apply, how schoolchildren react in different situations. The answers show that not all available social skills training programmes are being used by teachers and some of them (e.g. Second Step) are not even well-known. However, teachers are using a lot of various methods to develop social skills. Furthermore, there are a lot of aggressive students in schools who need teachers and parents’ help as well as help from society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119204
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.