Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119202
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bliujienė, Rita
Supervisor: Uzdila, Juozas Vytautas
Title: Socialinio darbuotojo vaidmuo eliminuojant agresiją šeimoje
Other Title: Social workers' role in eliminating aggresive behaviour in the family
Extent: 69 p.
Date: 24-May-2010
Keywords: socialinis darbuotojas;šeima;agresija;social worker;family;aggression
Abstract: Magistro darbas susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų, rekomendacijų. Jį rašant išanalizuoti 46 literatūros šaltiniai lietuvių ir užsienio kalbomis. Darbą sudaro 64 puslapiai (be priedų). Darbas papildytas 4 priedais. Gauti rezultatai pateikiami 1 lentelėje ir iliustruojami 24 paveikslais. Darbui atlikti iškelti trys uždaviniai. Jų siekiant buvo naudoti šie tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės ir metodinės literatūros analizė. Sociometrinio tyrimo metodai – anketinė apklausa. Taip pat atliktos Statistikos departamento duomenų ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų antrinės analizės. Matematiniai duomenų skaičiavimai atlikti kompiuterine programa SPSS. Rezultatai išreikšti procentais (proc.). Aprašomaisiais metodais buvo aprašomi, analizuojami ir interpretuojami tyrimo rezultatai. Remdamasi empirinio tyrimo rezultatais, autorė analizuoja socialinių darbuotojų veiklą ir būdus, kuriuos jie taiko spręsdami šeimose kilusius agresijos proveržius. Tyrimas atskleidė, kad agresija šeimose pasireiškia dėl tam tikrų priežasčių, t. y. alkoholizmo, bedarbystės, narkomanijos. Nuo šio reiškinio nukenčia ne tik šeimos nariai, bet ir jiems norintys padėti socialiniai darbuotojai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dažniausiai apie agresyviai besielgiančius asmenis šeimose, socialiniai darbuotojai sužino iš trečių asmenų, o jų pagalbos efektyvumą užtikrina geras profesinis išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Socialiniai darbuotojai, norėdami eliminuoti agresiją šeimoje, taiko įvairius metodus. Tenka ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis arba specialistais, kai jie pajunta, kad nėra pajėgūs vieni išspręsti savo kliento problemas. Darbas reikšmingas tuo, kad gautas grįžtamasis ryšys pritaikomas praktiškai. Juo remiantis bus galima efektyvinti socialinio darbuotojo veiklą, susidūrus su agresijos šeimoje protrūkiais.
Work conists of Introduction, 3 chapters, conclusion and recomendations. 46 literature sources in Lithuanian and foreign languages were analized in the progress. The work consists of 69 pages (exluding additions). It is supplemented by 3 additions. The received results are presented in table 2 and illustrated with 24 pictures. To do the work 3 tasks were raised. In achieving them these research methods were used: theoretical – scientific and methodical literature analysis. Social research methods – questionnaire inquest. Also the secondary analysis of the department of Statistics data and Criminal action departamental registry data. Mathematical data calculations were done using SPSS software. The results are expressed in per cents. In descriptive methods the reserch results were described, analized and interpreted. On behalf of empirical research result, the author is analyzing social workers activity and nature which they apply in resolving agrresive breakthrough happening in the family. Research shows that agrresion in the family arrises for specific reasons i.e. alkohol, unemployment, drugs. Not only family members but also willing to help social workers suffer from this occurrence. During research it became clear that ususally social workers find out about agresively behaving family members from third parties and that the effectivenes of their help is ensured based on their good profesional education and raising qualifications. Social workers use various methods to eliminate agresion in the family. They work in conjunction with other institutions or specialists when they realise they wont be able to help and solve their clients problems on their own. This work is significant because the result of playback is applied in parctise. Based on this it will be possible to make social workers activities more effective when faced with aggresive behaviour in the family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119202
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.