Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119175
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pilipčikienė, Irena
Title: Vaikų pozityviosios socializacijos modelio pritaikymas apskrities globos įstaigose
Other Title: The application of children positive socialization into region ward institutions
Extent: 100 p.
Date: 14-May-2007
Keywords: vaikų;pozityvioji;socializacija;globos;įstaiga;children;positive;socialization;ward;institutions
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti vaikų pozityviosios socializacijos problemas ir galimybes globos įstaigose. Darbo tikslo išpildymas pateiktas šiose darbo dalyse: Teorinių sprendimų dalyje, remiantis įvairių autorių literatūra bei įstatyminiais aktais, nuostatomis tiriamos socializacijos prielaidos ir jų sudedamosios dalys, analizuojami globojamo vaiko pozityviosios socializacijos modelio metmenys. Taip pat pateikiama detali Lietuvos ir Alytaus apskrities socialinės aplinkos analizė, globos įstaigų auklėjamų vaikų socializacijos tendencijos ir jos realizavimo priemonės. Tyrimo dalyje pateikta empirinio tyrimo rezultatų analizė ir interpretavimas. Atlikto ekspertinio vertinimo tyrimo metu išaiškintos pagrindinės apskrities vaikų socializacijos problemos bei rezultatų pagalba, nustatytos galimybės toms problemoms spręsti. Rezultato išdavoje pateikiamos pozityviosios socializacijos modelio pritaikymo galimybės apskrityje. Nustatytos socioedukacines tendencijos bei globojamų vaikų socialinės integracijos galimybės Alytaus regione. Darbas apibendrintas pagrindinėmis darbo išvadomis. Pagrindiniai rezultatai iliustruoti 7 lentelėmis, 22 paveikslais bei 3 priedais. Darbas rašytas naudojantis specializuota literatūra ir kitais informaciniais šaltiniais lietuvių kalba.
The main object of this final master work is to reveal the main problems and opportunities of children positive socialization in district ward institutions. The fulfilment of the work object is presented in these parts of the work: In the theoretical part of the work is shown the analysis of preconditions of socializations and its constituent parts, dimensions of ward children positive socialization model based on various authors and law acts, regulations. Also we can find the detail analysis of Lithuanian and Alytus region social environment, the socialization and its realization means tendency of children ward institutions. The empiric part of the work reveals the results and their interpretation of empiric research based on expert evaluation. In the result of this research are elucidated the main problems of socialization in region ward institutions. With the research results we can define the possibilities to solve these problems. The outcome of this master work is represented the model of positive socialization and its adaptation opportunities in represented region. It is also diagnosed the tendency of social education and social integration opportunities of ward children in Alytus region. Master work is summarized in the basic work conclusions. Principal results are illustrated in 7 tables, 22 images and 3 appendixes. Work is written using specialized literature and other information sources in Lithuanian language.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119175
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.