Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119167
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ylienė, Jurgita
Title: Periodinių leidinių įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacijai
Other Title: Effects of periodical publications of the socialization of pre-school age children
Extent: 84 p.
Date: 18-Jun-2010
Keywords: žiniasklaida;periodiniai leidiniai;socializacija;ikimokyklinis ugdymas;ikimokyklinis amžius;media;periodicals;socialization;preschool education;preschool age
Abstract: Darbe išanalizuotas periodinių leidinių poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacijai. Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti periodinių leidinių, skirtų vaikams poveikį ikimokyklinuko socializacijai. Hipotezė: periodiniai leidiniai įtakoja ikimokyklinio amžiaus vaikų socializaciją. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie žiniasklaidos poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacijai. 2. Įvertinti periodinių leidinių paklausą įvairaus ikimokyklinio amžiaus grupėse. 3. Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie veiklose naudojamų periodinių leidinių įtaką vaikų socializacijai. 4. Ištirti tėvų požiūrį į periodinių leidinių daromą poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikams. 5. Atskleisti pedagogų nuomonę apie vaikams skirtų žiniasklaidos priemonių, poveikio valdymą ir jo valdymo būdus. Tyrime dalyvavo: Tyrime dalyvavo 430 Vilniaus, Utenos ir Visagino ikimokyklines įstaigas lankantys vaikai, vaikų tėvai ir pedagogai. Imtis: 100 ikimokyklinio amžiaus vaikų, 180 vaikų tėvų, 150 ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Raktiniai žodžiai: Žiniasklaida, periodiniai leidiniai, socializacija, ikimokyklinis ugdymas, ikimokyklinis amžius. Tyrimo duomenys parodė, kad žiniasklaida svarbus šiuolaikinis auklėjimo veiksnys, formuojantis visuomenę, tautinę, tarptautinę, valstybinę sąmonę, požiūrius į žmonių bendravimą ir t.t., tėvai ir pedagogai pripažįsta žiniasklaidos poveikį, tačiau mano, jog jį valdyti galima ne visada.
The paper analyzed the effects of periodical publications in preschool children's socialization. Goal of study – theoretical and empirical base of socialization effects of magazines for pre-school children. Hypothesis: periodicals affect preschool children's socialization. Tasks of the study: To analyze the scientific literature on media effects on preschool children's socialization. To assess the demand for various periodicals in the pre-school age groups. To find the opinion of teachers on the effects of periodicals used in activities for the socialization of children. To find out teachers' views on the influence of various magazines to the children's socialization. To investigate parental attitudes on the management of the exposure of pre-school age children to media and ways of its control. Participants of the survey: The study included 430 children attending Vilnius, Utena and Visaginas pre-school institutions, their parents and teachers. Sample: preschool children and 180 parents of children, 150 pre-school teachers. Key words: media, periodicals, socialization, preschool education, preschool age. The results of the research demonstrated that the media is an important factor in modern education, participating in the formation of society, national, international, national consciousness and approaches to human interaction, etc. Parents and educators recognize the impact of mass media, but believe that it can not always be controlled.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119167
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.