Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119111
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jaruševičienė, Oksana
Title: Pedagogų požiūris į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijose
Other Title: Teachers’ approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studies
Extent: 74 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: Kvalifikacija;kompetencija;kvalifikacijos tobulinimas;mokymo metodai;perkvalifikavimas;Qualification;competence;learning methods;teaching methods;retraining studies
Abstract: Sparti socialinio bei kultūrinio gyvenimo kaita, informacinės visuomenės plėtra, globalizacija kelia Lietuvos švietimui naujus iššūkius, kurie lemia jau antrą dešimtmetį vykstančius jo pokyčius. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų efektyvesnių mokymo ir mokymosi teorijų bei metodų paieškos. Šiandieniame švietime svarbus pedagogų papildomų kompetencijų įgijimas, todėl vis didesnis dėmesys skiriamas perkvalifikavimo studijų organizavimui. Nes nuo pedagogų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso švietimo kokybė ir sėkminga švietimo įstaigų veikla. Šio mokslinio darbo tikslas yra išanalizuoti pedagogų požiūrį į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijose. Darbo uždaviniai yra panagrinėti pedagogų perkvalifikavimo sampratą ir procesą Lietuvos švietimo reformų kontekste, aptarti suaugusiųjų mokymosi organizavimo ypatumus ir ištirti pedagogų, dalyvaujančių perkvalifikavimo programose, požiūrį į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijose. Tyrimas parodė, kad pedagogų dalyvavimą perkvalifikavimo studijose dažniausiai lemia būtinybė įgyti dalykinę kvalifikaciją bei noras tobulėti, siekis įgyti pedagoginių ir psichologinių žinių. Tačiau šių studijų paskaitose taikomi mokymo(si) metodai dažniausiai tik dalinai tenkina besimokančių poreikius. Nustatyta, kad perkvalifikavimo studijose yra naudojami įvairūs mokymo metodai. Vyraujantys du tradiciniai mokymo(si) metodai – paskaita ir aiškinimas – geriausiai žinomi ir suprantami perkvalifikavimo studijų dalyviams. Nors retai, bet yra naudojami nauji, alternatyvus, klausytojams priimtini metodai, tokie kaip diskusija, minčių lietus, demonstravimas. Iš gautų tyrimo rezultatų pastebima, kad pedagogai perkvalifikavimo studijų metu išmėgintus mokymo metodus daugiau ar mažiau naudoja savo tiesioginiame darbe su mokiniais, siekdami jų aktyvumo, bei ugdymo efektyvumo. Darbe pateikiamos išsamios išvados ir rekomendacijos.
The rapid alternation of social and cultural life, development of informative society, globalization challenges the education of Lithuania and condition changes of the past two decades. The changes of life determine the alteration of educational ideas, search for new and more effective theories and methods of teaching and learning. It is important in recent education for teachers to gain additional competence. Thus, greater attention is paid at the organization of retraining studies, as the quality of education and successful work of educational institutions depend on the teachers’ qualifications and competence. The aim of this research is to analyze teachers’ approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studies. The objectives of the research are to study the conception of teachers‘ retraining and its process in the context of educational reforms in Lithuania, discuss the peculiarities of the organization of adult teaching, and survey teachers’ who participate in retraining programs approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studies. The research clearly shows that usually teachers’ participation in the refresher course centers is due to the necessity to have the right qualification for the job and a wish for proper pedagogical and psychological knowledge. However, the teaching-learning methods used during the lectures only partly meet the requirements of the teachers. It is estimated that there are various teaching methods in the retraining studies. The most frequent seem to be two traditional training methods – a lecture and explanation which are the best known and understood. Though rarely, but still some other alternative teaching methods are applied. These are discussions, brainstorming, demonstration. The research results reveal that teachers use the methods, which they benefit from the retraining studies, in their lessons, with the view of learners’ activity and efficiency of education. The paper introduces exhaustive conclusions and recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119111
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.