Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119071
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vosylienė, Jolanta
Title: Diferencijuoto mokymo sistemos elementų ir 9 – 10 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos sąsajos
Other Title: Interface of differentiated educational system and motivation of 9-10 grade students for technology learning
Extent: 124 p.
Date: 11-Jun-2010
Keywords: Diferencijuotas mokymas;mokymosi motyvacija;technologijų mokymasis;differentiated teaching;learning motivation;technology learning
Abstract: Mokymo diferencijavimas remiasi ugdytinio pažinimu, leidžiančiu suvokti jo asmenybę ir taip organizuoti mokymo(si) procesą, kad mokinys ne tik efektyviai perimtų informaciją, bet būtų skatinama jo saviraiška bei savirealizacija, aktyvinamas intelektas, kūrybiškumas, plėtojama mokymosi motyvacija, sugebėjimai, žadinama individualybė. Mokymosi motyvacija apibrėžiama kaip ilgalaikis, kokybiškas įsitraukimas į mokymąsi bei atsidavimas mokymosi procesui. Tačiau ji įvardijama ir kaip viena iš svarbiausių problemų ugdyme. Tyrimu siekėme atskleisti diferencijuoto mokymo sistemos elementų ir 9 – 10 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos sąsajas. Tikslo buvo siekiama analizuojant mokslinę literatūrą ir švietimą reglamentuojančius dokumentus, tiriant mokytojų veiklos patirtį diferencijuojant technologijų mokymąsi bei nustatant 9 – 10 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos veiksnius, susijusius su mokymo(si) diferencijavimu. Atliekant tyrimą taikyti kokybiniai (interviu) ir kiekybiniai tyrimo metodai (anketinė apklausa). Kokybinio tyrimo duomenų interpretavimui pasitelktas kokybinės kontentinės analizės metodas. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė atlikta taikant statistinių duomenų apdorojimo programą „SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 12.0“. Taikyta aprašomoji statistika (absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimas), neparametrinis Pirsono 2 kriterijaus testas, faktorinė analizė. Kiekybinio tyrimo metu apklaustas 361 šešių Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 9 – 10 klasių mokinys. Imties tūrį kokybiniame tyrime sudarė 8 technologijų mokytojai iš septynių Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų. Tyrimas atskleidė, kad 9 – 10 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos veiksniai, susiję su mokymo(si) diferencijavimu, yra: mokytojo taikomi vertinimo metodai ir būdai, mokymo(si) metodai, mokymo(si) pamokoje būdai, bendradarbiavimas planuojant ugdymo veiklą, technologijų mokymo(si) turinys ir turinio įsisavinimo savarankiškumas, galimybė realizuoti saviraiškos poreikius, galimybė pasirinkti technologijų dalyko programas, mokinio savybių, tokių kaip gabumai ir kūrybiškumas, atsiskleidimas mokantis technologijų. Tyrimo rezultatai išryškino, kad mokytojai technologijų mokymą(si) diferencijuoja, nes į tai orientuota švietimo politika, siekia tobulinti mokymo(si) procesą, nori geriau pažinti savo mokinius, atsižvelgti į amžiaus tarpsnio ir individualias savybes, sudaryti sąlygas saviraiškai. Nustatyta, kad mokytojų veiklos patirtis diferencijuojant technologijų mokymąsi apima: technologinio ugdymo programų įgyvendinimą, mokymo(si) metodų bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų taikymą, grupinio ir individualaus darbo pamokoje organizavimą, individualių ir grupinių užduočių skyrimą, sąlygų, pasirinkti užduotis ir atsakyti už jų atlikimą, sudarymą.
Teaching differentiation is based on the cognition of the learner which allows understanding of his/her personality and organising the teaching (learning) process in such a manner that it would be ensured that not only the pupil effectively adopts information, but also his/her self-expression and self-fulfilment are encouraged, intelligence and creativity activated, learning motivation is developed, and personality is actuated. Learning motivation is defined as long-term and high-quality involvement into learning and dedication to the learning process. However, it is also mentioned as one of the most important educational problems. In our research work, we sought to educe links between the elements of the differentiated teaching system and technologies learning motivation for pupils of the 9th and 10th forms. The goal was pursued by analyzing scientific literature and education regulatory documents as well as by researching into teachers’ activity experience in differentiating the learning of technologies and establishing technologies learning motivation factors for pupils of the 9th and 10th forms related to the differentiation of teaching/learning. When performing the search, qualitative (interviews) and qualitative research (questionnaire survey) methods were applied. The method of qualitative content analysis was used for the interpretation of the qualitative research data. The analysis of the quantitative research data was performed with the application of the software SPSS for Windows 12.0. Besides, the following research tools were applied: descriptive statistics (calculation of absolute and percentage frequency), non-parametric Pearson 2 criterion test, and factor analysis. During the quantitative research, 361 pupils of the 9th and 10th forms of six comprehensive schools of Vilnius City were interviewed. The sample volume in the qualitative research was formed by 8 teachers of technologies of seven comprehensive schools of Vilnius. The research educed that the technologies learning motivation factors for pupils of the 9th and10th forms related to the differentiation of teaching/learning are as follows: evaluation methods and techniques applied by the teacher, teaching/learning methods, teaching/learning techniques during lessons, cooperation in the planning of educational activities, content of technologies teaching/learning and independence in the digestion of the content, possibility to fulfil the needs of self-expression, possibility to independently choose a programme of the subject of technologies, and development of such characteristics of a pupil as capabilities and creativity in the technologies learning process. The results of the research highlighted that teachers differentiate the teaching/learning of technologies because the educational policy is guided by this principle; they aim at improving the teaching/learning process, strive for knowing their pupils better, taking into consideration the age phase and individual characteristics, and forming conditions for self-expression. It has been established that teachers’ activity experience in differentiating the learning of technologies includes the following: implementation of programmes of technological education, application of teaching/learning methods and techniques for the evaluation of pupil progress and achievements, organisation of team and individual work at lessons, assignment of individual and team tasks, and formation of conditions for choosing tasks and bearing responsibility for their fulfilment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119071
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.