Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119069
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Palionytė, Jurgita
Supervisor: Grincevičienė, Vilija
Title: Jaunimo požiūris į aukštąjį universitetinį mokslą kaip į vertybę
Other Title: Young people attitude at higher academic education like to worth
Extent: 80 p.
Date: 14-May-2008
Keywords: Universitetas;aukštasis išsilavinimas;vertybės;diplomas;išsilavinimas;University;higher education;worths;certificate;education
Abstract: Aukštasis mokslas yra labai svarbus visuomenei, nes ugdo jos pilietiškumą, didina valstybės ekonominę galią, mažina socialinę atskirtį. Šis išsilavinimas aktualus kiekvienam asmeniui, nes leidžia dirbti kvalifikuotą, mėgstamą darbą, sukuria geresnio uždarbio galimybes, geresnę padėtį visuomenėje. Dabarties Lietuvoje veikia 22 universitetai. 7 jų - nevalstybiniai. Nuo 1995 m. nuolatos auga studentų skaičius - kiekvienais metais vis daugiau žmonių siekia universitetinio išsilavinimo. Darbdaviai beveik besąlygiškai reikalauja aukštojo mokslo diplomo. Kintanti realybė suponavo prieštaravimą: žmogus turėdamas universiteto diplomą ir dirbdamas protinį darbą, beveik visais atvejais gauna mažesnį atlyginimą, nei asmuo dirbdamas fizinį darbą. Problemos esmė - ar aukštasis universitetinis išsilavinimas asmeniui reikalingas, kad jis taptų aukštos kvalifikacijos, plačių kompetencijų, atitinkamais gebėjimais disponuojančiu specialistu ar mokomasis tik dėl diplomo, nesvarbu kokiame universitete ir kokia specialybė. Galbūt Lietuvoje susiklostė tokia situacija, kad aukštojo universitetinio išsilavinimo siekimas Lietuvoje tapo mada. Darbo tikslas - atskleisti jaunimo požiūrį į aukštąjį universitetinį mokslą kaip į vertybę. Iškeltos dvi hipotezės. Pirmoji, aukštasis universitetinis mokslas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prarado savo statusą ir tapo mados reikalu. Antroji, aukštasis universitetinis mokslas reikšmingas jaunimui siekiantiems kokybiškesnio ir pilnavertiškesnio gyvenimo. Atliktas kiekybinis tyrimas. Respondentai – vyresniųjų klasių mokiniai. Imtis – 192. Kiekybinio tyrimo rezultatus tikslina kokybinis tyrimas. Respondentai – Vilniaus ir Kauno universitetuose studijuojantis jaunimas. Iškeltos hipotezės pasitvirtino. Apibendrinti tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad didžioji dauguma vyresniųjų klasių mokinių norėtų studijuoti universitetuose; jų tokį požiūrį suponuoja noras įsigyti patrauklią specialybę, turėti aukštojo mokslo diplomą ir teigiama visuomenės nuostata į išsilavinusį bei išsimokslinusį žmogų. Studentų siekius įgyti aukštąjį universitetinį išsimokslinimą suponuoja: a) patraukli specialybė; b) diplomas; c) darbdavių reikalavimai. Mokymasis universitetuose nebelaikoma vertybe, jaunimas nesunkiai įstoja studijuoti, studijos nėra sunkios. Kintanti realybė koregavo ir aukštojo mokslo statusą – jis tapo didžiajai visuomenės daliai nesunkiai pasiekiamas, o studijos universitete – mados reikalu.
Higher education is very important for society, because it educates public spirit, increase economic power of nation, dismish social disjuncture. This education is important for everyone, because it lets to have qualification, favourite work, create possibility of better earnings, better position in the society. Nowadays in the Lithuania are 22 universities. 7 of it – independent. Since 1995 year invariably growing numbers of students – every year much more people try to get academic education. Employers almost absolutely require higher education. Changeable reality supponed contradiction - people have certificate of university and work mental job get less money then people, who work physical job. Problem essence - whether higher academic education is necessary for people, that he would become qualified specialist, person with wide ability, specialist with appropriate faculty or study only for diplom no matter in which university and what speciality it is . Maybe there is the situation that higer academic education aim become like fashion. My task purpose is to reveal young people attitude at higher academic education like to worth. There is two hypothesis. First, higher academic education after Lithuania independence reconstruction lost its statute and became fashion matter. Second, higher academic education is important for young people, who seek quality and full- fledged life. There was quantitative analysis. Respondents – schoolchildren of older classes. Number – 192. Quantitative analysis results correct qualitative analysis. Respondents – young people who study in Vilnius and Kaunas universities. After analysis were done, hypothesis confirmed. To sum up, analysis results let to state, that most older class schoolchildren want to study at universities; their attitude motivate wish to get attractive speciality, to have higher education certificate and positive society regard to educated person. Studens ambitions to have higher academic education suppose: a) attractive speciality; b) certificate; c) employers requests. Study at universities isn‘t worth no more, people easily enter studies, studies aren‘t hard. Changeable reality adjusted and higher education statute – it became easily available for most society people and studies at university – fashion matter.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119069
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.