Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119042
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Narvoiš, Teresa
Title: 10 klasės mokinių socialinės kompetencijos ugdymo aspektai per technologijų pamokas
Other Title: The aspects of development of social competence of 10th form pupils during technology classes
Extent: 55 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: socialinė;kompetencijos;ugdymas;aspektai;technology classes;aspects;social;competence
Abstract: Technologijų edukologijos magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes socialinė kompetencija – tai tarsi apsauga nuo daugelio problemų mokinių gyvenime. Socialinė kompetencija gyvenime padeda sprendžiant įvairias problemas ar patekus į neplanuotas situacijas. Tyrimo problema, Lietuvoje socialinės kompetencijos ugdymo aspektai per technologijų pamokas nėra plačiai tyrinėti. Tyrimo rezultatai ir išvados papildo edukologijos mokslą naujais teoriniais teiginiais, kurie orientuoja pedagogą į tikslingą ir planingą socialinės kompetencijos ugdymą per technologijų pamokas. Tyrimo tikslas – atskleisti 10 klasės mokinių socialinės kompetencijos ugdymo aspektus per technologijų pamokas. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti pedagoginę ir psichologinę literatūrą socialinės kompetencijos tema, nustatyti jos svarbą švietimo kaitos sąlygomis. Atskleisti socialinės kompetencijos įgijimo aspektus per technologijų pamokas ir jų svarbą ateičiai. Ištirti mokinių poreikius, jų sąlygojamus socialinės kompetencijos ypatumus per technologijų pamokas. Nustatyti technologijų mokytojo ir mokinių santykių svarbą socialinės kompetencijos ugdymui. Darbo tikslui pasiekti taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė mokinių ir mokytojų apklausa, statistinių duomenų analizė ir palyginimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad technologijų pamokos padeda pažinti kito žmogaus jausmus, ugdo pasitikėjimą savimi, aplinkiniais, ugdo tikėjimą savo jėgomis ir padeda pajausti savo vertę. Populiariausi metodai, skatinantys socialinės kompetencijos ugdymą per technologijų pamokas yra, instruktažas, diskusijos, pokalbiai, aiškinimas, mokymasis bendradarbiaujant, demonstravimo, projekto, grupinio darbo metodai. Pastebėta, kad technologijų pamokos padeda suprasti bendražmogiškus santykius, moko komunikacijos įgūdžių, padeda suprasti žmogaus psichologiją ir skatina mokinių dvasinį tobulėjimą. Mokiniai per technologijų pamokas norėtų gilinti šiuos socialinius įgūdžius: savimonės, etikos ir doros, komunikacijos įgūdžius, kūrybiškumą. Dominuojantis technologijų mokytojo vaidmuo dirbant su 10 klasės mokiniais per technologijų pamokas: mokytojas yra patarėjas ir draugas, mokytojo pagyros, skatinimai ir pastabos leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų Galima daryti prielaidą, kad mokytojo ir mokinio santykiai turi reikšmės mokymuisi ir socialiniams santykiams. Darbą sudaro įvadas, keturi skyriai, išvados, literatūros sąrašas, santrauka lietuvių ir užsienio kalbomis, 2 priedai. Darbo apimtis 55 puslapiai, pateikta 4 lentelės, 21 paveikslų, 2 priedai, literatūros sąrašą sudaro 76 mokslinės publikacijos, tarp jų 23 publikacija užsienio kalba.
The topic of the master’s thesis in technology education is relevant because social competence is as if the protection against a number of problems in pupils’ life. Social competence in life helps solve different problems, or in handling unexpected situations. The problem of the study, the aspects of development of social competence in Lithuania during technology classes, has not been widely discussed. The study results and conclusions supplement the science of educology with new theoretical statements that focus a pedagogue on the expedient tan planned development of social competence during technology classes. The aim of the survey – to disclose the aspects of development of social competence of 10th form pupils during technology classes. Objectives of the study: to analyze educational and psychological literate on the topic of social competence; to determine its importance under the conditions of education change; to disclose the aspects of acquisition of social competence during technology classes and their importance for the future; to indentify pupil needs, peculiarities of social competence determined by them during technology classes; to determine the importance of relationships between the technology teacher and pupils for the development of social competence. To achieve the goal of the paper the following research methods have been applied: analysis of research literature, questionnaire survey of pupils and teachers, analysis of statistical data, and comparisons. The survey results demonstrated that technology classes help to know the feelings of another person, develop self-confidence and trust in others, train faith in one’s own ability and help feel own self-worth. The most popular method encouraging the development of social competence during technology classes is briefing, discussions, conversations, explanations, training through cooperation, demonstration, project and group work. It has been noticed that technology classes help understand human relationships, teach communication skills, help understand human psychology and foster spiritual development of pupils. During technology classes pupils would like to develop the following social skills: self-awareness, ethics and honor, communication skills, and creativity. The dominating teacher’s role while working with 10th form pupils during technology classes: the teacher is an adviser and a friend; the teacher’s commendation, incentives and remarks help achieve better learning results. A conclusion may be made that relationships between the teacher and the pupil are important for learning and social relationships. The paper consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of reference sources, summaries in the Lithuanian and foreign languages, 2 annexes. The scope of the paper 55 pages, including 4 tables, 21 pictures, 2 annexes. The list of reference sources consists of 76 research publications, including 23 publication in a foreign language.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119042
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

37
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.