Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118992
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Cibulskis, Donatas
Supervisor: Bagdanavičius, Juozas
Title: Mokinių, tėvų ir mokytojų informuotumas apie narkotikų vartojimą mokykloje (Šilalės miesto atvejis)
Other Title: Pupils, parents and teachers’ awareness of drug abuse in school (Šilalė case)
Extent: 95 p.
Date: 12-May-2011
Keywords: mokiniai;psichoaktyviosios medžiagos;informuotumas;prevencija;pupils;psychoactive substances;awareness;prevention
Abstract: Darbo tema - Mokinių, tėvų ir mokytojų informuotumas apie narkotikų vartojimą mokykloje (Šilalės miesto atvejis). Narkomanija – didelė problema. Svarbu sustabdyti jos plitimą. Parengta ir patvirtinta Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa. Vienas jos tikslų – sumažinti narkotinių medžiagų vartojimo tarp vaikų ir jaunimo paplitimą, vykdyti prevencinį darbą. Galime drąsiai teigti, jog informacijos apie narkotines medžiagas ir jų keliamą pavojų yra daug. Bet iškyla klausimas, ar minėta informacija išaiškinama mokiniams mokyklose, ar mokinių tėvai objektyviai suvokia šios informacijos svarbą ir pagaliau ar mokytojai užsiima švietėjiška veikla šiuo klausimu, nes siekiant veiksmingai vykdyti narkotikų vartojimo prevenciją būtina derinti informavimą apie narkotines medžiagas su elgsenos bei mąstymo (tikrųjų vertybių sistemos) formavimo metodais. Kaip teigia A. G. Davidavičienė, šalyje nėra ankstyvosios diagnostikos ir intervencijos sistemos. Pedagogams ir tėvams trūksta kompetencijos, atpažįstant narkotines ir psichotropines medžiagas pavartojusį paauglį, ypač, kol paauglys jas vartoja saikingai ir slepia tai nuo aplinkinių. Narkotikų poveikis kiekvienam asmeniui yra labai individualus, o įvairūs narkotikai veikia labai skirtingai. Todėl nėra simptomų, būdingų visiems paaugliams. Vartojimo pradžioje galima nepastebėti jokių ženklų ar požymių. Nuotaikos svyravimai ir neprognozuojamas elgesys paauglystėje neleidžia lengvai nustatyti, ar paauglys vartoja narkotikus. Tuo tarpu narkotikų vartojimo pradžioje paaugliui galima žymiai efektyviau padėti. Taigi kova su narkotikais ir jų plitimu nėra vien tik mokyklos reikalas. Svarbus vaidmuo čia tenka ir tėvams. Deja, dėl įvairių priežasčių šio tipo akcijose tėvai dalyvauja gan vangiai didmesčiuose, o ką jau kalbėti apie mažus Lietuvos miestelius. Galime daryti prielaidą, jog viena iš tokių elgesio priežasčių yra menkas informuotumas apie narkotikus ir jų poveikio mastą bei pasekmes. Darbo tikslas – kuo išsamiau išanalizuoti ir atskleisti informuotumo apie narkotikus tendencijas tarp mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų. Tyrimo dalykas – mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų informuotumas apie narkotikus Šilalės mieste. Tyrimo objektas – Šilalės miesto mokiniai, mokinių tėvai ir mokytojai. Uždaviniai: apžvelgti teorinius aspektus apie narkotikų rūšis ir jų poveikį žmogaus sveikatai; aptarti narkotikų vartojimo mokyklose priežastis ir jų sukeliamas problemas; išanalizuoti narkomanijos prevencijos kryptis ir formas; remiantis atliktu tyrimu, išsiaiškinti mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų informuotumo apie narkotikus ir jų prevencijos tendencijas. Tyrimo hipotezės: mokinių ir mokinių tėvų informuotumas apie narkotikus, jų rūšis ir poveikį žmogaus organizmui yra pakankamas (pasitvirtino); narkotikų paplitimas tarp mokinių ir vartojimo tiesiogiai sietinas su informuotumu apie juos (pasitvirtino iš dalies); pakankamai geri tėvų ir mokinių santykiai padeda pasiekti geresnių narkotikų prevencijos rezultatų (pasitvirtino iš dalies); tikėtina, jog mokykloje nėra sistemingai vykdomos narkotikų prevencijos programos (pasitvirtino). Darbe taikyti šie metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, nutarimų, įstatymų, programų analizė ir apibendrinimas; empirinis tyrimas – anketinė, mokinių ir mokinių tėvų, apklausa ir ekspertų (mokytojų) giluminis interviu. Tyrimui atlikti sudarytas klausimynas. Kiekybinis tyrimas ir giluminis interviu atliktas 2011 m. balandžio mėnesį Šilalės miesto mokyklose. Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, kurioje analizuojama: narkotikų rūšys ir jų poveikis žmogaus organizmui; narkotikų vartojimo mokyklose priežastys ir jų sukeliamos problemos; narkomanijos prevencijos kryptys ir formos. Praktinėje darbo dalyje pristatomas tyrimas, apklausos duomenų analizė ir apibendrinimas. Toliau pateikiamos baigiamosios išvados, santrauka, literatūros sąrašas ir priedai. Atlikus tyrimą, prieita išvados, jog turi keistis visų elgesys ir požiūris į narkomaniją, privaloma šalinti priežastis, o tai reikia daryti organizuotai, sistemingai, derinant veiksmus, tikslus ir galimybes. Kovoti su narkomanija privalo kiekvienas pilietis. Kita vertus, vienas iš mokyklos uždavinių – apsaugoti moksleivius nuo alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo ar rizikingo elgesio. Tam būtina diegti sveiką gyvenseną, kurti reikalingą vertybinių orientacijų sistemą, ugdyti savigarbos ir pasitikėjimo savimi bei saviauklos poreikį, tinkamus gyvenimo įgūdžius ir formuoti tinkamą elgesį. Tėvams reikia lankytis vaiko mokykloje ir domėtis, kokią informaciją vaikai įgyja apie narkotikus; ar dėstantys mokytojai yra specialiai tam pasirengę; ar šis kursas įtrauktas į ugdymo programas, ar yra tam skirtos savaitės seminaras; ar ši informacija perteikiama tik per sveikatos pamokas, ar integruotai visuose dalykuose; ar visų klasių mokiniai yra mokomi, ar tik tam tikrų; ar tėvai yra įtraukiami į prevencinį ugdymą. Jei mokykla turi veikiančią prevencijos programą, reikėtų pasidomėti jos turiniu, nes tyrimo duomenys atskleidė pasyvaus tėvų dalyvavimo tendenciją. Neužtenka tik paklausinėti savo vaiko, kaip jam sekasi mokykloje, labai svarbu aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje. Tačiau negalima vienareikšmiškai teigti, kad mokykloje sistemingai vykdomos narkotikų vartojimo prevencinės programos. Išanalizavus abiejų tyrime dalyvavusių mokyklų prevencines programas (žr. 3 priedą), galima sakyti, kad daugiau dėmesio skiriama rizikos grupės mokiniams, tačiau pažymėtina, kad nereiktų užmiršti visų moksleivių, nes tyrimo duomenys rodo, kad daugelis teigia nežinantys apie jų vykdymą.
Research author: Donatas Cibulskis, a Master‘s student of Sociology of Education (branch of Political sociology) program, Faculty of Social Sciences, Vilnius pedagogical university. Research tutor: Prof. Habil. Dr. Juozas Bagdanavičius. Research problem. Drug abuse is a huge problem, therefore it is important to halt its dispersion. One of the aims of the adopted National drug control and drug addiction prevention program for 2010 – 2016 is to reduce the dispersion of drug abuse among children and the youth; and implement preventive work. There are plenty of information about drug substances and their danger. But a question arises whether this information is explained to pupils in schools, whether their parents perceive the importance of this information objectively and, finally, whether teachers engage themselves in this type of educational activities, because it is important to combine awareness of drug substances with behavioural and cognitive (fair value system) formation methods in order to effectively implement drug abuse prevention. Our country does not possess early diagnostics and intervention system. Teachers and parents lack competences to recognize a teenager who abuses drug and psychotropic substances, especially if the teenager does it moderately and hides it from surrounding. Drug influence differs to each person and different types of drugs also affects differently. Therefore, there are no standard symptoms. In the beginning of abuse it is impossible to notice any signs or symptoms. Mood swings and unpredictable behaviour in adolescence prevents from easy diagnosis of drug abuse. But it is easier and more effective to help in the beginning of the abuse. Therefore, a struggle against drugs and their dispersion is not only the matter of a school. Parents play an important role here. Regrettably, due to a variety of reasons, parents unwillingly participate in similar actions even in big cities, not mentioning small Lithuanian towns. Therefore, an assumption, that lack of awareness of drugs and their extent of an impact and consequences is one of the reasons of such behaviour, can be made. Research aim – to briefly analyze and reveal tendencies about drug awareness among pupils, parents and teachers. Research subject – pupils, their parents and teachers’ awareness of drugs in the town of Šilalė. Research object – pupils, their parents and teachers of Šilalė town. Objectives: (1) to lay out theoretical aspects of drug types and their influence on human health; (2) to present reasons of drug abuse in schools and problems raised; (3) to analyse tendencies and forms of drug prevention; (4) according to the research conducted, to ascertain tendencies of pupils, their parents and teachers’ awareness of drugs and their prevention. Research hypotheses: pupils and their parents’ awareness of drugs, their types and influence on the human body is sufficient (confirmed); dispersion and abuse of drugs among pupils are directly associated with their awareness (partially confirmed); satisfactory relations between children and their parents helps to achieve better results of drug prevention (partially confirmed); possibly schools do not systematically implement drug prevention program (confirmed). Applied methods: analysis and synthesis of scientific literature, official documents, laws, decrees, ordinances, programs; empirical research – a questionnaire survey of pupils and their parents and qualitative interview of experts (teachers). A questionnaire was prepared to implement the research. Quantitative survey and qualitative interview was conducted in schools of Šilalė town on April, 2011. Research structure: The research paper consist of introduction, theoretical part that analyses types of drugs, their influence on human body, drug abuse reasons in schools and problems caused, drug addiction tendencies and forms. Empirical part presents the research, survey data analysis and interpretation. The research paper is ended with conclusions, research summary, bibliography list and appendixes. Having conducted a survey, the conclusion is that the behaviour and outlook to drug addiction must be changed; reasons must be eliminated in an organized and systematic way combining actions, purposes and opportunities. Every citizen must fight drug addiction. On the other hand, one of the school objectives is to secure pupils (schoolchildren) from abuse of alcohol, tobacco, narcotic and psychotropic substances. Therefore, healthy life style must be propagated; necessary value oriented system created; demand for self esteem, self confidence, self education and appropriate lifestyle habits developed; and appropriate behaviour shaped. Parents should visit schools of their children and be interested in what information about drugs their children receive; whether teachers are specifically prepared; whether this course is introduced in the education programs and has a weekly seminar; whether this information is presented only during the health lessons or is integrated in different subjects; whether pupils from all classes are taught; whether parents are involved into preventive education. If a school has an active preventive programme, the content should be taken into account, because research data unfolded a tendency of passive parents’ participation. It is not enough to ask a child how he or she is doing at school, it is very important to actively participate in activities of school community. However, it is impossible to state that schools systematically implement drug abuse prevention programs. Having analysed both programmes of schools that participated in the research (see appendix 3) it is possible to suggest that more attention was devoted to schoolchildren belonging to risk group. Attention should also be given to all pupils, because data shows that many admits not knowing about the implementation of preventive programs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118992
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.