Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118989
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mikutytė, Vytautė
Title: Prisikėlusio kūno savybės pagal šiuolaikinį teologinį mokymą
Other Title: Qualities of a ressurected body, following the modern teological teaching
Extent: 60 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: prisikėlimas;prisikėlusio kūno savybės;eschatologija;eschatology;ressurection;qualities of a ressurected body
Abstract: Šiandien Bažnyčia kviečia iš naujo apmąstyti mūsų tikėjimą prisikėlimu, be kurio ir likusios tikėjimo tiesos tampa nebesuprantamos. Prisikėlusio kūno savybių nagrinėjimas leidžia suvokti busimo prisikėlimo tikrovę ir prisikėlimo kūniškumą. Pagrindinis šio magistro studijų baigiamojo darbo tikslas – aptarti prisikėlusio iš numirusių žmogaus kūno savybes pagal šiandieninį oficialų Bažnyčios mokymą ir pagal paskirų šiandieninių teologų svarstymus. Siekiant užsibrėžto tikslo iškeliami tokie uždaviniai: 1. Pristatyti tikėjimo kūno prisikėlimu vystymosi radą Šventajame Rašte 2. Atskleisti būsimo visų žmonių prisikėlimo ir Kristaus prisikėlimo ryšį 3. Remiantis antropologiniu žmogaus vientisumu atskleisti sielos ir kūno ryši ir pagrįsti prisikėlusio kūno tapatumą su žemėje gyvenusiu kūnu bei prisikėlusių žmonių tarpusavio ryšį. 4. Remiantis tradicinių fizikinių kūno savybių skirstymo pristatyti prisikėlusio kūno savybes. Darbo eigoje prisikėlusio kūno savybės yra lyginamos su tradicinėm šešiomis kūno savybėmis, tačiau tai nėra šio darbo pagrindas. Šio darbo centre – prisikėlusio kūno kūniškumas. Darbe ieškoma atsakymų į tokius klausimus: ar priskėlęs kūnas bus kūniškas (materijos prasme), ir kokia prasme jis bus kūniškas? Kaip šis kūniškumas reikšis? Kokiu būdu šis prisikėlęs kūnas gali būti tas pats kūnas, kuriame dabar gyvename? Jei siela yra substancianali savo kūno forma, tai kokiu būdu ji gali egzistuoti kūnui suyrus? Kokiu būdu derėtų suprasti prisikėlusio asmens lytiškumą, jei prisikėlęs kūnas nebeturės prokreacinės funkcijos? Magistro studijų baigiamajame darbe nagrinėjant prisikėlusio kūno savybes kartu aprėpiama ir Kristaus prisikėlimo, paties prisikėlimo kaip tokio ir kūno bei sielos vienybės tematika. Tad šis darbas yra jungtinė prieš tai pateiktų platesniu temų analizė prisikėlusio kūno savybių požiūriu. Baigiamojo darbo uždaviniams įgyvendinti naudojami šie metodai: lyginamasis, istorinis, sisteminės ir fenomenologinės analizės.
Vytautė Mikutytė. Qualities of a Ressurected Body, Following the Modern Teological Teaching: Master's Thesis in Christian Anthropological Pedagogy/ Supervisor Assoc. Prof. Saulius Rumšas; Lithuanian University of Educational Sciences, Department of Catholic Religion Education, - Vilnius, 2013, - 60 pg. The church is currently inviting us to rethink our belief in resurrection, without which, the rest of the truths of faith would become incomprehensible. The analysis of the qualities of a resurrected body allows to comprehend the reality and corporeality of the future resurrection. The main aim of the Master's Thesis is to discuss the qualities of a resurrected body, based on the official teachings of contemporary church as well as the statements of individual theologians. The following objectives were raised: 1. To present the development of faith in resurrection found in the Holy Scripture. 2. To determine the connection between the future human resurrection and the resurrection of Christ. 3. To show the connection between the body and the soul and to ground the relation between the identity of resurrected body and the living body as well as the interrelation between the resurrected people, based on the anthropological wholeness of a human. 4. To present the qualities of a resurrected body, based on the classification of traditional, physical properties of a body. In the Thesis, the qualities of a resurrected body are compared to the six traditional body qualities. In the centre of attention – the corporeality of the resurrected body. The Thesis aims at answering the following questions: will the resurrected body be carnal (in terms of substance), and in what sense? How this corporeality will manifest itself? If the soul is a substantial form of a body, how can it exist when the body disintegrates? How the sexuality of a person should be understood, if the resurrected body does not have a procreative function? In this Master's Thesis, together with the qualities of the resurrected body, the topics of the resurrection of Christ, resurrection in general and the unity of soul are discussed. So, the paper is a joint analysis of the previously presented broader topics, focusing on the qualities of a resurrected body. The following methods are used: comparative, historical, systematic and phenomenological analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118989
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.