Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118987
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Znamenskė, Rūta
Supervisor: Dautaras, Jonas
Title: Kokybiško įvaizdžio kūrimas Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklose: realybė ir lūkesčiai
Other Title: The creating of high - quality image in the general education schools oh Anykščiai districk: the reality and expectations
Extent: 74 p.
Date: 9-Jun-2012
Keywords: įvaizdis;kokybė;mokykla;organizacija;švietimo vadyba;image;quality;school;organization;education management
Abstract: Temos aktualumas ir naujumas. Švietimo organizacijų įvaizdžio problema išryškėjo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, priimtoje Lietuvos švietimo koncepcijoje vienas iš švietimo principų buvo nuolatinis atsinaujinimas. Šis principas akcentuojamas ir vėliau priimtuose dokumentuose. Vykdant švietimo reformą per visus jos etapus šis principas akivaizdžiai atsispindi. Todėl pasirinkta šio magistrinio darbo tema „Mokyklos kokybiško įvaizdžio kūrimas: realybė ir lūkesčiai” yra aktuali ir nauja. Šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas kokybiško įvaizdžio kūrimui. Tyrimo problema yra ta, kad pačios mokyklos ne visada skiria reikiamą dėmesį įvaizdžio formavimui, bendravimui su visuomenės informavimo priemonėmis, neužmezga ir nepalaiko gerų santykių su pedagogines naujoves švietimo klausimais rašančiais žurnalistais ir patys retai skleidžia gerąją patirtį. Tyrimo objektas – bendrojo ugdymo mokyklų įvaizdžio kūrimas Tyrimo tikslas – įvertinti Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų kokybiško įvaizdžio kūrimo situaciją ir galimybes jį tobulinti. Empirinis tyrimas atskleidė, kad pagrindiniai teigiamo įvaizdžio formavimo veiksniai yra aukšta ugdymo kokybė, aukšta mokytojų kvalifikacija, aukšti mokinių mokymosi rezultatai. Pastebėta, kad per mažai dėmesio yra skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su mokinių tėvais. Nustatyti pagrindiniai veiksniai gadinantys teigiamą mokyklos įvaizdį: žiniasklaida, kuri kuria neigiamą visuomenėje nuomonę apie mokyklą; nekompetentingi mokytojai; žemas mokymo(si) lygis bei žema ugdymo kokybė; didelė ir nesąžininga konkurencija tarp mokyklų; netinkamas mokinių elgesys viešoje erdvėje bei mokykloje; mokyklos vadovų ir mokytojų netinkamas elgesys; visuomenėje vyraujančios nuomonės; nesaugi aplinka.
Relevance of the topic and novelty. The problem of educational organization's image emerged after the Lithuania regained its independence. The constant renewal of education was one of the principles adopted by the Lithuanian educational concept. This principle is highlighted and in the documents adopted later. This principle is clearly reflected in the context of educational reform in all its phases. The work theme chosen for this master work is relevant and new. The development of image quality has a lot of attention now. The research problem is the school does not always pay due attention to the image-making, communication with the media offline or does not support good relationships with educational innovation, educational journalists are rarely spread the best practice. The object of research is the creating the image for the general education schools The purpose of the reseach is the creation of the image of the general education schools in high-quality and opportunities for the improvement in Anykščiai District . The empirical research shows that positive images of the main factors are the high quality of education and high qualifications of teachers, high student performance. It was noticed that too little attention is paid to communication and cooperation with students' parents. The main factors that damage the positive image of the school are: incompetent teachers, low education (learning) and a low level of education quality, high and unfair competition among schools, unsuitable student behavior in public space and at school, unsuitable behavior of heads of school and teachers, the domination of public opinion and an unsafe environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118987
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.