Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118967
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gželkienė, Gražina
Title: Žaidimo metodo taikymas ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikus
Other Title: Applying the method of game for education of children with special educational needs
Extent: 79 p.
Date: 1-Jun-2017
Keywords: žaidimo metodai;specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai;ugdymas;įtrauktis;bendrojo ugdymo mokykla;game techniques;special needs children;education;integration;general-education school
Abstract: Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas ir įvertintas žaidimo metodo taikymo galimybės specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, iškeltos problemos bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Šį magistro darbą sudaro trys dalys, teorinė dalis apima pirmus du skyrius, praktinė dalis pristatoma trečioje dalyje. Pirmajame skyriuje aptariamas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas, procesas bei problemos. Nagrinėjami įvairūs mokymo metodai, kurie prisideda prie sėkmingos, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas, bei pedagogų gebėjimo pamokos metu naudoti naujus mokymo metodus svarba. Antrojoje dalyje apžvelgiami pagrindiniai vykdyti tyrimai apie žaidimo metodų bei žaidimų terapijos taikymą specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, nagrinėjamos žaidimo metodų rūšys bei jų taikymo galimybės. Trečiojoje dalyje analizuojama kiekybiniu tyrimu (anketavimu) surinkta informacija apie žaidimo metodo taikymo problemas specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria pedagogai taikydami žaidimo metodus specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo ugdymo mokykloje. Šiame tyrime naudotas duomenų rinkimo būdas – apklausa panaudojant standartizuotą klausimyną. Tyrime dalyvavo 91 įvairaus tipo mokyklų pedagogas, 85 bendrojo ugdymo mokyklos. Tyrimo metu išryškėjo, jog taikant šiuolaikinius žaidimo metodus specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams bendrojo ugdymo mokykloje pedagogams sunkiausia suderinti skirtingus mokinių poreikius dėl nevienodo mokinių darbo tempo. Respondentų teigimu, reikalinga susisteminta metodinė medžiaga, kaip taikyti žaidimo metodus skirtingus sutrikimus turintiems vaikams bei mokymo priemonių rinkiniai, padėsiantys efektyviau taikyti žaidimo metodus.
In Master‘s Work were analysed and assessed the possibility the method of the game with special needs children, who are enrolled in mainstream school, the issues raised and proposals on how to deal with these problems. This Master's Work consists of three parts, a theoretical part covers the first two chapters, the practical part in the third part. The first section deals with children with special needs in mainstream schools, integration, process and issues. Dealt with a variety of teaching methods, which contributes to the successful integration of pupils with special needs in mainstream schools, and educators the ability to use the lessons of the new teaching methods. The second part provides an overview of the main research methods and on the game's therapy for children with special needs, the application of the relevant game types and methods of their application. A quantitative analysis of the third part of the study collected information about the problems of the application of the game method for children with special needs in mainstream school. In the methodology of the study, describe the characteristics of the respondents and to structure and analyze the results of the investigation. Discusses the key factors influencing the choice of the method of the game, the game features and topics on the application of the method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118967
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
grazina_gzelkiene_md.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2022-01-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.